Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose Spordimaja põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 54

Kose Spordimaja põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2020 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  Kose Spordimaja (edaspidi spordimaja) on Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 2.   Asutuse asukoht

  Spordimaja asub Kose alevikus ning postiaadress on Ujula tn 7 Kose alevik Kose vald Harju maakond 75101, Eesti Vabariik.

§ 3.   Asutuse tegevuse alused

  Spordimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asutuse vapp

  Spordimajal on spordimaja juhataja poolt kinnitatud vapp, mis kooskõlastatakse eelnevalt vallavalitsusega ja nõukoguga.

2. peatükk TEGEVUSALAD JA ÜLESANDED 

§ 5.   Ülesanded

  (1) Spordimaja ülesanneteks on:
  1) sportliku eneseteostuse võimaldamine, spordiaatelise ellusuhtumise kasvatamine, elanike tervise tugevdamine;
  2) õppetreeningkogunemiste, kursuste, seminaride jne korraldamine;
  3) spordimeisterlikkuse tõstmine ja spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks spordimaja:
  1) korraldab oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamist ning teeb selle info avalikkusele kättesaadavaks;
  2) teeb koostööd üksikisikute, spordiklubide, ettevõtjate ja v allavalitsuse hallatavate asutustega;
  3) korraldab spordiüritusi;
  4) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muud spordieluga seotud esemed;
  5) koostab võistkonnad valla esindamiseks maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  Spordimajal on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Kose Vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
Kohustused:
  2) osutada tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite üürimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
  3) hallata ja kasutada spordimaja valduses olevat vara;
  4) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.   Asutuse juhtimine

  (1) Spordimaja tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras, mille kuulutab välja vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Juhataja:
  1) korraldab spordimaja tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid spordimaja töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  4) sõlmib ülesannete täitmiseks ja spordimaja eelarve piires lepinguid;
  5) hangib ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja materjale vastavalt eelarvele;
  6) korraldab spordimaja aruandlust ja analüüsi;
  7) koostab järgneva aasta spordiürituste ajakava, kooskõlastab selle nõukoguga ja esitab selle hiljemalt 20. oktoobriks vallavalitsusele kooskõlastamiseks;
  8) koostab kalendriaasta eelarve eelnõu koostöös finantsosakonnaga ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  9) esindab spordimaja;
  10) tagab spordimaja valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla sporditöö edendamise kohta;
  12) kooskõlastab koolide õppetöö ja klassivälise sporditegevuse Kose spordirajatistel;
  13) vastutab spordimaja tegevuse eest, sealhulgas asutuse majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  14) koostab spordimaja arengukava koostöös nõukoguga;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Nõukogu

  (1) Spordimaja nõukogu on 5 liikmeline. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus 3 (kolmeks) aastaks spordimaja juhataja ettepanekul. Spordimaja nõukogusse kuulub üks vallavalitsuse poolt määratud esindaja, üks vallavolikogu poolt määratud esindaja ja kolm spordivaldkonna esindajat spordimaja juhataja ettepanekul.

  (2) Nõukogu kavandab koostöös vallavalitsusega spordimaja tegevust ning on nõuandev organ.

  (3) Nõukogu ülesanded:
  1) analüüsida ja hinnata spordimaja tegevust ning teha spordimajale ja vallavalitsusele ettepanekuid spordimaja tegevuse, struktuuri või juhtimise muutmiseks;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid spordimaja eelarve ja aasta spordiürituste kava osas;
  3) analüüsida teenuste hinnakirja ja vajadusel esitada vallavalitsusele ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
  4) analüüsida regulaarselt vähemalt 2 korda aastas spordimaja eelarve täitmist.

  (4) Nõukogu liikmetel on oma ülesannete täitmiseks õigustutvuda kõigi spordimaja dokumentidega.

  (5) Nõukogu tööd juhib tema liikmete hulgast valitav nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Nõukogu esimees:
  1) korraldab nõukogu tegevust;
  2) juhatab nõukogu koosolekuid;
  3) kontrollib nõukogu otsuste täitmist;
  4) esindab nõukogu;
  5) teeb vallavalitsusele vajadusel ettepaneku nõukogu liikme tagasikutsumise kohta.

  (7) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav aseesimees, erandkorras vallavalitsus või nõukogu liige. Koosolekukutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult või elektroonselt vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema ära märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

  (8) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

  (9) Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nõukogu töö lõppemisel annab esimees nõukogu töö käigus koostatud materjalid üle vallavalitsusele.

  (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus juhul, kui ta seda soovib. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele ülevaatamiseks elektrooniliselt hiljemalt 7-ndal päeval pärast koosoleku toimumist.

  (11) Protokollid allkirjastatakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollide ja nende lisade hoidmise korraldab ning nende säilitamise eest vastutab spordimaja juhataja.

  (12) Nõukogu liikmel on õigustagasi astuda, kui ta teatab tagasiastumisest nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. Nõukogu esimehel on kohustus edastada taotlus vallavalitsusele.

  (13) Nõukogu liikmeid seoses osalemisega nõukogu koosolekutel ei tasustata ja nende võimalikke kulusid ei hüvitata.

§ 9.   Töökorraldus

  (1) Spordimaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest vastavalt juhataja poolt kinnitatud koosseisule.

  (2) Töötajate ametijuhendid, töökorraldusreeglid, tööohutuse juhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks spordimaja juhataja.

  (3) Spordimaja kodukorra, külastajate õigused ja kohustused kehtestab juhataja kooskõlastades need eelnevalt nõukoguga.

  (4) Spordimaja poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul ja selle avalikustamise tagab spordimaja juhtaja.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Spordimaja finantseerimine

  Spordimaja finantseeritakse valla eelarvest, spordimaja juhataja poolt koostatud eelarve alusel.

§ 11.   Raamatupidamine ja järelevalve

  (1) Spordimaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (2) Spordimaja raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (3) Spordimaja põhimääruse järgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordimaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json