Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 56

Tartu valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 30.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ §-ga 30

§ 1.   Tartu valla 2020. aasta eelarve

  Tartu valla 2020. aasta eelarve kogumaht on 31 164 600. eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 8 000 000 euro ulatuses.

  (2) Vallavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduskrediiti 2020. aasta jooksvate kulude katteks kuni 300 000 eurot tähtajaga 31.12.2020. Arvelduskrediiti võetakse lähtudes vajadusest tagada piisav likviidsete vahendite olemasolu rahavoogude juhtimisel.

§ 3.   Raadi SA-le kompenseerida lasteaedade renoveerimiseks ja ehitamiseks võetud pangalaen põhivara sihtfinantseerimisena.

§ 4.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 130 000 eurot.

§ 5.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  (1) Lubada vallavalitsusel suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (2) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

§ 6.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2021. aasta eelarve koostamisel on 30 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 20 000 eurot.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 2020. aasta 1. jaanuarist.

Üllar Loks
Volikogu esimees

Lisa Tartu valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json