Teksti suurus:

Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 59

Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lg 5-7 Vinni Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu punkti 6.2.5 ning sõnastada järgnevalt:
“Põlula Kool korraldatakse ümber seisuga 01.07.2020, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 80 lg 2 p 3 toodud alustel, kus Põlula Kooli põhikooli osa lõpetab tegevuse ja koolieelse lasteasutuse osa liidetakse valla teise koolieelse lasteasutusega.”

2. Otsusele on lisatud seletuskiri (lisa 1).

3. Otsusele on lisatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste õiend (lisa 2).

4. Vinni Vallavalitsusel avalikustada otsus Vinni valla kodulehel ja esitada otsus avaldamiseks Riigi Teatajale.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt 2 Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.

Meelis Maine
Esimees

Lisa 1 Seletuskiri

Lisa 2 Õiend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json