Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 60

Saue valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017. aasta määruse nr 35 „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu Saue valla 2020. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.

  (2) Võtta vastu Saue valla 2020. aasta investeerimistegevuse eelarve vastavalt Lisale 2.

§ 2.   Kassatagavara

  Kinnitada Saue Vallavalitsuse 2020. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 160 000 eurot.

§ 3.   Aasta alguse vaba jääk

  2020. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 600 000 eurot.

§ 4.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Lubada Saue Vallavalitsusel:
  1) lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu;
  2) sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Saue valla 2019. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks;
  3) kinnitada vajadusel kulujuhtidele järgimiseks detailseid alameelarveid;
  4) sõlmida laenulepinguid 2020. aasta investeeringute katteks mahus kuni 11 100 000 € tähtajaga kuni 10 aastat.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa1 Saue valla 2020. aasta eelarve

Lisa2 Saue valla 2020. aasta investeerimistegevuse eelarve

/otsingu_soovitused.json