Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 61

Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve

  (1) Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning likviidsete varade muutus. Põltsamaa valla eelarve on tekkepõhine.

  (3) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (4) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

  (5) Lubada vallavalitsusel teha tegevusalade vahelisi muudatusi ühe hallatava asutuse piires.

§ 2.   Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab tegevusalade liigendatud eelarved hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Tulude alalaekumise korral finantseerib Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json