Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 63

Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 37, Häädemeeste Vallavolikogu 28.11.2019. a määrus nr 18 „Häädemeeste valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine” § 1, Jäätmeseadus § 71¹ lõike 1 ja Avaliku teabe seadus § 435 lõike 1 alusel.

1. peatükk Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse Häädemeeste valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) ning sätestatakse registri pidamise kord.

§ 2.   Registri omanik

  Registri omanik on Häädemeeste vald.

§ 3.   Registri väljatöötamise ja teenindamise kulud

  Registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust finantseeritakse Häädemeeste valla eelarvest.

2. peatükk Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri pidamise kord 

§ 4.   Registri pidamise eesmärgid

  Registri pidamise eesmärgid on:
  1) andmete kogumine jäätmetekkekohtade, sealt kogutavate jäätmete ning jäätmeveolepingu alusel tühjendatavate jäätmemahutite ja nende tüüpide kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevaldajate (klientide) kontaktandmete, nendega sõlmitud jäätmeveolepingute ja koostatud arvete kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  4) eespool nimetatud andmete kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 5.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse käesoleva põhimääruse kohaselt.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub X-tee kaudu.

  (3) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Registri kasutamine on tasuta.

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Register on digitaalselt peetav andmekogu.

  (2) Andmeid töödeldakse ja säilitatakse digitaalselt registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

  (3) Register on X-tee kaudu liidestatud kinnistusraamatu, äriregistri ja Eesti rahvastikuregistriga.

  (4) Registrisse kantavate andmete, nende kandmise aja ja registrisse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

§ 7.   Registrisse kantud andmete kaitse

  Registri vastutav töötleja ja registripidaja tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  2) korraldab registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab registripidajale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib andmete esitajate ja registripidaja poolt sisestatud teabe õigsust;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  8) tagab registrisse kantud andmete turvalisuse ja säilimise;
  9) annab registri likvideerimisel andmed üle selleks nimetatud isikule;
  10) osaleb registri arendustöödes ja kasutuselevõtul;
  11) määrab oma organisatsiooni siseselt registripidaja;
  12) vastutab tema registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  13) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 9.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat ja andmete esitajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele andmete kvaliteedi tagamiseks;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) teostab andmete üleandmist registri lõpetamisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametijuhendi või vallavanema käskkirjaga.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmeveopiirkonna nimetus ja registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmeveopiirkonna asukoht.

  (2) Registrisse kantakse jäätmevedaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) andmevahetuse unikaalne kasutajanimi infosüsteemidevahelises automaatses andmevahetuses;
  3) jäätmeveo hankelepingu ajavahemik.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) isikukood või registrinumber;
  3) elukoha/asukoha aadress;
  4) telefon;
  5) e-post.

  (4) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) asustusüksus;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutise vabastuse ajavahemik;
  10) ajutise vabastuse otsuse kuupäev ja number;
  11) ajutise vabastuse otsuse link ja/või otsuse fail;
  12) viimane andmete muutmise kuupäev;
  13) tunnus (EVALD-i viit);
  14) ühiskasutuse tunnus (ühiskasutuse EVALD-i viit);
  15) üürniku andmed, juhul, kui üürnik on jäätmeveolepingu sõlmijaks.

  (5) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) lepingu olemasolu;
  2) jäätmeveo olemasolu;
  3) lepingu sõlmija (sh juriidilise isiku) nimi;
  4) lepingu sõlmija aadress;
  5) lepingu sõlmija telefon;
  6) lepingu sõlmija e-post;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (6) Registrisse kantakse jäätmete kogumise ja üleandmise kohta järgmised andmed:
  1) kogumisvahendi teenindusperiood;
  2) kogumisvahendi tüüp;
  3) kogumisvahendi jäätmeliik;
  4) kogumisvahendi teenindusvälp päevades;
  5) kogumisvahendi omandistaatus;
  6) kogumisvahendi maht liitrites;
  7) kogumisvahendite arv.

  (7) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht katastriüksusel.

§ 11.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedaja esitab kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registri aadressiandmed ja katastripiirid uuendatakse igaöiselt aadressiandmete süsteemi avaandmetest.

  (4) Registri kinnistuomanike andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kinnistusraamatust.

  (5) Kinnistuomanike elukohaandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kas rahvastikuregistrist ja/või äriregistrist.

§ 12.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) registripidaja poolt vastutavale töötlejale laekunud alusdokumentide alusel;
  3) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 13.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vastutava töötleja ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Registrist andmete saamiseks esitatakse registripidajale taotlus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt ja soovitud andmed.

  (3) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 14.   Andmete säilitamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 24 kuud.

  (4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest.

  (5) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse.

  (6) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt.

  (7) Registri arhiivi kantud andmeid säilitatakse viis aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 15.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 16.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise ja registri likvideerimise otsustab Häädemeeste Vallavalitsus.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Karel Tölp
Vallavanem

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json