Ehitus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2022, 33

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva vallas

Vastu võetud 31.05.2018 nr 41
RT IV, 07.06.2018, 5
jõustumine 10.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021
27.01.2022RT IV, 04.02.2022, 1207.02.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on jaotada pädevus planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmisel.

§ 2.   Planeerimisseaduse rakendamine

  (1) Vallavolikogu pädevuses on:
  1) vallavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja naaberomavalitsuste üldplaneeringute kohta kooskõlastuste ja seisukohtade andmine;
  3) üldplaneeringu lähteseisukohtade andmine;
  4) üld- ja eriplaneeringu ning üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise otsuste vastuvõtmine;
  5) eriplaneeringu menetluse käigus vajalike otsuste vastuvõtmine, sealhulgas eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
  6) eriplaneeringu menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  7) üld- ja eriplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  8) üld- ja eriplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine;
  9) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine;
  10) detailplaneeringu vastuvõtmine.

  (2) Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on:
  1) vallavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste eelnõude heakskiitmine enne nende kohta arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste küsimist;
  3) detailplaneeringu algatamine ja selle koostamise lõpetamine;
  4) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimise otsustamine;
  5) detailplaneeringu, välja arvatud üldplaneeringut muutva, menetluse käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise otsuste vastuvõtmine;
  6) detailplaneeringu koostamisel ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine;
  7) planeerimismenetluse, välja arvatud eriplaneeringu, käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmine ning planeeringudokumentides muudatuste tegemise vajalikkuse otsustamine;
  8) detailplaneeringu kohustusega alal detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste andmise otsustamine.

§ 3.   Ehitusseadustiku rakendamine

  (1) Vallavolikogu pädevuses on:
  1) vallavolikogu ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) [kehtetu -RT IV, 04.02.2022, 12 - jõust. 07.02.2022]
  3) ostueesõiguse kasutamise otsustamine kinnisasja suhtes, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

  (2) Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on:
  1) vallavalitsuse ainupädevusse antud otsuste langetamine;
  2) projekteerimistingimuste andmine või nende andmisest keeldumine ning projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  3) projekteerimistingimuste eelnõu heakskiitmine avatud menetluse puhul;
  4) keskkonnamõju hindamise otsuste vastuvõtmine;
  5) ehitus- ja kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine ning loa kehtetuks tunnistamine;
  6) puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine;
  7) tee projekteerimistingimuste ja liikluskorralduse nõuete andmine, tee ehitus- ja kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustamine ning loa kehtetuks tunnistamine;
  8) kohalike teede kasutamisel, sealhulgas liiklusväliseks otstarbeks, täiendavate tingimuste kehtestamine;
  9) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
[RT IV, 04.02.2022, 12 - jõust. 07.02.2022]
  10) kohalike teede teeregistrisse kandmiseks ja sealt kustutamiseks õigusakti andmine.
[RT IV, 04.02.2022, 12 - jõust. 07.02.2022]

§ 4.   Määruses jaotamata ülesannete täitmine

  (1) Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakond täidab kohalike teede ehitamise ja korrashoiu osas tee omaniku ülesandeid.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

  (2) Määruses reguleerimata juhtudel korraldab Jõgeva Vallavalitsus kui ametiasutus teiste kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmist.

  (3) Teenistujate pädevus, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete täitmine, määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json