KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 7

Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.01.2023 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Rae valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel.

  (4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas loomakaitseseaduse, veterinaarseaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev Rae valla haldusterritooriumil asuv maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti Rae valla haldusterritooriumil asuv ühissõiduk.
  2) Hulkuv loom - loom, kelle omanikku või valdajat ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ja viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.
  3) Häirimine – eeskirja nõuete rikkumisest tulenev inimeste või mistahes loomade rahu rikkuv ja toiminguid takistav tegevus.
  4) Loom - koer või kass.
  5) Loomapidaja - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes peab looma kokkuleppel omanikuga rendi- või muu lepingu alusel.
  6) Ohustamine - inimeste või mistahes loomade elu, tervist või vara ohtu seadev tegevus.
  7) Register - Rae valla koerte register, mis on ühildatud üle-eestilise lemmikloomaregistriga (Lemmikloomaregister LLR, www.llr.ee).
  8) Varjupaik – asutus, mis on ettenähtud hulkuvate loomade pidamiseks.
  9) Koerte jalutusväljak – koertele mõeldud jalutus- ja/või õppeväljak, kus on lubatud viibida ainult koertega.

  (2) Eeskirjas kasutatavate mõistete definitsioonid, mis ei ole loetletud käesoleva paragrahvi esimeses lõikes, on sätestatud vastava valdkonna seaduses.

2. peatükk Loomapidamise nõuded ja loomapidaja kohustused 

§ 3.   Loomapidamise üldised nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade häirimise või ohustamise võimalus.

  (2) Avalikus kohas loomaga liikudes tuleb järgida avalikku korda reguleerivate õigusaktide nõudeid.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga liikudes tuleb järgida korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda.

  (4) Loomapidaja tagab, et tema loom ei ohustaks inimesi ja teisi loomi ega tekitaks neile kahju.

  (5) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, v.a juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikku kohta tohib looma viia jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja teiste loomade ohutuse.

  (2) Avalikus kohas, v.a koerte jalutusväljakul, on keelatud koera jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist jalutusrihmata välja lasta.

  (3) Avalikus kohas peab käitumiselt ohtlik koer kandma suukorvi ja loomapidaja peab tagama tõhusa järelevalve tema üle.

  (4) Käitumiselt ohtliku koeraga on keelatud viibida koerte jalutusväljakul, kui seal viibivad või soovivad viibida teised isikud koos oma koertega.

  (5) Ühissõidukis tohib loom viibida kinnises kandmisvahendis või jalutusrihmaga, kandes suukorvi.

  (6) Loomaga on keelatud viibida spordirajatistel, mänguväljakutel ja üldkasutatavates hoonetes ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades, v.a territooriumi või hoone valdaja eriloaga.

  (7) Looma on keelatud ujutada ja/või pesta avalikult kasutatavates supluskohtades.

  (8) Nakkusohtlikult haige loomaga on avalikus kohas viibimine keelatud.

  (9) Looma matmine avalikku kohta on keelatud.

  (10) Lõigetes 1, 2, 5 ja 6 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera, teraapiakoera või teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud tagama looma nõuetekohase pidamise.

  (2) Loomapidaja on kohustatud tagama looma nõuetekohase vaktsineerimise marutaudi vastu.

  (3) Loomapidaja on kohustatud tagama looma nõuetekohase märgistamise ja registris registreerimise.

  (4) Loomapidaja on kohustatud avalikus kohas koristama oma looma väljaheited.

  (5) Koera pidamisel on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi, v.a korterelamu territoorium, sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildid.

  (6) Loomapidaja on kohustatud tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu viibimise loomapidaja territooriumil.

  (7) Loomapidaja, kes soovib loomapidamise lõpetada, on kohustatud leidma loomale uue loomapidaja või tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning tasuma vastavad kulud.

  (8) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava füüsilise isiku.

§ 6.   Looma märgistamine

  (1) Loom peab olema märgistatud.

  (2) Looma on lubatud märgistada tegevusluba omaval veterinaararstil, kes paigaldab loomale identifitseeriva mikrokiibi.

  (3) Loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise:
  1) seitsme päeva jooksul looma kolmekuuseks saamisest arvates;
  2) vanema kui kolmekuuse märgistamata looma omandamisel seitsme päeva jooksul omandamise päevast arvates.

§ 7.   Looma registreerimine

  (1) Loom peab olema registris registreeritud.

  (2) Loomapidaja peab tagama looma registreerimise:
  1) seitsme päeva jooksul looma kolmekuuseks saamisest arvates;
  2) vanema kui kolmekuuse registreerimata looma omandamisel seitsme päeva jooksul omandamise päevast arvates.

  (3) Looma registreerimisel on loomapidaja kohustatud registrile esitama järgmised andmed:
  1) omaniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) looma nimi, sünniaeg, sugu, tõug, lühikirjeldus, eritunnused ja looma pidamise aadress.

  (4) Loomapidaja vastutab registris olevate andmete õigsuse eest.

  (5) Registreeritud looma surma korral on loomapidaja kohustatud 7 päeva jooksul tegema registrisse vastava kande.

  (6) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille täitumisel kustutatakse looma andmed registrist.

3. peatükk Hulkuvad loomad 

§ 8.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Rae Vallavalitsus.

  (2) Identifitseeritav hulkuv loom, keda ei ole võimalik viivitamatult loomapidajale tagastada, paigutatakse varjupaika.

  (3) Hulkuv loom, keda ei ole võimalik identifitseerida, paigutatakse varjupaika.

  (4) Püütud hulkuvat looma hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva arvates looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga veebilehel või Rae valla veebilehel.

  (5) Lõikes 4 sätestatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda tingimusel, et loomapidaja hüvitab looma püüdmis-, märgistamis-, registreerimis- ja ülalpidamiskulud Rae Vallavalitsusele või loomade varjupaigale, kellega Rae Vallavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.

  (6) Juhul, kui lõikes 4 sätestatud aja jooksul ei ole võimalik looma loomapidajat kindlaks teha või loomapidaja ei ole looma tagasi nõudnud, antakse loom uuele loomapidajale või kui selle aja jooksul ei ole loomale uut loomapidajat leitud ning looma ei ole võimalik kauem varjupaigas pidada, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

4. peatükk Vastutus, järelevalve ja rakendussätted 

§ 9.   Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 10.   Järelevalve

  Kontrolli eeskirja täitmise üle teostavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud vastavalt oma pädevusele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 16. novembri 2010 määrus nr 35 „Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

  (2) Käesoleva määruse §-des 6 ja 7 sätestatut kohaldatakse kasside osas alates 2024. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json