HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 9

Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 19.08.2022 nr 9
RT IV, 27.08.2022, 34
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2023RT IV, 04.02.2023, 607.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Vormsi vallas elavate kuni 19 aastaste (kaasa arvatud) laste ja noorte (edaspidi Vormsi valla laste ja noorte) huvihariduse omandamise ning huvialadega tegelemise toetamist Vormsi vallas.

  (2) Toetuse eesmärgiks on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning luua Vormsi lastele ja noortele huvialadega tegelemise võimalus.

  (3) Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest, millele lisanduvad riigieelarvelised vahendid.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada sellel alal süvendatud teadmisi ja oskusi. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

  (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmisi, oskusi ja vilumust valitud huvialal.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja (edaspidi teenuse pakkuja) on juriidiline või füüsiline isik, kes pakub regulaarset, juhendatud huvialaga tegelemise võimalust.

§ 3.   Toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) huvihariduse toetus, millega vald tasub huviharidust pakkuva kohaliku omavalitsuse arve alusel Vormsi valla kuni 19 aastaste laste ja noorte huvikooli õpilaskoha maksumuse.
  2) huvitegevuse toetus, millega vald tasub huvihariduse ja huvitegevuse pakkuja poolt esitatud arve alusel Vormsi vallas elavate kuni 19 aastaste laste ja noorte huvialadega tegelemise tasud kuni 90 euro ulatuses ühe lapse kohta kalendrikuus.
  3) laagris, konkursil või võistlustel osalemise toetus, millega vald kompenseerib osaliselt ja kuni 150 euro ulatuses aastas Vormsi valla laste ja noorte kulud erialaoskuste arendamisel või esitlemisel.

§ 4.   Toetuse taotlejad

  Toetuse taotlejaks on lapse või noore seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ja alates 18. eluaastast noor ise.

§ 5.   Toetuse taotlemine ja taotluste hindamine

  (1) Huvihariduse toetusena tasub vald kuni Cyrillus Kreegi nimelise Haapsalu Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ulatuses õpilaskoha tasu ühe lapse kohta. Arveldamine toimub huviharidust pakkuva omavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

  (2) Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem või noor üldjuhul iga õppeaasta alguses Vormsi Vallavalitsusele taotluse (taotluse blankett avalikustatakse valla kodulehel www.vormsi.ee).

  (3) Vallavalitsuse määratud ametnik vaatab taotlused läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul ning korrektse taotluse korral informeerib huvitegevuse pakkujat otsearveldusest. Toetuse piirmäära ületava huvitegevuse tasu arveldamine jääb lapsevanema kanda.

  (4) Huvitegevuse toetust makstakse kui huvitegevus toimub regulaarselt.

  (5) Huvitegevuses osalemise lõpetamisest kohustub taotleja valla ametnikku koheselt e-posti teel teavitama.

  (6) Laagris, konkursil või võistlustel osalemise toetuse saamiseks esitab lapse või noore seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ja alates 18. eluaastast noor ise Vormsi Vallavalitsusele vormikohase taotluse ja osalemisega seotud kuludokumendid.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vormsi Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ning kontrollida lapse või noore huvikoolis või huvitegevuses osalemise nõuetest kinnipidamist.

  (2) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb vallavalitsuse määratud ametnik.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse täies mahus tagasi nõuda, kui laps või noor ei ole huvikoolis või huvitegevustes põhjendamatult osalenud.

§ 61.   Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava esitamine ja huvitegevuse kava täitmise tulemuste esitamine

  (1) Vallavalitsus koostab Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava noorsootöö seaduses sätestatud korras.

  (2) Vallavalitsus esitab huvihariduse kava või esitatud kavas tehtud muudatused ning kava täitmise igaaastased tulemused 15. jaanuariks Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele.
[RT IV, 04.02.2023, 6 - jõust. 07.02.2023]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrust jõustub 1. septembril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json