SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 11

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas

Vastu võetud 24.11.2020 nr 15
RT IV, 04.12.2020, 7
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2021RT IV, 29.12.2021, 6501.01.2022
21.06.2022RT IV, 01.07.2022, 904.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022
31.01.2023RT IV, 04.02.2023, 107.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja §16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Keila linnas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks Keila linna eelarve ja riigieelarve vahenditest makstavate rahaliste hüvitiste (edaspidi toetus) ning mitterahaliste hüvitiste (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine ning nende taotlemise tingimused ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine ja mõistete kasutamine

  (1) Määrust kohaldatakse koos sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega ning vajadusel teiste sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Teenuseid ja toetusi saama õigustatud isiku õiguste, kohustuste ja vastutuse osas rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse 2. peatüki sätteid ning hüvitise saamise õiguse käsutamist, õiguse peatumist või lõppemist määrusega eraldi ei reguleerita.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatud tähenduses.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise pädevus

  (1) Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning nende alusel antud riiklike õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ning käesoleva määrusega nimetatud Keila linna ülesandeid täidab Keila linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi Ametiasutus).

  (2) Ametiasutusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik (edaspidi Pädev ametnik), kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

  (3) Määruses sätestamata juhtudel teeb sotsiaalkaitse korralduse või tagamise kohta otsused Keila Linnavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Linnavalitsus).

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelisele abile õigustatud isik

  (1) Teenuseid ja toetusi on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamisel viibib.

§ 5.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Teenuse või toetuse saamiseks esitab isik Ametiasutusele taotluse, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

  (2) Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võivad taotluse esitada tema eest teised isikud.

  (3) Juhul kui isik soovib teenuse osalist või täielikku finantseerimist Keila linna eelarvest või taotleb sissetulekust sõltuvat toetust, on Ametiasutusel õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.

  (4) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlusele tuleb lisada kompenseerimisele kuuluvate kulutuste suurust tõendavad dokumendid.

  (5) Ametiasutusel on õigus kontrollida sotsiaalhoolekandelise abi andmise aluseks olevaid asjaolusid ning teha selleks päringuid infosüsteemidesse, mille kasutamiseks on antud õigus kohaliku omavalitsuse üksusele, sh sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

§ 6.   Abivajaduse hindamine

  (1) Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

  (2) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla 375 euro.
[RT IV, 01.07.2022, 9 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2022]

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduslikku põhimõtet. Juhtumiplaan koostatakse STAR infosüsteemis. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist ning perioodilised vahehindamised toimuvad vähemalt kord aastas.

  (4) Abivajaduse hindamiseks võib Ametiasutus kaasata asjaomase spetsialisti.

§ 7.   Sotsiaalhoolekandelise abi määramine

  (1) Pädev ametnik teeb otsuse teenuse või toetuse määramise või määramata jätmise kohta kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

  (2) Pädeval ametnikul on õigus otsustada sotsiaaltoetuse maksmine toetuse määrade ulatuses, mille Keila Linnavolikogu kehtestab jooksvaks eelarveaastaks linnaeelarve vastuvõtmisega.

  (3) Linnavalitsusel on õigus teha põhjendatud juhtudel toetuse ja/või teenuse taotleja kasuks erandeid määrusega kehtestatud toetuse ja teenuse taotlemise tingimustes ja § 38 sätestatud toetuseliigi määras.

  (4) Toetuse ja teenusele suunamise vormistab pädev ametnik STAR-is.

  (5) Taotlejat teavitatakse otsusest 5 tööpäeva jooksul kirjalikult või muul kokkulepitud viisil. Teenuse ja toetuse määramise keeldumise korral esitatakse põhjendused, mis tulenevad käesolevast määrusest ja/või abivajaduse hindamise tulemustest.

§ 8.   Teenuse korraldamine

  (1) Teenusele suunamise haldusaktis või halduslepingus määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab.
[RT IV, 29.12.2021, 65 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Ametiasutus korraldab teenuse osutamise koostöös Keila Linnavalitsuse hallatava asutusega, eraõigusliku juriidilise või füüsilise isikuga või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusega või riigiasutusega, määrates teenuse tegevused, mahu ja rahastamise.

  (3) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu. Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse poolt osutatava teenuse tasu piirmäära kehtestab Linnavalitsus.

  (4) Teenuse eest tasu võtmise tingimused määrab Pädev ametnik. Isikult võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Teenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 9.   Teenuste loetelu

  Keila linna poolt korraldatavad ja osutatavad teenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus,
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus;
  14) päevahoiuteenus;
  15) muud täiendavad sotsiaalteenused.

§ 10.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (3) Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse hooldusplaanis.

  (4) Koduteenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

  (5) Teenuse osutaja sõlmib lähtuvalt teenusele suunamise haldusaktist ja hooldusplaanist teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu.

  (6) Koduteenus on teenusesaajale tasuline.

§ 11.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi üldhooldusteenus) eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.

  (3) Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja.

  (4) Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

  (5) Kui üldhooldusteenuse saaja või üldhooldusteenuse saaja ja tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt ning enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata võimelised üldhooldusteenuse eest täies mahus tasuma, makstakse üldhooldusteenuse eest puudu jääv summa Keila linna eelarvest.

  (6) Linnavalitsus võib otsustada sõlmida isikuga lepingu ülalpidamiskulude katmiseks isiku olemasoleva vara arvelt ja on õigustatud nõudma tehtud üldhooldusteenuse kulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 12.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisiku teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (4) Tugiisikuteenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

  (5) Tugiisikuteenus on teenusesaajale tasuta.

§ 13.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

  (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks ning seejärel otsustatakse uuesti hoolduse jätkuvuse vajaduse või lõpetamise üle.

  (5) Teenus on hooldatavale tasuta.

§ 14.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja kõigis eluvaldkondades osalemise suurendamine, vähendades selleks teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Vajadusel abistatakse teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (4) Isikliku abistaja teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Teenuse osutaja sõlmib lähtuvalt teenusele suunamise haldusaktist ja hooldusplaanist teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu.

  (5) Isikliku abistaja teenus on teenusesaajale tasuta.

§ 15.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Varjupaigateenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

  (3) Varjupaiga teenus on tasuline teenus.

§ 16.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (2) Turvakoduteenus tagatakse:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (3) Turvakoduteenus tagatakse üldjuhul perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

  (4) Teenust osutatakse isikule koostöös teenuseosutaja ja Ametiasutusega, lähtudes kiireloomulise abi osutamise vajadusest.

  (5) Turvakoduteenuse osutamisel lapsele, kes viibib turvakodus ilma vanemata ja keda ei ole turvakodusse suunatud pädeva ametniku otsusel, on Ametiasutus kohustatud viie tööpäeva jooksul lapse turvakodusse saabumisest arvates hindama lapse heaolu ja planeerima edasised tegevused, mis on vajalikud lapse edasise heaolu tagamiseks.

  (6) Turvakodusteenus on teenusesaajale on tasuta.

§ 17.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, sh erivajadusega lapsed, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel esitab isik põhjendused, mis takistavad ühistranspordi kasutamist ning võimalusel transpordi lähte- ja sihtkoht.

  (3) Teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

  (4) Sotsiaaltranspordi teenus on teenusesaajale tasuline v.a. erivajadusega lapsed.

§ 18.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitud raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

  (2) Eluruumi tagamise teenus sisaldab ka puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohanda mist nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

  (3) Eluruumi tagamise teenust osutatakse vastavalt Keila Linnavolikogu kehtestatud Keila linna eluruumide kasutamise korrale.

  (4) Eluruumi eraldamise otsustab Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul.

  (5) Eluruumi tagamise teenuse kasutamiseks sõlmitakse isikuga kirjalik üürileping, milles määratakse kindlaks eluruumi kasutamise tingimused.

§ 19.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme

  (2) Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (4) Võlanõustamisteenus on teenusesaajale tasuta.

§ 20.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Käesoleva määruse alusel osutatakse teenust raske ja sügava puudega lastele.

  (3) Lapsehoiuteenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ja lapsele osutatavate teiste teenuste mahust.

  (4) Lapsehoiuteenus on teenusesaajale tasuta.

§ 21.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu. Asendushooldusteenust vahetult osutav isik on hoolduspere vanem, perevanem ja kasvataja.

  (3) Asendushooldusteenuse tagamiseks ja tagamisel teeb Ametiasutus sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 4 märgitud toimingud ja otsused.

  (4) Asendushooldusteenusele suunamise otsustab Linnavalitsus halduslepinguga, mis sõlmitakse hoolduspere, perekodu või asenduskodu teenuse osutajaga.

  (5) Asendushooldusteenuse eest tasutakse:
  1) Keila linna eelarvest;
  2) asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

§ 22.   Järelhooldusteenus

  (1) Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel Ametiasutus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

  (3) Teenusele suunamise otsustab Linnavalitsus haldusaktiga või halduslepinguga, mis sõlmitakse hoolduspere, perekodu või asenduskodu teenuse osutajaga.

  (4) Järelhooldusteenuse eest tasutakse:
  1) Keila linna eelarvest;
  2) järelhooldusel oleva lapse sissetulekutest.

§ 23.   Päevahoiuteenus

  (1) Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

  (3) Päevahoiuteenus on teenusesaajale tasuline.

§ 24.   Muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Teenusele suunatakse Pädeva ametniku ettepanekul ja/või isiku taotluse alusel, kui teenuse maksumus ei ületa käesoleva määruse § 38 alusel makstava sotsiaaltoetuse kahekordset piirmäära.

3. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 25.   Sünnitoetus

  (1) Toetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui Keila linn on mõlema lapsevanema või üksikvanema või eeskostja või hoolduspere vanema elukoht rahvastikuregistris lapse sündimise aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukoht sünni registreerimisest arvates.
[RT IV, 29.12.2021, 65 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.12.2021, 65 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Kui Keila linna elanik on laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

  (4) Toetus makstakse vanema avalduse alusel kahes osas:
  1) esimene osa - 60% sünnitoetuse määrast - kolme kuu jooksul peale lapse sündi;
  2) teine osa - 40% sünnitoetuse määrast - lapse üheaastaseks saamisel.

  (5) Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 toodud tingimused. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Keila linna elanik üks lapse vanematest, siis makstakse pool teise osa toetusmäärast.

  (6) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

§ 26.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse ühele lapse vanematest, eestkostjale või üksikvanemale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.

  (2) Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.

  (3) Avalduse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini.

  (4) Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Ametiasutuse ees.

§ 27.   Suure pere toetus
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2023, 1 - jõust. 07.02.2023]

§ 28.   Juubelitoetus

  (1) Toetust makstakse Keila linna elanikele alates 75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0 või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul rahvastikuregistri andmete põhjal.

  (2) Toetus makstakse välja peale toetuse saaja poolt Ametiasutusele pangakonto numbri esitamist.

§ 29.   Eestkostel oleva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale.

  (2) Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab eestkostja ühekordse avalduse Ametiasutusele.

  (4) Toetus makstakse välja igakuiselt.

§ 30.   Erivajadusega lapse transporditoetus

  (1) Toetust makstakse erivajadusega lapse ja õpilase õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni õpilase 24-aastaseks saamiseni. 24-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

  (2) Isikliku sõiduauto kasutamisel esitatakse Ametiasutusele igakuiselt avaldus, milles on ära märgitud lapse õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse viimiseks ja toomiseks läbitud kilomeetrid ja koolis käidud päevade arv.

  (3) Ühistranspordi kasutamisel esitatakse koos avaldusega sõidu kulusid tõendavad dokumendid.

  (4) Toetus makstakse välja igakuiselt.

§ 31.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Toetust makstakse 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, ühekordse avalduse Ametiasutusele.

  (3) Toetus makstakse välja igakuiselt.

§ 32.   Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

  (1) Toetust makstakse käesoleva määruse § 13 alusel hooldajaks määratud isikule

  (2) Hooldajatoetuse taotleja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.

  (3) Toetus makstakse välja igakuiselt.

§ 33.   Matusetoetus

  (1) Toetust makstakse Keila linna elaniku surma korral matuse korraldajale.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametiasutusele avaldus kuue kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.

  (3) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast.

  (4) Matusetoetust ei maksta, kui isiku matuse korraldas ning kulud kattis kohalik omavalitsus või kui isiku matmiseks on saadud toetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.

2. jagu Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 34.   Lastega pere toetus

  Toetust makstakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele vajalike koolitarvete, riiete ja muude põhjendatud kulude hüvitamiseks.

§ 35.   Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus

  (1) Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus makstakse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

  (3) Juhul, kui lapsevanem on juba tasunud osalustasu, makstakse koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.

§ 36.   Ravimitoetus
[Kehtetu - RT IV, 04.02.2023, 1 - jõust. 07.02.2023]

§ 37.   Lapse huviringi ja laagritoetus

  Toetust makstakse lapse huviringi ja laagri kulude osaliseks hüvitamiseks.

§ 38.   Muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus

  Toetust makstakse lisaks määruse § 34 - § 37 nimetatud toetustele ka muude põhjendatud kulude hüvitamiseks.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Toetuse määrade kehtestamine

  (1) Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila Linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.

  (2) Kui linnaeelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, makstakse määruse alusel toetust lähtuvalt linnaeelarve eelnõus kavandatud toetuse määradest.

§ 40.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 41.   Vaidlustamine

  Keila linna eelarvest rahastatava toetuse, teenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Linnavalitsusele või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 42.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json