Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamine

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 4

Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamine

Vastu võetud 18.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja p 22 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib linnavolikogu liikmetele linnavolikogu ja volikogu alatise komisjoni (edaspidi komisjon) tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda. Komisjoni tööst osavõtul tasu määramisel on linnavolikogu liikmega võrdsustatud need komisjoni liikmed, kes ei ole linnavolikogu liikmed.

§ 2.  Linnavolikogu esimehele makstav hüvitus

  Linnavolikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 33% linnapea palgast.

§ 3.  Volikogu liikmetele volikogu istungist osavõtmise eest tasu maksmine

 (1) Volikogu liikmetele (v.a. volikogu esimees) makstakse tasu 32 eurot volikogu istungil osalemise eest.

 (2) Tasu maksmise aluseks on osavõtt volikogu istungist. Linnasekretär edastab Tõrva Linnavalitsuse raamatupidamisele tasu arvestamiseks ja väljamaksmiseks Tõrva Linnavolikogu istungil osalenud volikogu liikmete nimekirja.

 (3) Tasu kantakse igakuiselt üle volikogu liikme arveldusarvele.

§ 4.  Volikogu liikmetele komisjonide tööst osavõtu eest tasu maksmine

 (1) Komisjoni liikmetele makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtul 7 eurot tund. Komisjoni esimehele makstakse tasu komisjoni koosolekust osavõtul 13 eurot tund. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab komisjoni esimees.

 (2) Linnavalitsuses või hallatavas asutuses töötavale komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni koosolekust osavõtul vaid juhul, kui komisjoni koosolek toimub väljaspool tööaega.

 (3) Komisjoni esimees esitab esildise komisjoni koosolekutest osavõtu kohta linnakantseleile kord kuus kuu viimaseks kuupäevaks.

 (4) Komisjoni liikmetele makstakse tasu välja komisjoni koosoleku toimumisele järgneva kuu 6.kuupäevaks.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tõrva Linnavolikogu 19.02.2008 määrus nr 6 “Volikogu esimehele hüvituse määramine ning volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord” tunnistatakse kehtetuks

 (2) Määrus jõustub 01.aprillil 2014.

Kalle Vister
Volikogu esimees