Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 28

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 25.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Keila linnas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama linnapead talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist suuliselt või e-kirja teel.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama linnavolikogu liige ja linnavalitsuse liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab volikogu referent.

§ 4.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Korruptsioonivastase seaduse tähenduses seotud isikute andmeid on kohustatud esitama linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige, linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid, ametiisikutest linnavalitsuse ametnikud ja töötajad, linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid ning linnavalitsuse valitsemise all olevate äriühingute ning sihtasutuste nõukogu ja juhatuse liikmed.

  (2) Seotud isikute andmed esitatakse linnasekretärile iga aasta 31. märtsiks.

  (3) Isikut teavitatakse viivitamata andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab linnasekretär.

  (4) Seotud isikute andmed tuleb esitada käesoleva määruse lisana kehtestatud vormil.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab deklaratsioonide registrile volikogu referent.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadusel ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioone kontrollib Keila Linnavolikogu revisjonikomisjon, kellel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige viivitamatult revisjonikomisjoni esimeest ja linnapead. Linnapea edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Keila linnapea ülesanded

  (1) Keila linnapea koordineerib korruptsiooniennetust linnavalitsuses ning linnavalitsuse hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduses nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduses keeldude järgimise üle.

  (2) Iga aasta 30. septembriks esitab Keila linnapea Keila Linnavolikogu revisjonikomisjonile ülevaate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 20. detsembri 2001 määrus nr 26 „Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise ja hoidmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json