Teksti suurus:

Tabivere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Tabivere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 74

  Tabivere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.02.2014 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja § 35 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tabivere valla 2014. aasta eelarve kogumahus 2 453 685 eurot ja kinnitada alljärgnevalt:

   

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

   

  2 246 134

  30

  Maksutulud

  1 112 000

  32

  Tulud kaupade ja teenuste müügist

  298 905

  350, 352

  Saadavad toetused tegevuskuludeks

  833 629

  382, 388

  Muud tegevustulud

  1 600

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

   

  2 203 157

  40, 41, 45

  Antavad toetused tegevuskuludeks

  138 201

  50,55,60

  Muud tegevuskulud

  2 064 956

  PÕHITEGEVUSE  TULEM

   

  42 977

  PÕHITEGEVUSE KULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE  JÄRGI

  tegevusala kood

  Nimetus

  Eelarve

  01

  Üldised valitsussektori teenused

  198 976

  03

  Avalik kord ja julgeolek

  40 100

  04

  Majandus

  245 524

  05

  Keskkonnakaitse

  37 620

  06

  Elamu-ja kommunaalmajandus

  40 842

  07

  Tervishoid

  400

  08

  Vabaaeg, kultuur, religioon

  276 787

  09

  Haridus

  1 210 275

  10

  Sotsiaalne kaitse

  294 161

  INVESTEERIMISTEGEVUS

   

  -137 028

  381

  Põhivarade müük (+)

  10 000

  15

  Põhivarade soetus (-)

  -142 778

  382

  Finantstulud (+)

  500

  65

  Finantskulud (-)

   -4 750

  EELARVE  TULEM

   

  -94 051

   

   

   

   FINANTSEERIMISTEGEVUS

   

   -3 000

  Kohustuste suurenemine

  Kohustuste võtmine (+)

  100 000

  Kohustuste vähenemine

  Kohustuste tasumine  (-)

  -103 000

   

  Likviidsed varad seisuga 31.12.2012

  169 664

   

  Likviidsed varad seisuga 31.12.2013

  97 051

   Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)

   

  -72 613 

  § 2.   Lubada vallavalitsusel:

    (1) Lisada sihtotstarbelised laekumised jooksvalt valla eelarvesse vastavatele tulude ja kulude ridadele.

    (2) Suunata tegevusala siseselt kulusid ümber kuluartiklite lõikes.

    (3) Tulude alalaekumise korral finantseerida hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tulule.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 1 jaanuarist 2014.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Sirje Simmo
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1. Tabivere valla 2014. aasta tulude eelarve

  Lisa 2.  Tabivere valla 2014. aasta kulude eelarve

  /otsingu_soovitused.json