HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2015, 28

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 30.10.2014 nr 20
RT IV, 06.11.2014, 5
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2015RT IV, 04.03.2015, 307.03.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Harku valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) suurust (edaspidi määr), vanema osa tasumise korda ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimusi ja korda.

  (2) Määrusega kehtestatud vanema osa määra ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimusi ja korda kohaldatakse lapsehoiuteenuse eest tasumisel, kui lapse koht teeninduspiirkonna lasteasutuses on vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikes 1 sätestatule asendatud lapsehoiuteenusega.
[RT IV, 04.03.2015, 3 - jõust. 07.03.2015]

§ 2.   Vanema osa määr

  (1) Vanema osa määr ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 15% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

  (2) Vanema osa määr tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Harku Vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist lasteasutuste kaudu.

§ 3.   Vanema osa tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal tasuda vastavalt esitatud arvele Harku Vallavalitsusele või lapsehoiuteenuse osutajale.
[RT IV, 04.03.2015, 3 - jõust. 07.03.2015]

  (2) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Vanema osa tasumisest vabastamine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastatakse vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.

  (2) Vanem vabastatakse vanema osa tasumisest lapse eest, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.

  (3) Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:
  1) pere, kui ta on toimetuleku toetuse saaja;
  2) pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;
  3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;
  4) pere, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.

  (4) Vanema osa tasumisest võidakse osaliselt või täielikult vabastada muudel põhjendatud juhtudel lasteasutuse juhi ettepanekul.

  (5) Vanema osa tasust vabastust antakse vastavalt esitatud taotlusele või ettepanekule poolaasta kaupa, st 1. augustist 31. detsembrini ja/või 1. jaanuarist 30. juunini või kuni vabastamise põhjuste ära langemiseni.

  (6) Vanema osa tasumisest vabastamisel mõistetakse pere all:
  1) üksikvanemat, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, ja tema juures elavaid alaealisi lapsi;
  2) abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või muid üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

§ 5.   Tasumisest vabastamise taotlemine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohase taotluse. Taotluse vorm sisaldab andmeid, mis on aluseks vanema osa tasumisest vabastamisele.

  (2) Lasteasutuse juht esitab käesoleva korra § 4 lõikes 4 toodud juhul põhjendatud ettepaneku Harku Vallavalitsusele omal või vanema algatusel.

  (3) Puuduste korral taotluses või ettepanekus või vajaduse korral esitada täiendavaid tõendeid annab taotluse läbivaataja taotlejale või ettepaneku esitajale 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Taotluse või ettepaneku läbivaatamine

  (1) Taotluse või ettepaneku läbivaataja on Harku Vallavalitsus, kes võib delegeerida otsustusõiguse oma struktuuriüksusele või ametnikule.

  (2) Vanema osa tasumisest vabastamise või sellest keeldumise kohta võtab taotluse või ettepaneku läbivaataja viie tööpäeva jooksul vastu põhjendatud otsuse.

  (3) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib taotluse või ettepaneku läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, kui vanema osa tasumisest vabastamise taotluse või ettepaneku asjaolusid on vaja täiendavalt uurida.

§ 7.   Taotlusele või ettepanekule lisatavad dokumendid

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks lisatakse taotlusele tõendid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (2) Kui vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatav dokument ei võimalda tuvastada taotleja isikut, tuleb vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatava dokumendiga esitada ka isikut tõendav dokument.

  (3) Pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri, lisab taotlusele pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (4) Ettepaneku läbivaataja küsib vanemalt tõendeid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (5) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib vajadusel nõuda muid täiendavaid dokumente.

§ 8.   Vanema osa kasutamine

  Vanema osast laekunud vahendeid kasutab lasteasutus hoolekogu heakskiidul.

§ 9.   Üleminekusätted

  (1) Harku Vallavalitsusel on õigus vanemat erandkorras põhjendatud juhtudel tagasiulatuvalt vanema osast vabastada, kui vanema osa tasumisest vabastamise asjaolu tekkis 2014/2015 õppeaastal ning kestab peale käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul on õigus vanemal taotleda või asutuse juhil teha ettepanek vanema osa tasumisest vabastamiseks kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest alates.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

/otsingu_soovitused.json