Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mustvee linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Mustvee linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Mustvee Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2015, 35

Mustvee linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi kord) sätestab Mustvee linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja korra.

§ 2.  Toetuse liigid

 (1) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) ravimi- ja prillitoetus;
 2) küttetoetus;
 3) ravimitoetus;
 4) erakorraline toetuse.

 (2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) I klassi õpilase toetus;
 4) koolilõputoetus;
 5) Tšernobõli avariis osalenute toetus.

§ 3.  Toetuse saaja

 (1) Sissetulekust sõltuvat toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te) isiku(te) toimetuleku soodustamiseks.

 (2) Allapoole toimetulekupiiri elav pere on antud määruse mõistes pere, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab kirjaliku avalduse Mustvee Linnavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus), milles märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, arvelduskonto numbri, avalduse esitamise kuupäeva ja allkirja.

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise vajadust ning esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele:
 1) tõendi toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta;
 2) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
 3) määruses sätestatud juhtudel muud dokumendid.

 (3) Sotsiaaltöötajal on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotlejalt avalduse menetlemiseks perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid arvelduskontodest.

 (4) Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja kohta.

 (5) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel võib taotleja esitada avalduse üldjuhul mitte rohkem kui üks kord kvartalis eelarveaasta jooksul, v.a erakorraline toetus ja küttetoetus.

 (6) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õiguses eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduse sätestatud korras.

 (7) Sünni- ja matusetoetust on võimalik taotleda kahe kuu jooksul pärast isiku sünni või surma registreerimist. Sünnitoetuse teise osa maksmist on võimalik taotleda pärast lapse 1-aastaseks saamist.

§ 5.  Sissetulekust sõltuva toetuse määramine

 (1) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

 (2) Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotlejat või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

 (3) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus 30 päeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (4) Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (5) Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

§ 6.  Sissetulekust mittesõltuva toetuse määramine

 (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus 30 päeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (2) Otsus toetuse andmise või määramisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 7.  Toetuse maksmine

 (1) Määratud toetus makstakse 10 päeva jooksul, arvates otsuse tegemisest, taotleja avalduses näidatud arvelduskontole, teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole korra kohaselt.

 (2) Käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud toetus makstakse 30 päeva jooksul, arvates avalduse laekumisest ja toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast, taotleja avalduses näidatud arvelduskontole.

 (3) Komisjoni põhjendatud ettepanekul võib maksta toetust ka teistele, korras mitte sätestatud isikutele ja juhtudel, ajutiselt raskustesse sattunud isikutele. Toetuse saamise või sellest keeldumise ning toetuse suuruse otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul.

3. peatükk TOETUSED 

§ 8.  Ravimi- ja prillitoetus

 (1) Ravimitoetust makstakse inimestele, kellel on ravimite kasutamise tervise tõttu vältimatu, erandina makstakse ravimitoetust eakatele.

 (2) Ravimitoetuse taotlemisel esitatakse avaldus ja ravimite kuludokumendid.

 (3) Prillitoetust makstakse üksikvanematele või kolm või enam lapsega perekonnale.

 (4) Prillitoetuse taotlemisel esitatakse avaldus ja kuludokument.

§ 9.  Küttetoetus

 (1) Küttetoetus määratakse ahiküttega (tsentraalse kütteta) eluruumis üksi elava eaka (alates 63.eluaastast) või töövõimetuspensionäri või puudega isiku küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas.

 (2) Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus, kuludokument, pensionitunnistus ja puudega isikul otsus puude määramise kohta.

§ 10.  Erakorralised toetused

 (1) Erakorraline toetus määratakse vajaduse esinemisel muude oluliste sündmuste või ettenägemata hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

 (2) Toetuse taotlemisel esitakse avaldus ja vajalikud kuludokumendid.

§ 11.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus makstakse ühele vanemale, kelle elukohana vähemalt 12 eelneva järjestikuse kuu jooksul Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Mustvee linn, eeldusel, et vastsündinu elukoht Eesti rahvastikuregistris on Mustvee linn.

 (2) Sünnitoetust makstakse mitmikute sünni korral iga lapse eest.

 (3) Sünnitoetust makstakse lapsendajale tingimusel, et lapsendamine toimus enne lapse 1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest Mustvee linna eelarvest sünnitoetust makstud.

 (4) Sünnitoetust ei maksta, kui:
 1) laps on riiklikul ülalpidamisel;
 2) taotlejalt või vanematel on ära võetud/ peatatud hooldusõigus lapse suhtes.

 (5) Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus.

§ 12.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus määrakase isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel on surma hetkel Mustvee linn, matmise kulud.

 (2) Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus ja surmatõendi koopia.

§ 13.  I klassi õpilase toetuse

  I klassi õpilase toetus on ühekordne toetus, mida makstakse ühele vanemale, kui:
 1) laps on võetud Mustvee Gümnaasiumi või Mustvee Vene Gümnaasiumi I klassi;
 2) laps kelle elukohana Eesti rahvastikuregistri järgi on registreeritud Mustvee linn, on vastu võetud teise kooli I klassi, kui lapse õppimine väljaspool Mustvee linna on põhjendatud.

§ 14.  Koolilõputoetus

  Koolilõputoetus on ühekordne toetus, mida makstase, kui:
 1) õpilane lõpetab Mustvee Gümnaasiumi või Mustvee Vene Gümnaasiumi 9. või 12. klassi;
 2) õpilane, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Mustvee linn.

§ 15.  Tšernobõli avariis osalenute toetus

  Tšernobõli aatomielektrijaama avariis osalenute toetust makstakse isikutele, kelle elukohana on kantud rahvastikuregistrisse Mustvee linn ja kes esitab represseeritu tunnistuse koopia. Toetust makstakse üks kord aastas.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Avalduse vorm

  Sissetulekust mittesõltuva ja sissetulekust sõltuva toetuse taotlemise avalduse vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 20. märtsi 2012 määrus nr 6 „ Mustvee linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord”.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

§ 19.  Määruse rakendumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015.

Riina Pajula
Linnavolikogu esimees