Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 2

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 17 lg 1, § 20 lg 1, § 26, § 42 lg 1, § 113 lg 4, § 127 lg 2 ja § 133 lg 6 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg-te 1 ja 2 ning lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

(1) Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 6 ja lg 2, võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4, elamuseaduse § 8 p-de 1 ja 2 ning eluruumide erastamise seaduse alusel.".

(2) Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määruses nr 62 „Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.";

2) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad „Sotsiaalhoolekande seaduse § 253" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 130";

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007 määruses nr 28 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja asenduskoduteenuse";

2) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja lõike 4, § 155 lõike 1 ja lõike 5" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4";

3) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõna „laagrite" sõnadega „päeva- ja ööpäevahoiuteenuse";

4) paragrahvid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvist 5 jäetakse välja sõnad „ja asenduskoduteenuse".

(4) Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruses nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.";

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

(5) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruse nr 1 „Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord" preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõikega 1" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõikega 2".

(6) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruses nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lõike 2" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 17";

2) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

(7) Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruses nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja § 282 lõike 5" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse §-de 14 ja 26";

2) paragrahvi 14 lõige 4 ja § 15 tunnistatakse kehtetuks.

(8) Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 määruse nr 7 „Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027" preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõigete 1 ja 2 ning lõike 3 punkti 2 alusel.".

(9) Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.";

2) paragrahvid 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks.

(10) Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruses nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1";

2) paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

(11) Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 määruses nr 23 „Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2" sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 lõike 1";

2) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

(12) Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2015 määruse nr 9 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad" preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.".

§ 2.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 lg 3 jõustub 1. aprillil 2016.

Lauri Laats
Tallinna Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json