Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 4

Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.02.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva eeskirjaga kinnitatakse Narva Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused. Eeskiri kehtib kõigis raamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes.

  (2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on see õigus ära võetud.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kasutus kohapeal ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu. Põhiteenuseid osutatakse tasuta.

  (4) Käesoleva määruse mõistes on teavik mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon: trükis, E-raamat, andmebaas, audiovisuaalteavik jne.

  (5) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, printimine jms) on tasulised. Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Narva Linnavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (6) Arvutite kasutamist raamatukogus reguleerivad direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha kasutamise eeskiri ja traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri.

  (7) Narva MakerLab kasutamist raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud Narva MakerLab kasutamise eeskiri.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Lugejaks registreerimisel on lugeja kohustatud registreerimisavalduse täitmiseks esitama alljärgnevad andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) e-posti aadress (selle olemasolul);
  5) telefoninumber.

  (3) Lugejaks registreerimis el tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri, lugeja annab lugejakaardile ja registreerimisavaldusele allkirja eeskirjaga tutvumise kohta ning kohustub seda täitma ja on nõus oma isikuandmete töötlemisega eeskirja paragrahvis 3 sätestatud ulatuses.

  (4) Lugejaks registreerimisel väljastab raamatukogu lugejale lugejakaardi, mis kehtib kõigis raamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes. Lugejakaarti võib asendada ID-kaart. Lugejakaart on tasuline ning selle tasu määrab Narva Linnavalitsus.

  (5) Lugejakaardi kasutamise eest vastutab lugeja.

  (6) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel oma isikuandmete (sh elukoha) muutumisest ning lugejakaardi kaotamisest.

  (7) Kaotatud või rikutud lugejakaart asendatakse uue lugejakaardiga (vastavalt Narva Linnavalisuse poolt kehtestatud Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirjale).

§ 3.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmed kantakse raamatukogu de veebipõhisesse infosüsteemi RIKS.

  (2) Lugeja andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilistel eesmärkidel.

  (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ja ei väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 4.   Raamatukogu teenused

  (1) Teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus
  1) Lugejat teenindatakse lugejakaardi või ID-kaardi esitamisel.
  2) Teavikuid saab kaasa laenutada või kasutada kohapeal.
  3) Lugejal võib olla laenutatud samaaegselt kuni 10 teavikut.
  4) Väärtuslike või suure nõudlusega teavikute laenutamisel on raamatukoguhoidjal õigus piirata laenutatavate teavikute arvu.
  5) Teavikuid laenutatakse üldjuhul kuni 21 kalendripäevaks.
  6) Suure nõudlusega teavikuid on raamatukogul õigus määrata ajutiselt kohalkasutatavateks või laenutada neid lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastamistähtaja pikendamise võimaluseta.
  7) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud laenutustähtaja jooksul. Tähtajaks tagastamata teavikute tagastustähtaega ei pikendata. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.
  8) Koju laenutatakse audiovisuaalseid salvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud.
  9) Ajakirjade viimast numbrit koju ei laenutata.
  10) Lugemissaali ja raamatukogudevahelise laenutuse kaudu saadud teavikuid saab kasutada kohapeal.
  11) Erandina võib raamatukogu tähtajaga 24 tunnist kuni 7 päevani koju laenutada ka kohapeal kasutamiseks määratud teavikuid. Nende tähtaega ei pikendata.

  (2) Meeldetuletused
  1) Tagastamistähtaja ületamisest võib raamatukoguhoidja lugejat teavitada telefoni, SMS-i või posti teel. Teavitamiskulud tasub lugeja.
  2) E-maili olemasolul andmebaasis on võimalik saada tagastamistähtaja lähenemise ning võlgnevuste meeldetuletused (tasuta) e-posti kaudu.

  (3) Pikendamine
  1) Tagastustähtaega on võimalik pikendada kolm korda (3 päeva enne tagastamistähtpäeva saabumist) kohapeal, telefoni ja elektronposti teel või e-teeninduse kaudu e-kataloogis RIKS, kui teavikuid ei vaja teised lugejad.
  2) Raamatukogu võib tagastatud teavikud samale lugejale uuesti välja laenutada juhul, kui neid ei vaja teised lugejad. Selleks peab lugeja tulema koos teavikutega raamatukokku.

  (4) Reserveerimine
  1) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda.
  2) Reserveeritud teaviku saabumisel teavitatakse lugejat e-posti, telefoni või SMS-i teel (telefoni ja SMS-i teel teavitamise tasu kehtestab Narva Linnavalitsus).
  3) Reserveeritud teavikule peab lugeja peale teavituse saamist 3 päeva jooksul järgi tulema.

  (5) Elektroonilised teenused
  1) E-kataloogi kasutamine ( www.narvalib.ee ) võimaldab juurdepääsu andmebaasile ning enda andmetele (on võimalik vaadata oma isikuandmeid, laenutatud raamatute nimekirja, tagastamistähtaega, viiviseid, reserveeringu teavitusi, pikendada tagastamistähtaja ning reserveerida teavikuid).
  2) E-kataloogi kasutamiseks vajaliku kasutajatunnuse ja parooli saab lugeja raamatukoguhoidjalt.

  (6) Raamatukogudevaheline laenutus
  1) Raamatukogus puuduvaid teavikuid (v.a. ilukirjandus, arhiivmaterjalid ning reprindid) tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest vastavalt Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirjale.
  2) Raamatukogudevahelisel laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (7) Koduteenindus
  1) Narva linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 5.   Lugeja vastutus

  (1) Raamatukogust laenatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada tagastamistähtaega (3 päeva enne tagastamistähtpäeva saabumist).

  (2) Teavitamiskulud tagas tamistähtaja ületamisest (telefoni, SMS-i või posti teel) tasub lugeja:
  1) SMS - 1 teatis 0,15 eurot
  2) telefonikõne - 1 kõne 0,50 eurot
  3) lihtkiri - 1 kiri 1,00 euro
  4) tähitud kiri - 1 kiri 2,00 eurot

  (3) Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

  (4) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

  (5) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tagastustähtajaks, nõuab raamatukogu iga viivitatud teaviku pealt iga viivitatud päeva eest tasu. Viivis tagastamistähtaja ületatud päevade eest ühe teaviku kohta on 0,01 eurot päevas. Viiviste maksimummäär on 5 eurot.

  (6) Iga kuu esimesel esmaspäeval ei võeta tagastatud teavikute eest viivist. Raamatukogu omab õigust määrata lisapäevi, millal tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

§ 6.   Kahju hüvitamine

  Teaviku rikkumise, kaotamise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud:
  1) selle asendama samasuguse või raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses väärtuses;
  2) enne 2011. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot;
  3) alla 18-aastase lugeja tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja;
  4) komplekti osa rikkumise või kaotamise korral on raamatukogul õigus nõuda kogu komplekti asendamist või hüvitamist.

§ 7.   Kojulaenutamise õiguse piiramine

  (1) Kui lugeja ei ole aasta jooksul rikutud või tagastamata jäetud teavikut asendanud või selle hinda kümnekordses väärtuses tasunud, siis võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse kuni üheks aastaks ära võtta.

  (2) Raamatukogul on õigus piirata kojulaenutamise õigust alla 18-aastasel isikul, kelle vanem on raamatukogule esitanud vastava avalduse.

§ 8.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu sisekorraeeskiri kehtestatakse raamatukogu direktori käskkirjaga.

  (2) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine on kohustuslik kõikidele külastajatele.

  (3) Kaotatud garderoobi numbri eest tuleb maksta 1euro.

  (4) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, raamatukogu kodulehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad haruraamatukogude ning osakondade juhatajad.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 14.09.2006. a määrus nr 37 „Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json