SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 9

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja korra Kambja vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Kambja vallas. Erandina võib hoolduse seada isikule, kelle tegelik elukoht on Kambja vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

 (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik juhul kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

§ 2.  Hooldajatoetus, toetuse määr ja suurus

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või hooldatavale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavolikogu.

 (3) Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 60 protsenti hooldajatoetuse määrast.

 (4) Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 ja punktis 4 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 protsenti hooldajatoetuse määrast.

 (5) Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud hooldusvajadusega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust 150 protsenti hooldajatoetuse määrast.

§ 3.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks tuleb esitada vallavalitsusele isikute ühine avaldus, isikut tõendavad dokumendid ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus.

 (2) Hooldajatoetuse määramiseks või hooldajatoetuse suuruse muutmiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus.

 (3) Avalduse vormid kinnitab vallavalitsus.

 (4) Avaldus registreeritakse vallavalitsuse sotsiaalosakonnas.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb hoolduse seadmiseks kindlaks sotsiaalametnik hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega (edaspidi hindamismetoodika) hooldatava elukohas.

 (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
 1) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes;
 2) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;
 3) suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada;
 4) hooldatava järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (4) Hindamismetoodika kinnitab vallavalitsus.

 (5) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks või hooldajatoetuse määra muutmiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale, kui:
 1) eraldi elavate hooldatavate toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes on raskelt häiritud;
 2) hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või neid teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

 (4) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

 (5) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
 2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
 3) kuni kolmeks kuuks isiku puhul, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. Kümne päeva jooksul enne tähtaja möödumist viiakse läbi kordushindamine ja tehakse uus otsus toetuse suuruse määramiseks.

 (6) Erandina võib hooldust vajava isiku avalduse alusel peale § 4 nimetatud hooldusvajaduse hindamist seada talle hoodus ja sobiva hooldaja puudumisel, kui hooldatav on nõus ise omale abistajad leidma, maksta talle endale § 2 nimetatud sotsiaaltoetust. Seejuures on hooldatav kohustatud järgima § 8 nimetatud teavituskohustust.

 (7) Erandkorras võib hooldajaks määrata lõike 8 punktis 3 nimetatud raske puudega isiku, kelle tervislik seisund võimaldab hooldada raske puudega isikut.

 (8) Toetust ei määrata, kui:
 1) hooldusvajadusega isiku iseseisev toimetulek ja sotsiaalne osalemine on võimalik tagada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
 2) hooldataval on perekonnaseaduse järgne ülalpidaja, kelle varaline seisund võimaldab hooldatava ülalpidamist;
 3) toetuse taotlejale on määratud arstliku ekspertiisi otsusega raske või sügav puue.

 (9) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Toetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

 (3) Juhul kui hooldajatoetus on määratud tähtajaliselt, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist tagasiulatuvalt:
 1) puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse
vastuvõtmisest.
 2) elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

 (4) Juhul kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 7.  Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine;
 4) hooldusvajaduse vähenemine;
 5) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 6) hooldatava või hooldaja surm;
 7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 8) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud kirjalikult teavitama vallavalitsust viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

 (3) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 28 “Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord”.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
Vallavolikogu esimees