SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 10

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 25.02.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale (edaspidi hooldaja) hooldajatoetuse määramise, maksmise tingimused ja korra Kambja vallas.

 (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajaoetus (edaspidi toetus) on keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või eestkostjale vallaeelarvest makstav igakuine toetus.

 (3) Käesoleva määrusega sätestatud toetuse arvutamise aluseks oleva hooldajatoetuse määra eelarveaastaks kehtestab vallavolikogu.

§ 2.  Hooldajatoetust saavad isikud

  Toetust on õigustaotleda hooldajal, kelle enda ja kelle puudega lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vallas ja kelle tegelik elukoht on Kambja vallas.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja Kambja Vallavalitusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
 2) koopia lapse sünnitunnistusest;
 3) tööraamat või muu dokument mittetöötamise tõendamiseks;
 4) koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
 5) koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude tuvastamise kohta.

 (3) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

 (4) Avaldus registreeritakse vallavalitsuse sotsiaalosakonnas.

§ 4.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määrab vallavalitsus:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 75% hooldajatoetuse määrast;
 2) 16-18-aastase raske puudega lapse ühele hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60% hooldajatoetuse määrast;
 3) 16-18-aastase sügava puudega lapse ühele hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100% hooldajatoetuse määrast.

 (2) Toetust ei määrata:
 1) taotlejale, kes töötab;
 2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
 4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 5.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus makstakse igakuiselt jooksva kuu eest hooldaja arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

 (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
 1) puude kehtivuse lõpptähtajani tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
 5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

§ 6.  Arvestuse pidamine ja maksmise korraldamine

 (1) Käesolevas korras ettenähtud toetuste üle peab arvestust vallavalitsuse finantsosakond ja maksmist korraldab sotsiaalnõunik.

 (2) Tööealise toetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 30.04.2009 määrus nr 84 “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale”.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
Vallavolikogu esimees