SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 51

Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord

Vastu võetud 21.08.2014 nr 23
RT IV, 26.08.2014, 15
jõustumine 01.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 207.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 lõike 1 alusel.
[RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse (edaspidi teenus) eest Tallinna linna eelarve vahenditest (edaspidi linnaeelarve vahendid) osalise tasumise tingimused ja korra.

  (2) Määruse alusel tasutakse teenuse eest osaliselt linnaeelarve vahenditest rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elava täisealise isiku eest, kui:
  1) isik vajab terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse tõttu pidevat kõrvalabi, hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet ja
  2) isiku abivajadust ei ole võimalik katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ja
  3) isik ning tema abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased (edaspidi ülalpidamiskohustuslane) ei suuda majandusliku olukorra tõttu tasuda teenuse kogu maksumust ja
  4) teenust osutab asutus (edaspidi teenuseosutaja), kellele Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi amet) on andnud kinnituse selle isiku teenuse eest osaliselt tasuda.

  (3) Tallinna linn tasub teenuse maksumuse ulatuses, mida ei kata teenust saava isiku makstav summa (edaspidi omaosalustasu) ja/või tema ülalpidamiskohustuslase makstav summa (edaspidi osalustasu).

§ 2.   Teenuse eest osalise tasumise taotlus

  (1) Teenust vajav isik, kes taotleb teenuse eest tasumisel abi (edaspidi taotleja), esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi hoolekandeosakond) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed;
  2) taotleja kontaktisiku andmed;
  3) teenuse vajaduse põhjendus: nimetatakse asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajaduse, ning selgitatakse, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
  4) taotlus tasuda linnaeelarve vahenditest teenuse hinnast osa, mida ei kata omaosalustasu ja osalustasu;
  5) kinnitus, et taotleja omandis ei ole kinnisasju ning sõidukeid, väärtpabereid jm väärtuslikku vallasvara, mille võõrandamisest on võimalik saada raha teenuse eest tasumiseks;
  6) nõusolek kasutada 95% oma pensionist või muust igakuisest sissetulekust teenuse hinna tasumiseks;
  7) andmed pensionile või muule igakuisele sissetulekule pööratud sissenõuete kohta;
  8) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  9) nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

  (2) Hoolekandeosakond võib alustada menetlust ilma taotleja taotluseta, kui teenuse eest tasumisel abi vajava isiku terviseseisund ei võimalda tal endal taotlust esitada ja tal puudub seaduslik esindaja.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) tervishoiuteenuse osutaja dokumendid taotleja terviseseisundi ja teenuse vajaduse kohta;
  3) muud teenuse vajalikkust tõendavad dokumendid;
  4) teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise õigust tõendavad dokumendid.

§ 3.   Hoolekandeosakonna toimingud taotluse menetlemisel

  (1) Hoolekandeosakonna spetsialist külastab taotlejat tema elu- või viibimiskohas ja hindab teenuse vajadust. Kui taotleja viibib ravil haiglas või hooldusel hoolekandeasutuses, võib teenuse vajaduse hindamisel aluseks võtta nende asutuste arvamuse.

  (2) Hoolekandeosakond selgitab välja taotlejale sobiva ööpäevase hoolekandeasutuse, arvestades linnaeelarve vahendite säästlikku kasutamist.

  (3) Hoolekandeosakonnal on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente, sh pangakonto väljavõtteid. Lisaandmete ja -dokumentide nõue esitatakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Hoolekandeosakonnal on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust.

§ 4.   Ülalpidamiskohustuslase nõusolek

  (1) Kui taotlejal on ülalpidamiskohustuslasi, selgitab hoolekandeosakond välja nende võimalused teenuse eest tasuda ja osalustasu suuruse. Hoolekandeosakonnal on õigus nõuda taotleja ülalpidamiskohustuslaste:
  1) viimase kuue kuu sissetulekut tõendavaid dokumente;
  2) omandis olevate kinnisasjade ning sõidukite, väärtpaberite jm väärtusliku vallasvara kohta andmeid, kui vara võõrandamisest on võimalik saada raha teenuse eest tasumiseks.

  (2) Ülalpidamiskohustuslane, kes on oma majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline ülalpidamiskohustust täitma, annab selleks kirjaliku nõusoleku, milles märgitakse:
  1) osalustasu suurus;
  2) kohustus tasuda osalustasu iga kuu kuni teenuse saamise lõpuni;
  3) kohustus tasuda osalustasu suuremas summas, kui suureneb teenuse hind ja/või paraneb suutlikkus täita ülalpidamiskohustust;
  4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

  (3) Ülalpidamiskohustuslane, kes ei ole oma majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline ülalpidamiskohustust täitma, annab kirjaliku kinnituse kohustuse täitmise võimatuse kohta.

§ 5.   Majandusliku olukorra arvestamine

  (1) Teenuse eest tasutakse osaliselt linnaeelarve vahenditest, kui:
  1) taotleja igakuine sissetulek ei kata teenuse eeldatavat hinda ja/või
  2) taotleja kasutuses ei ole vahendeid teenuse eest tasumiseks ja/või
  3) taotlejale ei kuulu vara, mille võõrandamisest saadud rahast saaks tasuda teenuse eest, või on taotlejale kuuluv vara vajalik tema perekonnaliikmete toimetulekuks ja/või
  4) taotlejal ei ole ülalpidamiskohustuslasi või ei suuda nad oma kohustust täita.

  (2) Ülalpidamiskohustuslaselt ei saa nõuda teenuse eest tasumist, kui:
  1) ülalpidamiskohustuslase igakuine sissetulek taotluse esitamisele eelneval kuuel kalendrikuul on väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu poolteisekordsest alammäärast kuus ja iga ülalpeetava kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast kuus ja/või
  2) ülalpidamiskohustuslasele ei kuulu vahendeid või vara, mille võõrandamisest saadud rahast saaks tasuda teenuse eest.

§ 6.   Teenuse eest osalise tasumise otsustamine

  (1) Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb 30 päeva jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide või -andmete esitamist või nende esitamise tähtaja möödumist teenuse eest osalise tasumise otsuse (edaspidi otsus) või taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse.

  (2) Otsuses märgitakse:
  1) taotleja andmed;
  2) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  3) omaosalustasu suurus protsendina igakuisest sissetulekust ja omaosalustasu arvuline suurus otsuse tegemise ajal;
  4) osalustasu igakuine arvuline suurus.

  (3) Otsus tehakse adressaatidele teatavaks viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

  (4) Hoolekandeosakond teeb ametile ettepaneku valida konkreetne teenuseosutaja ja esitab koopiad järgmistest dokumentidest:
  1) teenuse eest osalise tasumise taotlus;
  2) taotleja isikut tõendav dokument;
  3) teenuse eest osalise tasumise otsus;
  4) teenust vajava isiku terviseseisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid;
  5) omaosalustasu maksmise nõusolek.

§ 7.   Teenuse eest osalise tasumise tähtaeg

  (1) Otsuses ei märgita üldjuhul teenuse eest osalise tasumise tähtaega.

  (2) Otsus tehakse tähtajaline, kui:
  1) taotlejal, kes vajab teenust viivitamata ja vältimatult, on vara, mille võõrandamisest saadava rahaga on võimalik teenuse eest tasuda, ja
  2) taotleja on andnud kirjaliku kinnituse talle kuuluva vara viivitamatuks võõrandamiseks ning vara võõrandamisest saadud raha kasutamiseks teenuse eest tasumiseks.

  (3) Tähtajalises otsuses märgitakse lisaks § 6 lõikes 1 nimetatule:
  1) taotleja kinnitus, et ta võõrandab talle kuuluva vara ning kasutab vara võõrandamisest saadud raha teenuse eest tasumiseks;
  2) tähtpäev, milleni teenuse eest tasutakse osaliselt linnaeelarve vahenditest. Tähtaeg on maksimaalselt kuus kuud otsuse tegemisest.

  (4) Kui taotleja ei ole võõrandanud talle kuuluvat vara otsuses märgitud tähtpäevaks, võib hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja taotleja põhjendatud taotlusel tähtaega pikendada.

§ 8.   Ameti toimingud

  (1) Amet:
  1) valib teenuseosutaja, arvestades linnaeelarve vahendite säästlikku kasutamist ja võimaluse korral hoolekandeosakonna ettepanekut;
  2) arvutab teenuse hinna katteks kalendrikuus linnaeelarve vahenditest vajamineva summa.

  (2) Amet menetleb otsuseid saabumise järjekorras. Eelisjärjekorras menetletakse otsus, mis on tehtud isikule, kes:
  1) viibib haiglaravil, kuid aktiivravi vajadus on lõppenud ja isiku vajadustele vastab ainult ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenus;
  2) vajab teenust viivitamata seoses hooldamise ja kõrvalabi vajaduse ootamatu suurenemisega.

  (3) Amet teatab teenuseosutajale kirjalikult:
  1) isiku andmed, tema omaosalustasu suuruse protsendina igakuisest sissetulekust ning omaosalustasu arvulise suuruse;
  2) ülalpidamiskohustuslase osalustasu igakuise arvulise suuruse;
  3) linnaeelarve vahenditest makstava summa igakuise arvulise suuruse.

  (4) Kirjale lisatakse § 6 lõikes 4 nimetatud dokumentide koopiad.

  (5) Kirja koopia saadetakse hoolekandeosakonnale, taotlejale ja ülalpidamiskohustuslasele, kelle kohustus maksta osalustasu on otsuses märgitud.

§ 9.   Omaosalustasu ja osalustasu muutmine

  (1) Kui teenuse saaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslase majanduslik olukord ei võimalda teenuse hinna suurenemise korral teenuse eest varasemast rohkem maksta, võib teenuse saaja ja/või tema ülalpidamiskohustuslane taotleda linnaeelarve vahenditest makstava summa suurendamist.

  (2) Hoolekandeosakond kontrollib teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslase võimalusi tasuda teenuse hinda selle suurenemise korral, võttes aluseks §-s 5 sätestatud tingimused. Vajaduse korral teeb hoolekandeosakond ametile ettepaneku suurendada linnaeelarve vahenditest makstavat summat.

  (3) Kui hoolekandeosakonnale või ametile saab teatavaks, et teenuse saaja või tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline teenuse eest ise tasuma, lõpetab amet linnaeelarve vahenditest teenuse eest tasumise.

  (4) Kui amet otsustab muuta linnaeelarve vahenditest makstava tasu suurust või lõpetada selle maksmise, teavitab ta sellest teenuseosutajat, hoolekandeosakonda, teenuse saajat ja ülalpidamiskohustuslast, kes on otsuse kohaselt kohustatud osalustasu maksma.

§ 10.   Vaidluste lahendamine
[Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 07.03.2016]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json