HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 7

Türi Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ja § 15 lõike 1 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteaia nimetus

  Lasteaia nimetus on Türi Lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 2.   Lasteaia asukoht

  (1) Lasteaed asub Järva maakonnas Türi vallas.

  (2) Lasteaia tegutsemiskohad on Türi linnas ja Türi-Alliku külas.

§ 3.   Lasteaia liik, struktuur ja õiguslik seisund

  (1) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  (2) Lasteaias on sõimerühmad pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad kolme- kuni kuueaastastele ning kuue- kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (3) Lasteaed ei ole juriidiline isik, vaid on Türi valla asutus, kes esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

  (4) Lasteaed on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

§ 4.   Lasteaia teeninduspiirkond ning lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise alused

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Türi valla haldusterritoorium.

  (2) Lapsi võetakse lasteaeda vastu ja arvatakse lasteaiast välja Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) kehtestatud korras, sobitus- või erirühma võetakse lapsi koolieelse lasteasutuse seaduses (edaspidi KELS) sätestatust lähtuvalt.

§ 5.   Lasteaia tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsuse arvestamist.

  (3) Lasteaia ülesanded on:
  1) luua võimalused ja tingimused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kujundada lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav turvaline kasvukeskkond;
  3) toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, arvestades lapse eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning rahuldada tema liikumisvajadust;
  5) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale, arvestades laste terviseseisundist tulenevaid iseärasusi;
  6) luua töötajatele tingimused oma kutseoskuste arendamiseks;
  7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu-töötajate, lastekaitsespetsialistide, vanemate, ametiasutuse, vallavalitsuse, teiste lasteaedade ja muude organisatsioonidega.

§ 6.   Pitsat ja sümbolid

  (1) Lasteaial on oma sümboolika ja oma nimega pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Lasteaed“. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

  (2) Lasteaia sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 7.   Õppekeel

  Lasteaia õppekeel on eesti keel.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Lasteaiarühmad

  (1) Vastavalt vajadusele ja võimalusele moodustab lasteaia direktor KELSi alusel sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Lasteaias võib moodustada liitrühmi, kus on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed. Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha ka lastevanemad.

  (3) Vajadusel moodustab vallavalitsus lasteaia direktori ettepanekul lasteasutuses sobitus- või erirühma.

  (4) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele.

  (5) Rühmade moodustamisel lähtutakse KELSis sätestatud laste arvust.

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis on kooskõlas koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatuga.

  (2) Lasteaia õppekava koostamine ja arendamine toimub KELSis sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 10.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.

  (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning piirkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (4) Lasteaial on kodukord, mis on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (5) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel logopeedilist või eripedagoogilist abi.

  (6) Lapse arengu toetamiseks teeb lasteaed koostööd lapsevanemaga. Lasteaia direktor kutsub vähemalt ühe korra aastas kokku vanemate üldkoosoleku. Üldkoosolek võib teha lasteaia direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks.

§ 11.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias tehakse sisehindamist eesmärgiga tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng.

  (2) Sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (3) Õppeaastaks seatud eesmärkide saavutamist analüüsitakse ja hinnatakse iga õppeaasta lõppedes. Lasteaed esitab õppeaasta sisehindamise aruande ametiasutusele.

3. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 12.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktor tagab koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia arengukava, õppekava, tegevuskava, kodukorra ning teiste õigusaktide täitmise.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid ning on lasteaia töötajate jaoks tööandja esindaja.

  (4) Direktor esindab lasteaeda ja tegutseb selle nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides sätestatud ametiülesannete täitmisega.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, lasteaia üldseisundi ja arengu eest, samuti lasteaia vara ja eelarve õiguspärase, säästliku ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada lasteaeda ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt lasteaia mõnele teisele töötajale.

  (8) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning õppeasutuse arenguga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmi.

  (9) Direktor esitab vallavalitsusele ja ametiasutusele nende nõudel lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 13.   Direktori asendamine

  (1) Direktor peab lasteaia sisemise töökorraldusega tagama, et direktori ülesannete täitmine ning lasteaia ja lasteaia kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning lasteaeda esindada.

  (2) Direktor peab lasteaia töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

  (3) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on lasteaia alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning kes õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks teeb koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu täidab oma ülesandeid KELSis ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 15.   Hoolekogu liikmete valimine ja volituste kestus

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (2) Õpetajate esindajad valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuulub igast lasteaia tegutsemiskohast üks õpetajate esindaja.

  (4) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Hoolekogu liikmeks võib kandideerida iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Türi valla esindaja lasteaia hoolekogusse nimetab või valib Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (6) Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks.

  (7) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (8) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 16.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
  7) otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 17.   Hoolekogu töökorraldus

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu esimesel koosolekul oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor ühe kuu jooksul hoolekogu koosseisu kinnitamisest arvates.

  (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosolekust tuleb hoolekogu liikmetele ja lasteaia direktorile ette teatada vähemalt seitse kalendripäeva.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia direktor, kui hoolekogu ei otsusta teisiti.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole hoolekogu koosseisust, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel salajasel hääletamisel jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel korraldatakse uus hääletamine.

  (7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (8) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.

  (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt, ametiasutuselt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 18.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ilma koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev.

§ 19.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kelle ülesanne on oma pädevuse piires lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule, ametiasutusele ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu koosseisu kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhatajad, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Pedagoogilise nõukogu esimees on lasteaia direktor.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt tööplaanile vähemalt üks kord kvartalis.

  (4) Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse.

4. peatükk LASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Laste õigused

  Lastel on õigus
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule kasvukeskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit ja muud eripära arvestavale õppe- ja kasvatustegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 21.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal, järgides lasteaia päevakava;
  2) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  4) saada lasteaia pedagoogidelt tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  5) osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises;
  6) anda tagasisidet lasteaia tegevusele;
  7) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks pöörduda lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu poole.

  (2) Vanem on kohustatud
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) arvestama pedagoogide ja tervishoiutöötaja ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  4) informeerima esimesel võimalusel rühma personali lapse puuduma jäämisest või lasteaiast lahkumisest;
  5) tasuma iga kuu lapse toidukulu päevamaksumuse ja vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa.

§ 22.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja õpetajaid abistavad ning lasteaia majandamist tagavad töötajad.

  (2) Töötajal on õigus
  1) saada lasteaialt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja lasteaias sätestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  4) teha direktorile ja hoolekogule ettepanekuid õppetegevuse ja töökorralduse parendamiseks;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Lasteaia pedagoogide kohustus on tagada laste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ning kokku lepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate kohustus on tagada asutuse häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud lasteaia töökorralduse reeglite, töötaja töölepingu ja ametijuhendiga.

5. peatükk ASUTUSE MAJANDAMISE JA TEABEHALDUSE ALUSED 

§ 23.   Lasteaia vara ja eelarve

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille vallavalitsus on lasteaiale andnud sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud Türi valla vara valitsemise korrale ja Türi valla finantsjuhtimise korrale.

  (3) Lasteaial on Türi valla eelarves iseseisev eelarve. Lasteaia eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, maksed, eraldised ja annetused juriidilistelt ning füüsilistelt isikutelt.

  (4) Lasteaia finantstegevust juhib direktor. Lasteaia raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

  (5) Lasteaial on õigus osutada tema valduses ja kasutuses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Laste toidukulu lasteaias katab vanem. Muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava määra kinnitab vallavolikogu ja see ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 24.   Teabehaldus (asjaajamine) ja aruandlus

  (1) Lasteaia teabehaldus (asjaajamine) tugineb Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”. Lasteaia teabehalduse täpsema korra kehtestab direktor käskkirjaga.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub lasteaed haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust ja täitmise korrast.

  (3) Lasteaed annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk LASTEAIA PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 25.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja täiendab seda või tunnistab selle kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor või ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Eelnõu kohta peab enne vallavolikogu päevakorda võtmist andma seisukoha vallavalitsus ja vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 28. augusti 2014 määrus nr 27 „Türi Lasteaia põhimäärus“ (RT IV, 09.07.2016, 16).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json