Teksti suurus:

Maakorraldusliku, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine Tori vallas

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 16

Maakorraldusliku, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine Tori vallas

Vastu võetud 20.02.2020 nr 106

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja teiste planeerimis- ja ehitusvaldkonda ning maakorralduslikku tegevust puudutavate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmise jaotust Tori vallas. Ametnike ja töötajate ülesanded planeerimis- ja ehitusalastes ning maakorralduslikes tegevustes ja riikliku järelevalve teostamisel määratakse ametijuhendis.

§ 2.   Tori Vallavolikogu pädevus maakorraldusliku ning planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on Tori Vallavolikogu (edaspidi volikogu) pädevuses planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel:
  1) riigi eriplaneeringuga kavandatava olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks asukoha eelvaliku kohta ettepanekute tegemine ja eelvaliku otsuse eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
  2) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi kooskõlastuse andmine, sh maakonnaplaneeringu ja valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute kooskõlastamine, välja arvatud vallavalitsuse pädevusse antud kooskõlastused;
  3) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamisega;
  4) ostueesõiguse teostamise otsustamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee;
  5) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  6) volikogu algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

§ 3.   Tori Vallavalitsuse pädevus maakorraldusliku ning planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on Tori Vallavalitsususe (edaspidi vallavalitsus) pädevuses planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel:
  1) üldplaneeringu (sh teemaplaneering), eriplaneeringu ja detailplaneeringu tegevuse korraldamine;
  2) detailplaneeringu koostamise algatamine või algatamisest keeldumine, vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, kehtestamine või mittekehtestamine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  3) detailplaneeringu koostamise lõpetamine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  4) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt detailplaneeringu koostamise algatamisega, välja arvatud volikogu pädevuses olevad juhud;
  5) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi seisukoha või arvamuse andmine;
  6) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi kooskõlastuse andmine Tori vallaga otseselt piirnevate detailplaneeringute kooskõlastamisel;
  7) ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine planeeringu koostamise ajaks;
  8) valla huvides servituutide seadmise otsustamine;
  9) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;
  10) detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimine, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks;
  11) ) projekteerimistingimuste andmine, projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine, nende muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
  12) ehituslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  13) avalikult kasutatava tee või avalikult kasutatava tee koosseisus oleva üksiku rajatise ehituseks projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  14) avalikult kasutatava tee või avalikult kasutatava tee koosseisus oleva üksiku rajatise ehituseks ehituslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  15) keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel;
  16) kasutusteatistega taotletud ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmine, kui ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmisega kaasneb katastriüksuse sihtotstarbe muutmine;
  17) katastriüksuse sihtotstarbe määramine;
  18) koha-aadressi määramine;
  19) munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarbe muutmiseks, nimetatud maa võõrandamiseks, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormiseks seadusest tuleneva loa taotluse esitamine.

§ 4.   Tori Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna pädevus maakorraldusliku ning planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Tori Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna (edaspidi arengu- ja planeeringuosakond) pädevuses planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) üldplaneeringu (s.h teemaplaneeringu), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise korraldamine ja nõutavate menetlustoimingute tegemine, sh planeeringu koostamine ja koostamise tellimine;
  2) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete mõjude väljaselgitamine ja hindamine;
  3) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu ja valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute ja Tori vallaga otseselt piirnevate detailplaneeringute koostamises osalemine (v.a seisukoha või arvamuse andmine ja kooskõlastamine) valla nimel;
  4) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks esitamine;
  5) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine;
  6) projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja projekteerimistingimuste koostamine;
  7) ehitus- ja kasutuslubade taotluste menetlemine;
  8) kasutuslubade väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  9) ehitusteatiste menetlemine ning nende ehitiste ehitamise teavitatuks lugemise otsustamine;
  10) kasutusteatiste menetlemine ning nende ehitiste või nende osade kasutamise teavitatuks lugemise otsustamine;
  11) keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ehitus- või kasutusteatise menetluses, välja arvatud vallavalitsuse pädevuses olevad ehitus- ja kasutusteatised;
  12) ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku järelevalve ülesannete täitmine korrakaitseseaduse § 6 lg 1 tähenduses, välja arvatud majandusosakonna pädevusse antud riikliku järelevalve ülesanded;
  13) maatüki maksustamishinna arvutamine korralise hindamise tulemuste alusel;
  14) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostamine.

§ 5.   Tori Vallavalitsuse majandusosakonna pädevus maakorraldusliku ning planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Tori Vallavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) pädevuses planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) välja selgitada Tori valla kohustuseks oleva avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamiseks halduslepingu sõlmimise vajadus;
  2) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste looduskeskkonnale avalduvate mõjude väljaselgitamine ja hindamine;
  3) keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõjude hindamise korraldamine;
  4) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise korraldamine;
  5) valla huvides servituutide seadmise vajaduse väljaselgitamine;
  6) ostueesõiguse teostamise vajaduse väljaselgitamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee;
  7) rajatava salvkaevu, puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine;
  8) asendusistutuse koha ja haljastuse liikide määramine olukorras, kus planeeringu ja/või projekteerimistingimustega kavandatud haljastuse rajamise võimalus on ära langenud;
  9) ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku järelevalve ülesannete täitmise korraldamine korrakaitseseaduse § 6 lg 1 tähenduses kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimise osas.

§ 6.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Tori Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määrus nr 13 „Maakorraldusliku, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine Tori vallas“;
  2) Tori Vallavolikogu 15. aprilli 2015 määruse nr 9 „Pädevuse delegeerimine”.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mihkel Kalamees
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json