SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kastre vallas

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 29

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kastre vallas

Vastu võetud 18.02.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1, § 27, § 28 ning § 29 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Isikliku abistaja teenuse osutamise kord (edaspidi kord) sätestab puudega inimesele isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenus) taotlemise, taotluse menetlemise ja teenuse määramise ja osutamise tingimused ning korra.

  (2) Teenuse eesmärk on:
  1) suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades;
  2) vähendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

  (3) Teenuse osutamist korraldab Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Teenuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Teenust on õigus saada eelkõige puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajaval täisealisel isikul (edaspidi teenuse saaja).

  (2) Teenus määratakse täisealisele isikule:
  1) kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris (edaspidi rahvastikuregister) registreeritud Kastre vald ja kelle tegelik elukoht on Kastre vald või kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kastre vald, kuid kes viibib ajutiselt teises kohalikus omavalitsuses õpingute või töötamise tõttu;
  2) kes ei tule füüsilise kõrvalabi vajaduse tõttu iseseisvalt toime igapäevaste tegevustega ja vajab kõrvalabi;
  3) kes on ise võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning oma vajadustest lähtuvalt juhendama isiklikku abistajat asjaajamise korraldamisel;
  4) oskab selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse vahetut osutajat juhendada.

  (3) Kui teenuse saaja on piiratud teovõimega täisealine isik, lähtub isiklik abistaja eestkostja antavatest tööjuhistest.

  (4) Isikutele, kelle tegelik elukoht on Kastre vald, kuid rahvastikuregistri järgi ei ole Kastre valla elanik, võib Kastre vald abi andmist korraldada kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

  (5) Kulutused, mis isiklikul abistajal tekivad teenuse saaja saatmisel (kinopilet vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.

  (6) Isikliku abistaja tööülesannete täitmiseks vajaliku juhendamise eest vastutab teenuse saaja.

§ 3.   Isiklik abistaja

  (1) Isiklik abistaja (edaspidi abistaja) on vahetu teenuse osutaja, kes abistab teenusele määratud isikut lähtuvalt teenuse saaja füüsilisest puudest tingitud erivajadustest.

  (2) Abistaja aitab teenuse saajat liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieenitoimingutel, kirjutamisel, lugemisel, igapäevaste majapidamistööde teostamisel ja muudes toimingutes ning tegevustes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Abistaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, mida tavapäraselt osutab eriväljaõppe ja -ettevalmistusega isik (nt meditsiinilised toimingud).

  (4) Abistaja ei või üldjuhul olla vallavalitsuse poolt määratud hooldaja.

  (5) Abistaja ei või olla isik:
  1) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  2) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  3) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

§ 4.   Abistaja õigused ja kohustused

  (1) Abistaja lähtub oma töös teenuse osutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tööülesannetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse saaja erivajadustest, vallavalitsuse ja teenuse saaja poolt antavatest tööjuhistest.

  (2) Abistajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega. Tegevustest, mis ei ole teenuse osutamise lepingus fikseeritud, kuid on hädavajalikud käesoleva määruse §-s 1 lg 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks, vahetu osutaja keelduda ei tohi.

  (3) Abistaja esitab vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist kooskõlastatult teenuse saajaga sotsiaalosakonnale ülevaate teenuse saaja olukorrast ja teenuse mõjust.

  (4) Abistajal on õigus keelduda teenuse osutamisest narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega, ohtlikke nakkushaigusi põdevale või ööpäevaringset hooldust vajavale isikule.

  (5) Abistaja tööaeg, -kohustused, -tasu ja -maht reguleeritakse abistaja tööd reguleerivas lepingus, mis sõlmitakse abistaja ja vallavalitsuse vahel.

  (6) Abistaja esitab sotsiaalosakonnale igakuiselt üldistatud tegevusaruande.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja (edaspidi taotleja), tema lähedane või muu asjast huvitatud isik vallavalitsusele vormikohase avalduse.

  (2) Taotluses märgitakse taotleja isikuandmed, puude liik ja raskusaste ning kirjeldus teenusevajaduse kohta.

  (3) Taotlusega koos esitatakse puude määramise otsus ja/või rehabilitatsiooniplaan nende olemasolul.

  (4) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Sotsiaaltööspetsialist vaatab taotluse läbi ja hindab esitatud andmete, kodukülastuse, vestluse ja hindamismetoodika põhjal taotleja teenusevajadust.

  (2) Hindamisel võib tugineda spetsialisti ning rehabilitatsiooniplaani järgseid teenuseid osutava meeskonna soovitustele.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, annab sotsiaaltööspetsialist taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sotsiaaltööspetsialistil on taotleja teenusevajaduse selgitamiseks õigus nõuda lisadokumente. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Teenusevajaduse hindamismetoodika kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Teenuse määramine

  (1) Sotsiaaltööspetsialist teeb hindamise tulemusel vallavalitsusele ettepaneku teenuse, sealhulgas teenuse mahu määramiseks või teenuse määramisest keeldumiseks.

  (2) Teenuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Teenuse mahu, sealhulgas isikut abistavad tegevused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsus jätab teenuse määramata, kui:
  1) teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud teenuse vajadust;
  2) isik viibib haiglas ja vajab ravi;
  3) isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
  4) isikul on narkootiliste, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemid.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse vallavalitsuse, abistaja ja teenuse saaja või tema seadusejärgse ülalpidamiskohustusega isiku vahel kirjalik teenuse osutamise leping (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse isikule osutatavate teenuste sisu, maht ning poolte õigused ja kohustused.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajaliselt kestusega kuni 1 aasta. Lepingu juurde kuuluvad taotleja avaldus, hindamisvahend, lepingu lisad ja muud asjakohased dokumendid.

§ 9.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenus on teenuse saajale tasuline.

  (2) Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik teenuse eest tasumisest osaliselt või täielikult, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Teenuse tasust osaliselt või täielikult vabastamiseks tuleb vallavalitsusele lisaks avaldusele täiendavalt esitada taotleja ja seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekuid ning väljaminekuid tõendavad dokumendid.

  (5) Teenuse tasu ei rakendata isikutel:
  1) kelle taotlemisele eelnenud 4 kalendrikuu keskmine netosissetulek on üksi elavatel isikutel ja perekonna esimese liikme kohta alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 3-kordset määra ning igal järgneval pereliikmel alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordset määra;
  2) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud;
  3) kellele osutatakse teenust struktuuritoetuse raames ning meetme tingimustest lähtuvalt tuleb teenust osutada teenuse tasu rakendamata.

§ 10.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse saajal on õigus valida abistaja isik.

  (2) Soovi esitamise korral abistab sotsiaalosakonna juhataja teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (3) Kui teenusele määratud isik ei leia kahe nädala jooksul teenuse määramise otsuse jõustumisest endale sobivat abistajat iseseisvalt, määrab lähtuvalt teenuse osutamise vajalikkusest sotsiaalosakonna juhataja sobiva abistaja teenuse saajale.

  (4) Abistaja osutab teenusele määratud isikule teenust vastavalt tuvastatud teenusevajadusele, määratud teenuse mahule ja teenuse tööjuhistele.

  (5) Kui isik ei asu nelja nädala jooksul teenust kasutama, loetakse teenusele määratud isik teenusest loobunuks.

§ 11.   Teenuse vajaduse muutumine

  Teenuse saaja on kohustatud viivitamatult teavitama osakonda kõrvalabi vajaduse muutumisest tervisliku seisundi, elukeskkonna muutumise või muu põhjuse tõttu ja esitama osakonnale uue taotluse. Taotluse läbivaatamisele ja teenuse määramisele kohaldatakse käesoleva määruse paragrahvides 6 ja 7 sätestatut.

§ 12.   Lepingu muutmine ja lõpetamine

  (1) Teenuse jätkamiseks esitab sotsiaaltööspetsialist vallavalitsusele ettepaneku isikliku abistaja teenuse lepingu pikendamiseks. Lepingu pikendamine vormistatakse kehtiva lepingu lisana.

  (2) Lepingut võib muuta ja lõpetada lepingupoolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus, teavitades sellest teisi lepingu osapooli vähemalt 5 tööpäeva ette. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse lepingupoolte allkirjadega.

  (3) Leping vaadatakse üle lähtuvalt isiku vajaduste muutumisest.

  (4) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) teenust vajava isiku avalduse alusel;
  3) kui on ära langenud teenuse osutamise vajadus;
  4) kui teenuse saaja asub elama teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile;
  5) kui teenuse saaja on suunatud üldhooldus- või erihoolekandeteenusele;
  6) kui teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine, pidev koostööst keeldumine vms);

  (5) Leping lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) käesoleva määruse paragrahvis 11 sätestatud kohustuse täitmata jätmisel;
  2) kui teenuse saaja esitab valeandmeid;
  3) kui teenuse saaja või abistaja ei täida lepinguga võetud kohustusi.

§ 13.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Teenuse korraldamise eest vastutab sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Järelevalvet teenuste nõuetekohase osutamise üle teostab sotsiaaltöö peaspetsialist.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Teenuse osutamisel struktuuritoetuse raames lähtutakse lisaks käesolevale määrusele ka rakendatava struktuuritoetuse meetme määrusest.

  (2) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 3 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 4 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ § 1 lg 3.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json