Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord

Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2021, 7

Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord

Vastu võetud 03.03.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 71 lg 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse Tallinna linna arengut määravate dokumentide (edaspidi arengudokumendid) koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord ning arengudokumentide omavahelised seosed.

  (2) Korra rakendamist korraldab Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistus ning arengudokumentides sisalduva finantsinfo koostamist koordineerib ja eelarvestrateegia koostamist kureerib linna finantsteenistus (edaspidi koos strateegiakeskus).

§ 2.  Arengudokumentide koostamisele, menetlemisele ja kinnitamisele esitatavad põhinõuded

  (1) Linna arengudokumendid koostatakse, menetletakse ja kinnitatakse Tallinna põhimääruse § 71, Tallinna Linnavalitsuse reglemendi ja käesoleva korra alusel. Arengustrateegia ja eelarvestrateegia puhul lähtutakse lisaks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

  (2) Üldjuhul koostab linna arengudokumendi linna asutus. Kui linna asutus tellib arengudokumendi koostamise teenuse, kooskõlastab ta teenuse tellimise lähteülesande strateegiakeskusega.

  (3) Arengudokumentide koostamiseks ja rakendamise seireks tehakse vajaduse korral uuringuid ja hindamisi. Linna asutus kooskõlastab strateegiakeskusega arengudokumentide või nendega seotud aruandluse koostamiseks vajalike uuringute ja hindamiste tellimise ja tegemise.

  (4) Linna arengudokumendi koostamiseks vajalik teave esitatakse arengudokumendi koostajale tema määratud tähtaegadel ja korras, arvestades käesolevas korras sätestatut.

  (5) Strateegiakeskus vaatab linna arengudokumendi koostamise ja menetlemise käigus kooskõlastamiseks esitatud dokumendi läbi 15 tööpäeva jooksul ja esitab arengudokumendi koostajale vajaduse korral muudatusettepanekud.

  (6) Kui on muudetud linna arengustrateegiat, linna eelarvestrateegiat või üldplaneeringut, hindavad ülejäänud arengudokumentide koostajad arengudokumentide muutmise vajadust. Vajaduse korral ajakohastab arengudokumendi koostaja arengudokumendi kuue kuu jooksul.

  (7) Linna asutuste nõustamiseks arengu kavandamisel, sealhulgas arengudokumentide koostamiseks ja rakendamise seireks, moodustab linnakantsler käskkirjaga arengu kavandamise kogu (edaspidi kogu). Kogusse kaasatakse esindajad strateegiakeskusest ja linna ametiasutustest ning vajaduse korral spetsialistid väljastpoolt linna ametiasutusi. Kogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakond.

  (8) Kui arengudokumendi koostamise algatamine eeldab lähteülesannet, kinnitatakse see üldjuhul vähemalt aasta enne arengudokumendi eeldatavat vastuvõtmise tähtaega.

§ 3.  Arengudokumentide keskkonnamõju strateegiline hindamine

  (1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) algatab arengustrateegia, valdkonna arengukava, linna territooriumi osa arengukava ja vajaduse korral Tallinna põhimääruse § 71 lõikes 2 sätestatud muu arengudokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse tuvastamise ning otsustab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise.

  (2) Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise eelnõu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

§ 4.  Kaasamine

  (1) Arengudokumendi koostaja hindab arengudokumendis kavandatava arengu mõju huvirühmadele ja ühiskonnale ning otsustab kaasamise vajaduse ja ulatuse, sealhulgas määratleb kaasatavad huvirühmad ja ajakava.

  (2) Arengudokumendi koostaja tagab huvirühmade kaasamise kirjalike ettepanekute kogumise küsitluste või arutelude kaudu.

  (3) Huvirühmaks võib olla nii füüsiliste isikute kogum kui ka juriidiline isik või mitteformaalne ühendus, keda arengudokumendis kavandatav võib mõjutada, kes osaleb arengudokumendis kavandatava elluviimisel või kellel on selgelt väljendatud huvid arengudokumendi valdkonnas.

  (4) Kaasamise käigus võib kaasatavate huvirühmade ringi vajadust mööda laiendada. Kaasamisel lähtutakse huvide tasakaalustatud esindatuse põhimõttest.

§ 5.  Arengudokumentide ja seotud aruannete avaldamine

  (1) Strateegiakeskus korraldab linna arengudokumendi avaldamise linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengudokumendi vastuvõtmisest.

  (2) Linna ametiasutus teavitab hallatava asutuse arengukava kinnitamisest strateegiakeskust ja avaldab oma haldusalasse kuuluva linna asutuse arengukava oma veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest. Lisaks avaldab hallatav asutus oma arengukava oma veebilehel.

  (3) Strateegiakeskus korraldab Tallinna Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu) esitatud arengudokumendi aruande avaldamise linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul linnavolikogu otsuse tegemisest, millega kinnitati arengudokumendi aruanne.

  (4) Arengudokumendi avalikustamisel laekunud ettepanekute, nende arvestamise ja arvestamata jätmise ülevaade lisatakse arengudokumendi eelnõule ning avaldatakse koos kinnitatud arengudokumendiga linna veebilehel.

2. peatükk Linna arengustrateegia 

§ 6.  Linna arengustrateegia sisu

  (1) Tallinna põhimääruse § 71 lõike 4 järgi koosneb linna arengustrateegia järgmistest osadest:
  1) eesmärkide käsitlus (edaspidi arengustrateegia), milles määratakse linna pikaajaline visioon ja seatakse linna eesmärgid vähemalt kümneks aastaks;
  2) rakenduskava (edaspidi arengustrateegia rakenduskava), milles kavandatakse pikaajaliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused. Arengustrateegia rakenduskava koostatakse üldjuhul üle ühe aasta vähemalt viie eelseisva eelarveaasta kohta. Üldjuhul kinnitatakse arengustrateegia rakenduskava koos eelarvestrateegiaga.

  (2) Arengustrateegia kinnitamisel määratakse kindlaks:
  1) tegevusvaldkonnad, millele võib koostada valdkonna arengukava ja millele peab koostama valdkonna rakenduskava Tallinna põhimääruse § 71 lõike 6 alusel;
  2) iga tegevusvaldkonna eest vastutav linna ametiasutus (edaspidi valdkonna vastutaja).

  (3) Arengustrateegia peab vastama käesoleva korra §-s 36 sätestatud sisu- ja vorminõuetele.

§ 7.  Arengustrateegia koostamine

  (1) Strateegiakeskus koostab arengustrateegia koostamise algatamiseks lähteülesande käesoleva korra § 35 kohaselt ja esitab selle linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsus esitab lähteülesande linnavolikogule kinnitamiseks. Linnavolikogu kinnitab lähteülesande otsusega.

  (3) Strateegiakeskus korraldab arengustrateegia koostamise linnavolikogu kinnitatud lähteülesande alusel.

  (4) Käesoleva korra § 35 lõike 2 kohaselt nimetatud valdkonna vastutaja esitab strateegiakeskusele arengustrateegia koostamiseks vajaliku teabe. Kui arengustrateegia koostamisel tekib vajadus lisada valdkond, mida ei ole arengustrateegia lähteülesandes nimetatud, nimetab strateegiakeskus ka selle valdkonna vastutaja.

  (5) Arengustrateegia rakenduskava ja selle muudatused valmistab ette strateegiakeskus. Arengustrateegia rakenduskava koostamiseks või muutmiseks vajaliku teabe esitab strateegiakeskusele valdkonna vastutaja ja vajaduse korral käesoleva korra §-s 31 nimetatud valdkonnaülese muu arengudokumendi koostaja. Nimetatud teave esitatakse üldjuhul koos eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku teabega. Teabe esitamisel lähtutakse arengustrateegias, üldplaneeringus ja teistes linna arengudokumentides seatud eesmärkidest.

  (6) Arengustrateegia rakenduskava koostatakse, menetletakse, avalikustatakse ja kinnitatakse üldjuhul koos eelarvestrateegiaga, lähtudes käesoleva korra §-des 11 ja 12 eelarvestrateegia kohta sätestatust.

§ 8.  Arengustrateegia avalikustamine ja menetlemine

  (1) Strateegiakeskus korraldab arengustrateegia valminud tööversiooni avalikustamise Tallinna veebilehel, tagades avalikkuse õigeaegse ja asjakohase kaasamise.

  (2) Strateegiakeskus avalikustab arengustrateegia kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ettenähtud korras. Samal ajal esitab strateegiakeskus arengustrateegia linnaosakogule, kes esitab arvamuse strateegiakeskusele linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimääruses sätestatud korras seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia eelnõu saamisest.

  (3) Strateegiakeskus vaatab avalikustamiselt ja linnaosakogult laekunud ettepanekud läbi, kaasates vajaduse korral valdkonna vastutaja, ja koostab ettepanekuid arvestades arengustrateegia eelnõu.

  (4) Strateegiakeskus esitab arengustrateegia eelnõu linnavalitsusele. Eelnõule lisatakse ülevaade avalikustamiselt laekunud ettepanekutega arvestamisest ja nende arvestamata jätmisest.

  (5) Linnavalitsus esitab arengustrateegia eelnõu linnavolikogule kinnitamiseks. Linnavolikogu kinnitab arengustrateegia määrusega.

§ 9.  Aruandlus

  (1) Strateegiakeskus korraldab Tallinna põhimääruse § 71 lõikes 11 nimetatud aruande koostamise. Aruanne hõlmab arengustrateegias ja muudes linnavolikogu kinnitatud arengudokumentides sätestatud eesmärkide täitmist ja nende muutmise vajadust. Strateegiakeskus esitab aruande linnavalitsusele:
  1) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele järgneval aastal hiljemalt linna majandusaasta aruande esitamise ajal ja
  2) arengudokumendis sätestatud tähtajaks (kui tähtaeg on määratud).

  (2) Strateegiakeskus võtab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande koostamisel arvesse valdkonna vastutajalt, territooriumi osa arengukava või muu arengudokumendi koostajalt saadud teabe, lähtudes käesoleva korra §-st 37.

  (3) Linnavalitsus esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande linnavolikogule kinnitamiseks. Linnavolikogu kinnitab aruande otsusega.

  (4) Strateegiakeskus korraldab igal aastal Tallinna põhimääruse § 71 lõikes 12 nimetatud linna arengustrateegia aruande koostamise. Aruanne koostatakse linna majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus, arvestades käesoleva korra §-s 37 sätestatut.

§ 10.  Arengustrateegia muutmine

  (1) Arengustrateegia muutmise eelnõu koostamise korraldab strateegiakeskus.

  (2) Arengustrateegia muutmise eelnõu koostamisel, menetlemisel, kinnitamisel ja avalikustamisel lähtutakse käesoleva korra § 2 lõikest 1 ning §-dest 7 ja 8. Lähteülesande koostamise vajaduse arengustrateegia muutmiseks otsustab strateegiakeskus.

  (3) Arengustrateegia rakenduskava ajakohastatakse üldjuhul koos eelarvestrateegia koostamisega, lähtudes käesoleva korra § 7 lõikest 5 ning §-dest 11 ja 12.

3. peatükk Linna eelarvestrateegia 

§ 11.  Linna eelarvestrateegia koostamine

  (1) Linna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) koostatakse üldjuhul üle ühe aasta vähemalt viie eelseisva eelarveaasta kohta.

  (2) Eelarvestrateegia koostamise korraldab strateegiakeskus.

  (3) Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, kinnitamisel ja avalikustamisel lähtutakse lisaks käesoleva korra § 2 lõikest 1 ja §-st 12.

§ 12.  Eelarvestrateegia avalikustamine ja menetlemine

  (1) Strateegiakeskus esitab eelarvestrateegia linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu linnavolikogule kinnitamiseks üldjuhul 31. maiks. Strateegiakeskus avalikustab eelarvestrateegia eelnõu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ettenähtud korras. Samal ajal esitab strateegiakeskus eelarvestrateegia eelnõu linnaosakogule, kes esitab arvamuse strateegiakeskusele linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimääruses sätestatud korras seitsme tööpäeva jooksul eelarvestrateegia eelnõu saamisest.

  (3) Strateegiakeskus koondab avalikustamiselt ja linnaosakogult laekunud ettepanekud ning esitab need linnavolikogule.

  (4) Linnavolikogu kinnitab eelarvestrateegia määrusega.

4. peatükk Linna ja selle territooriumi osa üldplaneering 

§ 13.  Üldplaneeringu sisu

  Tallinna üldplaneering või selle territooriumi osa üldplaneering (edaspidi koos üldplaneering) koostatakse kogu linna territooriumi või selle osa kohta.

§ 14.  Üldplaneeringu koostamine, avalikustamine, vastuvõtmine, kehtestamine ja muutmine

  (1) Üldplaneeringu koostamisel, avalikustamisel, vastuvõtmisel, kehtestamisel ja muutmisel lähtutakse planeerimisseadusest.

  (2) Üldplaneeringu koostamise korraldab strateegiakeskus.

5. peatükk Valdkonna arengukava ja valdkonna rakenduskava 

§ 15.  Valdkonna arengukava ja rakenduskava sisu

  (1) Valdkonnale võib koostada arengukava, aga peab koostama rakenduskava.

  (2) Valdkonna arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 36 sätestatud sisu- ja vorminõuetele, lähtuma arengustrateegiast ja üldplaneeringust ning olema kooskõlas muude linna arengudokumentidega.

  (3) Valdkonna rakenduskava on linna arengustrateegiast, eelarvestrateegiast ja muudest linna arengudokumentidest lähtuv ning linna eelarvega kooskõlas olev loetelu valdkonna tegevustest, nende maksumusest ja saadavast tulust koos tähtaegade, soovitud tulemuste ja vastutajatega. Valdkonna rakenduskava koostamisel arvestatakse käesoleva korra §-s 29 nimetatud finantseerimis- ja tegevuskavas esitatud teavet.

  (4) Valdkonna rakenduskava hõlmab kehtiva eelarvestrateegia perioodi.

§ 16.  Valdkonna arengukava ja rakenduskava koostamine

  (1) Valdkonna arengukava võib koostada käesoleva korra § 6 lõike 2 alusel arengustrateegia kinnitamisel kindlaks määratud tegevusvaldkondades.

  (2) Valdkonna arengukava koostamise korraldab käesoleva korra § 6 lõike 2 kohaselt määratud valdkonna vastutaja või strateegiakeskus. Kui mitme tegevusvaldkonna kohta koostatakse ühine valdkonna arengukava, lepivad valdkondade vastutajad ja strateegiakeskus omavahel kokku, kes neist korraldab arengukava koostamise. Sel juhul määratakse valdkonna arengukava koostamise korraldaja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lähteülesandes. Vajadusel otsustab valdkonna arengukava koostaja linnavalitsus.

  (3) Valdkonna vastutaja koostab valdkonna arengukava lähteülesande käesoleva korra alusel, kaasates strateegiakeskuse, seotud valdkondade vastutajad ja muud linna asutused, kelle tegevust arengukava mõjutab. Valdkonna vastutaja esitab strateegiakeskusega kooskõlastatud lähteülesande eelnõu linnavalitsusele.

  (4) Linnavalitsus esitab valdkonna arengukava lähteülesande linnavolikogule kinnitamiseks. Linnavolikogu kinnitab lähteülesande otsusega.

  (5) Valdkonna vastutaja kaasab valdkonna arengukava koostamisse strateegiakeskuse, seotud valdkondade vastutajad ja muud linna asutused, kelle tegevust arengukava mõjutab.

  (6) Valdkonna vastutaja koostab valdkonna rakenduskava linna eelarve koostamisega samal ajal, arvestades ka territooriumi osa rakenduskavade tööversioone. Valdkonna vastutaja esitab rakenduskava tööversiooni strateegiakeskusele linna eelarvesse esitatavate ettepanekute koosseisus hiljemalt eelneva aasta 1. septembriks. Valdkonna vastutaja viib valdkonna rakenduskava linna eelarvega kooskõlla kord aastas pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogus.

§ 17.  Valdkonna arengukava ja rakenduskava avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Valdkonna vastutaja korraldab valdkonna arengukava valminud tööversiooni avalikustamise Tallinna veebilehel, tagades avalikkuse õigeaegse ja asjakohase kaasamise.

  (2) Valdkonna vastutaja korraldab valdkonna arengukava avalikustamise Tallinna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks enne linnavalitsusele esitamist. Valdkonna vastutaja vaatab laekunud ettepanekud läbi koos käesoleva korra § 16 lõikes 3 määratud osalistega ja koostab ettepanekuid arvestades valdkonna arengukava eelnõu.

  (3) Valdkonna vastutaja esitab strateegiakeskusega kooskõlastatud valdkonna arengukava eelnõu linnavalitsusele. Eelnõule lisatakse ülevaade avalikustamiselt laekunud ettepanekutega arvestamisest ja nende arvestamata jätmisest. Linnavalitsus esitab eelnõu linnavolikogule kinnitamiseks.

  (4) Linnavolikogu kinnitab valdkonna arengukava määrusega Tallinna põhimääruse § 71 lõike 9 alusel.

  (5) Strateegiakeskusega kooskõlastatud valdkonna rakenduskava kinnitab linnavalitsus korraldusega kahe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogus.

§ 18.  Aruandlus

  (1) Valdkonna vastutaja esitab strateegiakeskusele teabe oma valdkonna arengukavas ja volikogu kinnitatud, §-s 30 nimetatud valdkondlikus muus arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmise ja nende muutmise vajaduse kohta käesoleva korra § 9 lõikes 1 nimetatud aruande koostamiseks. Teave tuleb esitada:
  1) koos linna majandusaasta aruande koostamiseks vajaliku teabega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele järgneval aastal, kui arengudokument on kehtinud vähemalt ühe aasta, ja
  2) arengudokumendis sätestatud tähtajaks (kui tähtaeg on määratud) ja arengudokumendi tähtaja lõppemisel.

  (2) Valdkonna vastutaja esitab valdkonna arengukavas ja rakenduskavas sätestatud eesmärkide ja kavandatud tegevuse elluviimise, sh valdkondlike ja valdkonnaüleste muude arengudokumentide täitmise kohta strateegiakeskusele teabe käesoleva korra § 9 lõikes 4 nimetatud aruande koostamiseks koos majandusaasta aruande koostamiseks vajaliku teabega.

§ 19.  Valdkonna arengukava muutmine

  (1) Valdkonna arengukava muutmise ettepaneku valmistab ette valdkonna vastutaja, teavitades sellest strateegiakeskust. Strateegiakeskus annab hinnangu, kas valdkonna arengukava muutmiseks on vaja koostada lähteülesanne.

  (2) Muutmisettepanekute koostamisel, menetlemisel, kinnitamisel ja avalikustamisel lähtutakse käesoleva korra § 2 lõikest 1 ning §-dest 16 ja 17.

6. peatükk Linna territooriumi osa arengukava ja territooriumi osa rakenduskava 

§ 20.  Linna territooriumi osa arengukava ja rakenduskava sisu

  (1) Linna territooriumi osa arengukava (edaspidi territooriumi osa arengukava) on linnaosa arengukava või vanalinna arengukava.

  (2) Territooriumi osa arengukava kavandab ja täpsustab linna arengustrateegia, üldplaneeringu, valdkonna arengukavade ja muude linna arengudokumentide elluviimist, arvestades eesmärkide seadmisel ja tegevuste kavandamisel asumite eripäradega.

  (3) Linnaosale võib koostada arengukava, aga ei pea seda tegema.

  (4) Territooriumi osa arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 36 sätestatud sisu- ja vorminõuetele.

  (5) Territooriumi osa rakenduskava on linna arengustrateegiast, eelarvestrateegiast ja teistest linna arengudokumentidest lähtuv ning linna eelarvega kooskõlas olev loetelu linnaosa tegevustest, nende maksumusest ja saadavast tulust koos tähtaegade, soovitud tulemuste ja vastutajatega. Territooriumi osa rakenduskava sisaldub valdkondade rakenduskavades.

  (6) Territooriumi osa rakenduskava hõlmab kehtiva eelarvestrateegia perioodi.

§ 21.  Territooriumi osa arengukava ja rakenduskava koostamine

  (1) Territooriumi osa arengukava koostaja on linnaosa valitsus (edaspidi territooriumi osa arengukava koostaja).

  (2) Territooriumi osa arengukava koostaja koostab arengukava lähteülesande käesoleva korra § 35 alusel, kaasates linnaosakogu, strateegiakeskuse, seotud valdkondade vastutajad ja muud linna asutused, kelle tegevust arengukava mõjutab. Strateegiakeskusega kooskõlastatud lähteülesande kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Territooriumi osa arengukava koostaja kaasab arengukava koostamisse linnaosakogu, strateegiakeskuse, seotud valdkondade vastutajad ja muud linna asutused, kelle tegevust arengukava mõjutab. Vanalinna arengukava koostatakse UNESCO maailmapärandi kaitse nõudeid järgides.

  (4) Territooriumi osa arengukava koostaja koostab territooriumi osa rakenduskava linna eelarve koostamisega samal ajal ja esitab rakenduskava tööversiooni valdkonna vastutajale ja strateegiakeskusele linna eelarvesse esitatavate ettepanekute koosseisus hiljemalt eelneva aasta 1. septembriks. Territooriumi osa arengukava koostaja viib territooriumi osa rakenduskava linna eelarvega kooskõlla, kui linnavolikogu on linna eelarve vastu võtnud ja esitab rakenduskava valdkonna vastutajale.

§ 22.  Territooriumi osa arengukava ja rakenduskava avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Territooriumi osa arengukava koostaja korraldab territooriumi osa arengukava valminud tööversiooni avalikustamise Tallinna veebilehel, tagades avalikkuse õigeaegse ja asjakohase kaasamise.

  (2) Territooriumi osa arengukava koostaja korraldab territooriumi osa arengukava avalikustamise Tallinna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks enne linnavalitsusele esitamist. Laekunud ettepanekud vaadatakse läbi koos käesoleva korra § 21 lõikes 3 määratud osalistega.

  (3) Territooriumi osa arengukava koostaja esitab strateegiakeskusega kooskõlastatud territooriumi osa arengukava eelnõu linnavalitsusele. Eelnõule lisatakse ülevaade laekunud arvamustega arvestamisest ja nende arvestamata jätmisest.

  (4) Linnavalitsus kinnitab territooriumi osa arengukava määrusega Tallinna põhimääruse § 71 lõike 9 kohaselt.

  (5) Territooriumi osa rakenduskava kinnitab linnavalitsus valdkondade rakenduskavade koosseisus korraldusega kahe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus.

§ 23.  Aruandlus

  (1) Territooriumi osa arengukava koostaja esitab teabe territooriumi osa arengukavas sätestatud eesmärkide täitmise ja nende muutmise vajaduse kohta strateegiakeskusele ja valdkonna vastutajale käesoleva korra § 9 lõikes 1 nimetatud aruande koostamiseks. Teave tuleb esitada:
  1) koos linna majandusaasta aruande koostamiseks vajaliku teabega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele järgneval aastal, kui territooriumi osa arengukava on kehtinud vähemalt ühe aasta, ja
  2) territooriumi osa arengukavas sätestatud tähtajaks (kui tähtaeg on määratud).

  (2) Territooriumi osa arengukava koostaja esitab territooriumi osa arengukavas ja rakenduskavas sätestatud eesmärkide ja kavandatud tegevuste elluviimise kohta strateegiakeskusele ja valdkonna vastutajale teabe käesoleva korra § 9 lõikes 4 nimetatud aruande koostamiseks koos majandusaasta aruande koostamiseks vajaliku teabega.

§ 24.  Territooriumi osa arengukava muutmine

  (1) Territooriumi osa arengukava muutmise ettepaneku valmistab ette territooriumi osa arengukava koostaja, teavitades sellest strateegiakeskust. Strateegiakeskus annab hinnangu, kas territooriumi osa arengukava muutmiseks on vaja koostada lähteülesanne.

  (2) Territooriumi osa arengukava muutmisel lähtutakse käesoleva korra § 2 lõikest 1 ning §-dest 21 ja 22.

7. peatükk Linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava 

§ 25.  Linna ametiasutuse hallatava asutuse arengukava sisu

  (1) Linna ametiasutuse hallatavatest asutustest (edaspidi hallatav asutus) tuleb arengukava koostada Kadrioru Pargile, Tallinna Botaanikaaiale, Tallinna Loomaaiale, Tallinna Linnamuuseumile, Tallinna Keskraamatukogule, Tallinna Linnateatrile, Tallinna Filharmooniale ja asutustele, mille puhul tuleneb arengukava koostamise kohustus õigusaktidest. Muule hallatavale asutusele tuleb arengukava koostada juhul, kui valdkonna arengukavas ja rakenduskavas pole asutuse eesmärke ja tegevusi piisavalt käsitletud. Sel juhul otsustab arengukava koostamise ametiasutus (edaspidi kureeriv ametiasutus), kelle haldusalasse hallatav asutus kuulub, koos strateegiakeskusega.

  (2) Hallatava asutuse arengukava peab vastama käesoleva korra §-s 36 sätestatud sisu- ja vorminõuetele ning käesoleva korra § 39 lõikes 1 nimetatud juhendmaterjalidele.

§ 26.  Hallatava asutuse arengukava koostamine ja kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamise korraldab kureeriv ametiasutus. Ettepaneku arengukava koostamise algatamiseks teeb hallatav asutus ja koostamise algatab kureeriva ametiasutuse juht. Ametiasutus teavitab strateegiakeskust hallatava asutuse arengukava koostamise algatamisest viie tööpäeva jooksul. Haridusasutuse arengukava koostamise algatamisest ei pea strateegiakeskust teavitama.

  (2) Kadrioru Pargi, Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Loomaaia, Tallinna Linnamuuseumi, Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnateatri ja Tallinna Filharmoonia arengukava koostamiseks koostab kureeriv ametiasutus käesoleva korra § 35 nõuetele vastava lähteülesande ja ameti juht kinnitab selle käskkirjaga.

  (3) Kureeriv ametiasutus võib koostada lähteülesande ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata hallatava asutuse arengukava koostamise algatamiseks. Lähteülesande kinnitab ameti juht käskkirjaga või linnaosavanem korraldusega.

  (4) Kureeriv ametiasutus kaasab hallatava asutuse arengukava koostamisse ka linnaosa valitsuse, kelle territooriumil asutus asub, seotud valdkondade vastutajad ja teised linna asutused, kelle tegevust arengukava mõjutab.

  (5) Kadrioru Pargi, Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Loomaaia, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnateatri ja Tallinna Filharmoonia arengukava eelnõu esitab strateegiakeskusele kooskõlastamiseks kureeriv ametiasutus. Lisaks esitab ametiasutus hallatava asutuse arengukava strateegiakeskusele kooskõlastamiseks juhul, kui strateegiakeskus on selleks kirjalikult soovi avaldanud pärast hallatava asutuse arengukava koostamise algatamisest teada saamist.

  (6) Hallatava asutuse arengukava kinnitab ameti juht käskkirjaga või linnaosavanem korraldusega. Lõikes 5 nimetatud asutuste arengukavad esitab kureeriv ametiasutus informatsioonina linnavalitsuse istungile.

§ 27.  Aruandlus

  Hallatav asutus esitab iga aasta 1. veebruariks arengukava täitmise aruande kureeriva ametiasutuse juhile. Ametiasutus kasutab saadud aruannet käesoleva korra § 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruannete koostamisel.

§ 28.  Hallatava asutuse arengukava muutmine

  (1) Hallatav asutus esitab oma arengukava muutmise ettepaneku arengukava kinnitanud ametiasutusele. Ametiasutus otsustab, kas hallatava asutuse arengukava muutmiseks on vaja koostada lähteülesanne.

  (2) Arengukava muutmisel lähtutakse käesoleva korra § 2 lõikest 1 ja §-st 26.

  (3) Kui ametiasutus alustab strateegiakeskuse kooskõlastatud arengukava muutmist, teavitab ta strateegiakeskust sellest viie tööpäeva jooksul. Ametiasutus esitab selle arengukava muutmise eelnõu strateegiakeskusele kooskõlastamiseks.

8. peatükk Finantseerimis- ja tegevuskava 

§ 29.  Finantseerimis- ja tegevuskava sisu ning koostamine

  (1) Tallinna põhimääruse § 71 lõike 13 kohaselt peavad finantseerimis- ja tegevuskava koos mõõdikutega koostama linna valitseva mõju all olevatest juriidilistest isikutest Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts, Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel, Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Sihtasutus Tallinna Lauluväljak, Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik, Osaühing Tallinna Perearstikeskus ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ning teenuste müügiga tegelevad linna asutused, välja arvatud munitsipaalkoolid ja lasteaiad.

  (2) Teenuste müügiga tegeleva linna asutuse finantseerimis- ja tegevuskava koostamise korraldab kureeriv ametiasutus.

  (3) Finantseerimis- ja tegevuskava peab olema kooskõlas arengustrateegiaga ja teiste linna arengudokumentidega.

  (4) Kui asutusel on arengukava, võib finantseerimis- ja tegevuskava esitada arengukava osana.

  (5) Finantseerimis- ja tegevuskava koostatakse vähemalt viieks aastaks ja seda uuendatakse vähemalt üle ühe aasta koos eelarvestrateegiaga strateegiakeskuse määratud korras ja tähtajal. Finantseerimis- ja tegevuskava kinnitab asutuse juht käskkirjaga. Kui finantseerimiskava näeb ette võlakohustuse võtmise, tuleb see eelnevalt kooskõlastada strateegiakeskusega.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik ja linna asutus esitavad oma finantseerimis- ja tegevuskava strateegiakeskusele. Finantseerimis- ja tegevuskava võetakse aluseks arengustrateegia rakenduskava, eelarvestrateegia ja valdkonna rakenduskava koostamisel.

9. peatükk Muu arengudokument 

§ 30.  Muu arengudokumendi sisu

  (1) Muud arengudokumendid jagunevad arengustrateegias nimetatud valdkonna ühe või mitme tegevusprogrammi elluviimist täpsustavateks arengudokumentideks (edaspidi valdkondlik muu arengudokument) või valdkonnaüleste eesmärkide saavutamist käsitlevateks arengudokumentideks (edaspidi valdkonnaülene muu arengudokument). Muu arengudokument võib sisaldada täpsustavaid juhiseid, põhimõtteid, tehnilist kirjeldust.

  (2) Muu arengudokumendi nimetuses ei kasutata sõnu arengukava ja strateegia, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Kasutada võib näiteks sõnu programm, kava, plaanarengusuunad ja teekaart.

  (3) Muule arengudokumendile võib arengudokumendi koostaja koostada ka rakenduskava. Muu arengudokumendi rakenduskava on eelarvestrateegia ja linna eelarvega kooskõlas olev loetelu muus arengudokumendis seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikest tegevustest, nende maksumusest ja saadavast tulust koos tähtaegade, soovitud tulemuste ja vastutajatega. Muu arengudokumendi rakenduskava ja valdkonna rakenduskava peavad olema omavahel kooskõlas. Strateegiakeskusega kooskõlastatud muu arengudokumendi rakenduskava kinnitab linnavalitsus koos valdkonna rakenduskava kinnitamisega lähtuvalt § 17 lõikest 5.

§ 31.  Muu arengudokumendi koostamine

  (1) Valdkondliku muu arengudokumendi koostaja on arengudokumendis käsitletava valdkonna või tegevuse eest vastutav ametiasutus. Valdkonnaülese muu arengudokumendi koostaja on strateegiakeskus või linnavalitsuse määratud ametiasutus.

  (2) Valdkondliku muu arengudokumendi koostaja koostab arengudokumendi lähteülesande käesoleva korra § 35 alusel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti, ja esitab selle kooskõlastamiseks strateegiakeskusele. Lähteülesande kinnitab linnavolikogu määrusega, kui see kohustus on linnavolikogule pandud õigusaktis, rahvusvahelises või riigisiseses koostöökokkuleppes. Muul juhul kinnitab lähteülesande strateegiakeskuse ettepanekul linnavalitsus korraldusega või vastutava ametiasutuse juht käskkirjaga.

  (3) Valdkonnaülese muu arengudokumendi koostaja koostab muu arengudokumendi lähteülesande käesoleva korra § 35 alusel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. Kui arengudokumendi koostaja on ametiasutus, esitab ta lähteülesande kooskõlastamiseks strateegiakeskusele. Lähteülesande kinnitab linnavolikogu määrusega, kui see kohustus on linnavolikogule pandud õigusaktis, rahvusvahelises või riigisiseses koostöökokkuleppes. Muul juhul kinnitab lähteülesande linnavalitsus korraldusega.

  (4) Muu arengudokumendi koostaja kaasab arengudokumendi koostamisse strateegiakeskuse, seotud valdkondade vastutajad ja muud linna asutused, kelle tegevust arengudokument mõjutab.

§ 32.  Muu arengudokumendi avalikustamine ja kinnitamine

  (1) Muu arengudokumendi koostaja esitab arengudokumendi enne avalikustamist kooskõlastamiseks strateegiakeskusele, välja arvatud juhul, kui muu arengudokumendi koostaja on strateegiakeskus ise.

  (2) Muu arengudokumendi koostaja korraldab enne arengudokumendi kinnitamist selle avalikustamise Tallinna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (3) Strateegiakeskusega kooskõlastatud valdkondliku muu arengudokumendi kinnitab linnavolikogu määrusega, kui see kohustus on linnavolikogule pandud õigusaktis, rahvusvahelises või riigisiseses koostöökokkuleppes. Muul juhul kinnitab valdkondliku muu arengudokumendi strateegiakeskuse ettepanekul linnavalitsus määrusega või linna vastutava ametiasutuse juht käskkirjaga. Viimasel juhul esitab ametiasutuse juht dokumendi informatsioonina linnavalitsuse istungile.

  (4) Strateegiakeskusega kooskõlastatud valdkonnaülese muu arengudokumendi kinnitab linnavolikogu määrusega, kui see kohustus on linnavolikogule pandud õigusaktis, rahvusvahelises või riigisiseses koostöökokkuleppes. Muul juhul kinnitab valdkonnaülese muu arengudokumendi linnavalitsus määrusega.

§ 33.  Aruandlus

  Muu arengudokumendi kohta esitatakse aruanne käesoleva korra § 18 kohaselt.

§ 34.  Muu arengudokumendi muutmine

  (1) Muu arengudokumendi koostaja valmistab vajaduse korral ette arengudokumendi muutmise ettepanekud ja teavitab strateegiakeskust arengudokumendi muutmise alustamisest. Muu arengudokumendi koostaja otsustab, kas arengudokumendi muutmiseks on vaja koostada lähteülesanne.

  (2) Muutmisettepanekute koostamisel, menetlemisel, kinnitamisel ja avalikustamisel lähtutakse käesoleva korra § 2 lõikest 1 ning §-dest 31 ja 32.

10. peatükk Arengudokumendi ja aruande sisu- ja vorminõuded 

§ 35.  Arengudokumendi lähteülesande sisunõuded

  (1) Kui riigi ja Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, peab arengudokumendi lähteülesanne sisaldama vähemalt järgmist:
  1) arengudokumendi koostamise eesmärk koos põhjendusega;
  2) arengudokumendiga hõlmatav periood;
  3) arengudokumendi koostaja;
  4) tegevused arengudokumendi koostamiseks ja tähtajad;
  5) arengudokumendi koostamisse kaasatavad pooled, sh seotud valdkondade vastutajad ja huvirühmad käesoleva korra § 4 alusel;
  6) võimaluse korral arengudokumendis käsitletav(ad) tegevusprogramm(id) tervikuna või osaliselt;
  7) arengudokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse suunis.

  (2) Linna arengustrateegia ja valdkonna arengukava lähteülesandes nimetatakse arengudokumentide koostamisel valdkondade eest vastutavad asutused ehk valdkonna vastutajad.

§ 36.  Arengudokumendi sisu- ja vorminõuded

  (1) Kui riigi õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, peab arengudokument üldjuhul sisaldama vähemalt järgmist:
  1) arengudokumendiga hõlmatav periood;
  2) arengudokumendis käsitletava valdkonna, territooriumi osa või linna asutuse olemasoleva olukorra analüüs, sh kitsaskohtade ja väliskeskkonna trendide kirjeldus ning viited muude arengudokumentide seotud analüüsidele. Kui olukorra analüüs esitatakse arengudokumendis, võib see olla kuni kolme lehekülje pikkune kokkuvõte, täismahus analüüs lisatakse arengudokumendile;
  3) soovitav olukord tulevikus ehk eesmärgid koos mõõdikute, nende alg- ja sihttasemetega;
  4) olulisemad tegevussuunad ja nende mõju soovitud olukorra saavutamisele ning võimalusel olulisemad tegevused või investeeringud;
  5) eesmärkide saavutamise võimalikud riskid ja nende juhtimiseks rakendatavad tegevused;
  6) võimalusel ülevaade rakenduskorraldusest;
  7) seire, sealhulgas aruandluse kirjeldus.

  (2) Täpsemad nõuded arengudokumentide sisu kohta esitatakse käesoleva korra § 39 lõikes 1 nimetatud juhendmaterjalides. Tallinna Haridusamet võib koostöös strateegiakeskusega esitada linna haridusasutuste arengukavade sisu kohta käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevad nõuded.

  (3) Arengustrateegia rakenduskavas esitatakse olulisemad tegevused arengudokumentides seatud eesmärkide saavutamiseks eelarvestrateegia perioodiks. Valdkonna rakenduskavas esitatakse käesoleva korra § 15 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (4) Arengudokumendis kasutatakse hiliseimaid statistilisi andmeid, eelistades avalikest andmebaasidest saadavaid andmeid.

  (5) Kui arengudokumendile on tehtud keskkonnamõjude strateegiline hindamine, tuleb selle lühikokkuvõte esitada arengudokumendis või selle seletuskirjas.

§ 37.  Arengudokumendi aruandele esitatavad nõuded

  (1) Arengudokumendi aruanne peab sisaldama arengudokumendi eesmärkide saavutamise seisu analüüsi, vajaduse korral põhjendust, miks ei ole eesmärgid täidetud või on täidetud osaliselt, ning ettepanekuid strateegiliste eesmärkide elluviimise kohta järgneval perioodil.

  (2) Täpsemad nõuded aruande koostamise kohta esitatakse käesoleva korra § 39 lõikes 1 nimetatud juhendmaterjalides.

§ 38.  Arengudokumendi kehtivus

  Arengudokument kehtib:
  1) arengudokumendis märgitud kehtivustähtaja saabumiseni või
  2) uue arengudokumendi kehtestamiseni või
  3) arengudokumendi kehtetuks tunnistamiseni.

§ 39.  Rakendussätted

  (1) Strateegiakeskus koostab käesoleva korra rakendamiseks juhendmaterjale ja annab juhiseid, millest lähtutakse arengudokumentide koostamisel ja menetlemisel ning aruannete esitamisel.

  (2) Linna ametiasutus võib enda hallatava asutuse arengukava koostamise ja aruande esitamise kohta koostada täpsustavaid juhendmaterjale ja anda juhiseid.

  (3) Haridusasutuse arengukava vormi koostab Tallinna Haridusamet koostöös strateegiakeskusega.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json