Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2022, 27

Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 22.02.2018 nr 15
RT IV, 28.02.2018, 83
jõustumine 03.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 07.04.2018, 1810.04.2018
23.02.2022RT IV, 04.03.2022, 1507.03.2022

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ paragrahvi 17 lõike 1 alusel.
[RT IV, 07.04.2018, 18 - jõust. 10.04.2018]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Volikogu moodustab oma volituste ajaks alatise komisjonina kuni 20-liikmelise eelarve- ja arengukomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses seadusest, valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni esimehe esildusel kinnitab komisjoni koosseisu ja teeb selles muudatusi volikogu.

  (3) Komisjoni liige arvatakse komisjoni esimehe esildusel komisjonist välja, kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (4) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Korraldab komisjoni tööd, kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist.

  (2) Koostab töökavad ja koosolekute päevakorra projektid. Saadab komisjoni liikmetele hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist koosoleku kutse koos päevakorra projekti ja lisamaterjalidega.
[RT IV, 04.03.2022, 15 - jõust. 07.03.2022]

  (3) Kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja otsustele.

  (4) Täidab teisi ülesandeid, mis on talle pannud vallavolikogu.

  (5) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees. Mõlema üheaegsel puudumisel täidab komisjoni esimehe ülesandeid komisjoni vanim liige.
[RT IV, 04.03.2022, 15 - jõust. 07.03.2022]

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul üks kord kuus.

  (21) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt või veebikeskkonnas. Vastava otsuse langetab komisjoni esimees. Elektroonilise koosoleku korral edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud e-posti aadressile. Veebikeskkonnas toimuval koosolekul osalevad komisjoni liikmed veebis.
[RT IV, 04.03.2022, 15 - jõust. 07.03.2022]

  (3) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte komisjoni liikmetest.
[RT IV, 04.03.2022, 15 - jõust. 07.03.2022]

  (4) Komisjon võtab vastu otsuseid konsensusega või poolthäälte enamusega.

  (5) Koosoleku protokoll vormistatakse ja edastatakse hiljemalt 7 päeva jooksul koosoleku toimumisest arvates digitaalallkirjastatult vallavalitsuse kantseleisse.

  (6) Komisjoni töö tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

§ 5.   Komisjoni tegevusvaldkonnad ja pädevus

  (1) Komisjoni tegevusvaldkonda kuulub:
  1) valla eelarve koostamises osalemine;
  2) valla eelarve ja valla arengukava vastavuse jälgimine;
  3) eelarve täitmise aruande ja tegevusaruande läbivaatamine;
  4) arvamuse andmine vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvas;
  5) osalemine valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel;
  6) ettepanekute tegemine laenude ja varaliste kohustuste võtmise või võtmata jätmiseks ja vajadusel refinantseerimiseks, fondide ja sihtkapitalide asutamiseks ning nende käsitlemiseks, lühi- ja pikaajaliste investeeringute planeerimiseks;
  7) vallavalitsuse hallatavate asutuste ja valla osalusega seotud äriühingute majandustegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine nende majandustegevuse parendamiseks;
  8) ettepanekute tegemine kohalike maksude kehtestamiseks ja muutmiseks;
  9) ettepanekute tegemine vallavalitsuse teenistujate struktuuri, koosseisu ja palgamäärade kinnitamiseks;
  10) muud komisjoni seisukohti vajavad küsimused.

  (2) Lõikes 1 nimetatud valdkondades esitatakse vallavolikogule ja -valitsusele arvamusi, ettepanekuid, valmistatakse ette volikogu otsuste eelnõusid, vaadatakse läbi otsuseid, kontrollitakse vastuvõetud otsuste täitmist.

§ 6.   Komisjoni õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise;
  2) kaasata oma töösse hallatavate asutuste ning valdkondade juhte, ühenduste võtmeisikuid ning konkreetsest tegevusvaldkonnast huvitatud isikuid;
  3) koosolekule kutsuda ja ära kuulata hallatavate asutuste ja valdkondade juhte;
  4) saada vallavalitsuse ametnikelt ja hallatavate asutuste juhtidelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.
[RT IV, 04.03.2022, 15 - jõust. 07.03.2022]

  (2) Komisjonil on kohustus:
  1) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile esitatud valla õigusaktide eelnõude kohta;
  2) osaleda aktiivselt kogu oma pädevusvaldkonda korraldavas tegevuses, tegevuste analüüsis ja arengute kavandamises.

§ 7.   Komisjoni volituste kehtimine

  Komisjoni uue koosseisu volitused algavad koosseisu kinnitamisest ning lõppevad valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast või ennetähtaegse lõpetamisega.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json