Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2022, 28

Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2018 nr 8
RT IV, 31.01.2018, 1
jõustumine 03.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 07.04.2018, 1810.04.2018
23.02.2022RT IV, 04.03.2022, 1607.03.2022

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ paragrahvi 17 lõike 1 alusel.
[RT IV, 07.04.2018, 18 - jõust. 10.04.2018]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Komisjon ja selle pädevus

  (1) Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) on Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööorgan, mille ülesandeks on valla kultuuri- ja spordielu analüüsimine ja mõjutamine.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, volikogu õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Komisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on komisjon sõltumatu

  (4) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab volikogu sekretär ning sellega seotud kulud arvatakse volikogu kulude hulka.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Käesolev põhimäärus, selle muudatused, täiendused ja parandused kinnitatakse volikogu poolt.

2. peatükk KOMISJONI TEGEVUSVALDKONNAD, ÜLESANDED JA ÕIGUSED 

§ 3.   Komisjoni tegevusvaldkonnad

  Komisjoni tegevusvaldkonnad on:
  1) valla kultuurialase tegevuse koordineerimine;
  2) valla spordialase tegevuse koordineerimine;
  3) valla muinsuskaitsealase tegevuse, kultuuriväärtuste kaitse ja valla ajalooga seotud tegevuse koordineerimine;
  4) valla kultuuri- ja spordibaaside kasutamise, sisulise ja finantstegevuse hindamine;
  5) piirkondlik koostöö naabervaldade analoogiliste komisjonidega;
  6) [Kehtetu]
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]
  7) valla avaliku ruumi visuaalse terviklikkuse suunamine.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) valla kultuuri- ja spordielu probleemide kaardistamine ja lahendusteede väljatöötamine;
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]
  2) osalemine valla arengukava muutmisel ja täiendamisel;
  3) kaasava keskkonna loomine valdkonna eesmärkide püstitamisel ja probleemide lahendamisel;
  4) arvamuse avaldamine ja ettepanekute tegemine valla õigusaktide eelnõudele;
  5) ettepanekute tegemine volikogu istungitele ning osalemine vallaeelarve koostamisel.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) teha ettepanekuid valla eelarve koostamisel;
  2) saada vallavalitsuselt vajalikku informatsiooni oma tööks;
  3) algatada volikogu otsuste ning määruste eelnõusid.

3. peatükk KOMISJONI MOODUSTAMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

§ 6.   Komisjoni moodustamine

  (1) Komisjoni koosseisu moodustab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab volikogu.

  (3) Komisjon kinnitatakse neljaks aastaks. Volikogul on õigusteha komisjoni esimehe ettepanekul muudatusi komisjoni koosseisus.

  (4) Komisjoni esimehe ettepanekul arvatakse komisjoni liige volikogu poolt komisjoni koosseisust välja juhul, kui ta puudub ette teatamata kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (5) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (6) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse teatavakstegemisest.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

§ 7.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töö korraldamiseks valib volikogu oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) koostab komisjoni koosoleku päevakorra projekti koostöös vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistidega;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  4) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide arutelul;
  6) juhatab komisjoni koosolekut.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon kaasata vastava valdkonna asjatundjaid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis. Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia veebikeskkonnas.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

  (2) Komisjoni koosoleku päevakorra projekti koostab komisjoni esimees või aseesimees. Päevakord kinnitatakse koosolekul osalejate poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees omal algatusel või 1/4 komisjoni liikmete taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Koosolekust võib komisjoni esimehega eelneval kokkuleppel osa võtta veebikeskkonnas.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

  (5) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Vastava otsuse langetab komisjoni esimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud meiliaadressile.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

  (6) Komisjon teeb otsuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest või elektroonilise koosoleku puhul elektroonilise arvamuse saatnud liikmetest.

  (7) Hääletamine on komisjonis avalik, kui komisjon ei otsusta teisiti. Isikuvalimised on salajased.

  (8) Komisjoni liige ei osale otsuste hääletamisel, kui arutusel on tema osalusega organisatsioonidele antavad toetused.

  (9) Komisjoni töö ja komisjonile edastatavad töömaterjalid on avalikud. Kui arutlusele tuleb teemasid ja materjale, mis on delikaatsed, informeeritakse sellest komisjoni liikmeid eelnevalt. Antud infot ja materjali komisjoni liikmed avalikkusega ei jaga.

  (10) Eelnõudesse esitatud kirjalikud ettepanekud edastab volikogu sekretär komisjoni esimehele.

  (11) Komisjon kuulab vajadusel ära vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti ja osavallakogude seisukohad arutatavas küsimuses.

  (12) Komisjoni otsused protokollitakse.

  (13) Komisjon annab vajadusel volikogule aru tehtud tööst.

§ 9.   Komisjoni asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab ja komisjoni töös osalemise arvestust peab volikogu sekretär. Üldreeglina saadetakse komisjoni materjalid komisjoni liikmetele 3 tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.
[RT IV, 04.03.2022, 16 - jõust. 07.03.2022]

  (3) Komisjoni protokollid ja muu dokumentatsioon hoitakse vallavalitsuse kantseleis.

  (4) Komisjoni kirjavahetus toimub volikogu sekretäri kaudu.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt. Protokoll vormistatakse ja avalikustatakse valla kodulehel dokumendiregistris 5 tööpäeva jooksul. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud vorminõuetele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json