Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 1

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 22.02.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) eelarve vahenditest mittetulunduslikuks tegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (2) Mittetulunduslik tegevus selle korra mõistes on valla elanikele suunatud, kasumit mittetaotlev tegevus kultuuri, hariduse, laste-, sotsiaal- ja noorsootöö, spordi ning rahvatervise edendamiseks.

  (3) Valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, hariduse-, noorsoo-, sotsiaal-(eakad) ja spordiprogramme, külaelu arendamist, vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamist ja siseturvalisuse alast ennetustööd.

  (4) Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

  (5) Toetuse liigid on:
  1) ürituse korraldamise toetus, mida makstakse mittetulunduslikule ühingule, seltsingule või füüsilisele isikule ürituse korraldamise kulude katteks;
  2) kaasfinantseerimise toetus, mida makstakse projekti kaasfinantseerimiseks kuni 80% ulatuses kaasfinantseeringu summast;
  3) tegevustoetus, mida makstakse mittetulundusliku ühingu tegevuse toetamiseks.

  (6) Toetuse andmise otsustab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (7) Vallavalitsus kinnitab vormi taotluse esitamiseks.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing ja sihtasutus:
  1) kes on registreeritud ja tegutseb valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub valla kultuuri-, noorsoo-, sotsiaal- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine ning kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud väljaspool valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu peamiselt Põhja-Sakala valla elanikud.

  (2) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võib esitada ka avalikes huvides tegutsev ühing.

  (3) Taotluse ürituse läbiviimise toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus, füüsiline isik ja seltsing selle korra § 2 lg 1 p-s 1 nimetatud eesmärkidel läbiviidava ürituse korraldamiseks.

  (4) Toetust võib taotleda tegevuseks, mis toimub vallas, on suunatud valla elanikele, tutvustab valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud vallaga.

  (5) Tegevus, millele toetust taotletakse, peab olema kooskõlas valla arengukavaga.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. novembriks, kaasfinantseerimise toetuse taotlus esitatakse jooksvalt.

  (2) Peale 1. novembrit esitatud taotluste rahastamist otsustab vallavalitsus lähtudes eelarve võimalustest.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsusele elektroonselt ja taotlusele lisatakse:
  1) tegevustoetuse taotlemisel aasta tegevuskava ja taotletavate tegevuste eelarve;
  2) kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel peab taotleja märkima, kas ja millistest allikatest ta taotleb samale tegevusele täiendavat rahastamist;
  3) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab kaasfinantseeritava projekti toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
  4) ürituste korraldamise toetuse taotlemisel ürituse eelarve;
  5) seltsingul esmaesitamisel seltsinguleping, järgmiste toetuste taotlemisel allkirjastatud kinnitus seltsingulepingu kehtivuse kohta.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust kontrollib vallavalitsuse vastava tegevusvaldkonna teenistuja. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Kogu taotluse menetluse ajal on taotlejalt õigus nõuda taotluse sisu kohta täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (3) Taotluste hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes lähtub oma töös selle paragrahvi lõike 4 tingimustest.

  (4) Taotlusi hinnatakse lähtudes alljärgnevatest hindamiskriteeriumitest:
  1) tegevuse vastavus valla arengukavale;
  2) tegevuse mõjusus;
  3) elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  4) eelarve selgus ja põhjendatus.

  (5) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, selle suuruse ja saamise tingimuste kohta.

  (6) Vallavalitsus otsustab:
  1) toetuste jaotamise ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogus, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust;
  2) kaasfinantseerimise toetuse andmise ühe kuu jooksul peale taotluse registreerimist dokumendihaldussüsteemis.

  (7) Toetuse taotlemisel korra § 3 lõikes 2 sätestatud juhul langetab vallavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (8) Vallavalitsus keeldub toetuse eraldamisest, kui:
  1) taotlejal on otsuse tegemise ajal esitamata aruanne varasemalt eraldatud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotlejal on võlgnevusi vallavalitsusele, vallavalitsuse hallatavale asutusele või valla sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed) või riigimaksude võlgnevusi;
  3) taotlejal on tähtajaks esitamata majandusaasta aruanne;
  4) taotleja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  5) taotlus ei ole piisavalt põhjendatud;
  6) tegevusele, mis on lõpetatud või ellu viidud enne taotluse esitamist;
  7) taotluse osaline või täielik rahuldamine ei ole võimalik rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu.

  (9) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks.

  (10) Taotluste läbivaatamise või hindamise üle otsustusõigust omav isik taandab ennast taotluse arutelust või otsustamisest, kui on tegemist huvide konfliktiga korruptsioonivastase seaduse mõistes.

  (11) Korra alusel vastuvõetavad otsused tehakse taotlejale teatavaks elektroonselt.

§ 5.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmine toimub taotlejale vallavalitsuse korralduse alusel selle vastuvõtmisest ühe kalendrikuu jooksul.

  (2) Korralduses märgitakse:
  1) toetuse saaja ja toetuse suurus;
  2) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  3) toetuse väljamaksmise tingimused;
  4) aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  5) toetuse tagasinõudmise tingimused.

  (3) Seltsingule või füüsilisele isikule eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole.

  (4) Toetuse või selle osa võib jätta välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks olnud taotluse rahuldamata jätmise aluseks.

  (5) Juhul kui tegevus realiseerub osaliselt, on vallavalitsusel õigus nõuda toetus tagasi võrdeliselt selles summas, milles projekti maht vähenes. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi täies ulatuses, kui tegevus realiseerus osaliselt, kuid tegemata jäi tegevus, millele konkreetselt toetust taotleti.

  (6) Juhul kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul toetuse kasutamiseks ettenähtud raha tagastama. Vallavalitsusel on mõjuvatel asjaoludel toetuse saaja avalduse alusel õigus vähendada tagastamisele kuuluvat summat.

  (7) Juhul kui tegevus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on vallavalitsusel raha tagastamise asemel õigus nõuda toetuse arvelt soetatud esemete ja vahendite üleandmist vallale.

§ 6.   Toetuse vähendamine või maksmata jätmine seoses eriolukorra kehtestamisega

  Hädaolukorra seaduse alusel eriolukorra kehtestamisel võib vallavalitsus kuni eriolukorra väljakuulutamise hetkeni vastava kalendriaasta välja maksmata jäänud toetust vähendada või jätta välja maksmata.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta. Aruanne peab olema kooskõlas taotlusvooru tingimustes sätestatud nõuetega aruandluse kohta. Aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja ühe kuu jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast.

  (2) Ürituse toetuse saajad on kohustatud esitama vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetatava tegevuse lõppu aruande saadud toetuse kasutamise kohta.

  (3) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 31. jaanuariks aruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise.

  (4) Aruande kuludokumendid peavad olema säilitatud toetuse saaja juures kohapeal.

  (5) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ja seletusi ning kontrollida toetuse saaja tegevust ning toetuse kasutamist tema tegevuskohas.

  (6) Vallavalitsusel on õigus otsustada toetus täies või osalises mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetatud tegevus jäi lõpule viimata.

  (7) Aruandlus esitatakse vallavalitsusele elektroonselt.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018. a määrus nr 39 “Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord”.

  (2) Määrus jõustub 01.08.2023. a.

  (3) Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018. a määruse nr 39 “Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord” alusel kuni 01.08.2023. a esitatud taotlusi menetletakse nende esitamise hetkel kehtinud korra kohaselt. Alates 01.08.2023. a esitatud taotlusi menetletakse käesoleva määruse kohaselt.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json