Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 18

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ muutmine

Vastu võetud 01.03.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4 ning tulenevalt vajadusest ajakohastada kehtivat praktikat.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruses nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„2) propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist linnaga koostöölepingu sõlminud rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide magistrantide ja doktorantide poolt;“;


  2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks Tallinna linna eelarves. Magistrantidele makstav stipendium on 2000 eurot ja doktorantidele makstav stipendium 3000 eurot.“;


  3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. oktoobril.“;


  4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 15. oktoobriks e-posti aadressile [email protected] järgmised eestikeelsed dokumendid:“;


  5) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ülevaade planeeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on selle rakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning kuidas see aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised on uurimistöö meetodid, eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahenduseni jõudmise teed (ülevaate pikkus kuni 3 lk);“;


  6) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon (edaspidi õppe- ja teaduskoostöö komisjon) valib kandidaatide hulgast stipendiaadid novembri jooksul.“;


  7) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajat teavitatakse stipendiumi määramisest hiljemalt 30. novembril e-posti aadressil, millelt saabusid kandideerimiseks vajalikud dokumendid.“;


  8) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(6) Strateegiakeskus kannab stipendiumisummad õppe- ja teaduskoostöö komisjoni otsuse alusel stipendiaadi ülikooli või rakenduskõrgkooli arvelduskontole hiljemalt detsembri lõpuks. Stipendiaadile maksab stipendiumi välja asjaomane ülikool või rakenduskõrgkool.“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json