Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Valga valla kaasava eelarve suuruse kinnitamine ja menetlemise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 27

Valga valla kaasava eelarve suuruse kinnitamine ja menetlemise kord

Vastu võetud 24.09.2021 nr 138
RT IV, 06.10.2021, 5
jõustumine 09.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2023RT IV, 04.03.2023, 307.03.2023, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Valga valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (2) Kaasav eelarve on protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Kaasava eelarve eesmärk on vallakodanike kaasamine valla elukeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse ning kodanikuaktiivsuse ja kogukonnatunde suurendamine.

§ 2.   Kaasava eelarve maht

  (1) Kaasava eelarve suuruseks Valga valla eelarves on 50 000 eurot.

  (2) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt. Kogu summa jaotatakse vähemalt kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel tingimusel, et need asuvad valla erinevates piirkondades.

  (3) Valga valla piirkonnad on: Valga linn, Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste piirkond (edaspidi piirkonnad).

§ 3.   Kaasava eelarve objekt ja kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  (1) Kaasava eelarve objekt (edaspidi objekt) on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000 − 25 000 eurot.

  (2) Objekt peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

  (3) Kaasava eelarve ettepanek viiakse ellu hiljemalt raha eraldamise eelarveaastale järgneval aastal.

  (4) Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (5) Objekt peab olema vastavuses Valga valla ruumilise arengu eesmärkidega ja strateegiliste arengu dokumentidega.

  (6) Objektiks ei ole üldjuhul investeeringud, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

  (7) Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlemise protsessi avalikkusele, kutsub üles esitama ettepanekuid ja osalema rahvahääletusel.

§ 4.   Ettepaneku esitamine

  (1) Ettepanekuid kaasava eelarve objekti kohta võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanek esitatakse ideekorje raames elektrooniliselt selleks ettenähtud keskkonnas või saadetakse vallavalitsusele e-posti teel.

  (3) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) objekti nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) objekti kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (millise probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse loob, miks on see vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) objekti hinnangulist kogumaksumust (ehitusprojekti, omanikujärelevalve ning objekti maksumus koos käibemaksuga, kuidas on hind kujunenud, kellelt on võetud hinnapakkumised, lingid veebipoodide hindadele või turuvõrdlustele);
  6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut, kui objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;
  7) muud olulist infot ja ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

  (4) Juhul, kui ettepanekus ei ole lõikes 3 nimetatud infot, annab vallavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui nõutud tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, lõpetab vallavalitsus ettepaneku edasise menetluse.

§ 5.   Ettepanekute analüüs, objektide valimine ja tutvustamine

  (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon (edaspidi komisjon) analüüsib esitatud ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad objektid.

  (2) Rahvahääletusele ei lähe ettepanek, mis:
  1) ei vasta käesolevas määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
  2) ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav;
  3) on juba valla poolt elluviimisel;
  4) on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

  (3) Analüüsi käigus võib komisjon sarnased ettepanekud liita, vajadusel täiendada ning korrigeerida maksumust. Sisse viidud muudatustest teavitatakse ettepaneku esitajat.

  (4) Komisjoni ettepaneku kinnitab vallavalitsus korraldusega. Ettepaneku kõrvaldamisel kaasava eelarve protsessist informeeritakse ettepaneku esitajat koos põhjendusega.

  (5) Vallavalitsus tutvustab rahvahääletusele suunatud ettepanekuid valla infokanalites enne hääletust.

§ 6.   Rahvahääletus

  (1) Kvalifitseerunud ettepanekud pannakse rahvahääletusele, mis toimub elektroonilises keskkonnas ennast identifitseerides.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vallas.

  (3) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase ettepaneku poolt.

  (4) Vallavalitsus teavitab elektroonilise hääletamise kohtadest, kus saavad hääletada isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (5) Täpsem info hääletuse läbiviimise kohta ja rahvahääletuse tulemustest avaldatakse valla infokanalites.

§ 7.   Ettepaneku elluviimine

  (1) Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekut tingimusel, et objektid asuvad valla erinevates piirkondades ning nende eeldatav maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

  (2) Rahvahääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja elluviidavad objektid kinnitab vallavalitsus korraldusega. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (3) Rahvahääletusel toetust leidnud ettepaneku realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga või sõlmib ettepaneku esitajaga lepingu ettepaneku elluviimiseks.

  (4) Juhul, kui mitu ettepanekut saavad rahvahääletusel võrdse hulga hääli ning kõigi realiseerimiseks vahendeid ei jätku, heidetakse elluviidava objekti väljaselgitamiseks liisku.

  (5) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui on selle objekti eeldatav maksumus või kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada objekti elluviimist puudujäävas osas. Kui objekt ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, siis lõpetatakse ettepaneku elluviimine ja realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev ettepanek, mis mahub kaasava eelarve kavandatud summasse ja arvestab põhimõtet, et objektid peavad asuma erinevates piirkondades.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõiget 1 ei rakendata Valga valla 2023. aasta eelarves.
[RT IV, 04.03.2023, 3 - jõust. 07.03.2023 rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json