EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri Järva vallas

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 32

Välireklaami paigaldamise eeskiri Järva vallas

Vastu võetud 28.01.2021 nr 2
RT IV, 04.02.2021, 2
jõustumine 01.03.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.2023RT IV, 04.03.2023, 507.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded välireklaami (edaspidi reklaam) avalikustamise viisile ja kohale Järva valla haldusterritooriumil.

  (2) Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest, liiklusseadusest ja keeleseadusest tulenevatest nõuetest.

  (3) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) märgistust kauba müügipakendil, müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks, müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
  6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  7) kuulutusi, teateid või muud teavet, mis paigaldatakse Järva valla poolt selleks eraldatud või Järva vallaga kooskõlastatud kohtadesse, nagu teadetetahvlid, kuulutusetulbad ja reklaamalused;
  8) Järva valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste kuulutusi ja teateid.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 2.   Reklaami paigaldusluba

  Reklaami avalikustamise õiguslikuks aluseks on reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

§ 3.   Reklaami paigaldamise ja avalikustamise üldnõuded

  (1) Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel tuleb arvestada, et reklaam:
  1) ei eksitaks liiklejat ega varjaks tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohustaks liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piiraks nähtavust ristmikul.

  (2) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama reklaami ja reklaamikandja (reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, tahvel, konstruktsioon, seadeldis, post, treiler jms) paigalduse vastavuse esitatud ja paigaldamist lubavate dokumentidega;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse ja puhta väljanägemise (sh tagakülg) kogu ülevaloleku perioodi jooksul. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud reklaam ja reklaamikandja tuleb viivitamatult korrastada, asendada uuega või eemaldada;
  3) tagama, et reklaam ja reklaamikandja ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) paigaldama mobiilsele konstruktsioonile tähistatud (sh pimedas nähtavad) raskused või julgestustrossid ümberkukkumise ärahoidmiseks;
  5) esitama reklaamikandja paigaldamise projekti ja reklaami ning kanduri lahenduse Järva valla ametiasutuse hallatavale asutusele Järva Teenused (edaspidi Järva Teenused) kooskõlastamiseks;
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]
  6) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine jmt) koheselt;
  7) teatama Järva Teenustele kavatsusest eemaldada reklaam või reklaamikandja ennetähtaegselt;
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]
  8) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi.

  (3) Paberkandjal plakatite, teadete ja muu analoogse reklaami paigaldamine on keelatud tänavavalgustuspostidele ja bussiootepaviljonidele.

§ 4.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami avalikustaja Järva Teenustele vormikohase taotluse (lisa 1), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  4) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele vastava püsireklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub ehitusseadustikust lähtuvalt.

§ 5.   Paigaldusloa väljaandmine, pikendamine ning kehtetuks tunnistamine

  (1) Paigaldusloa annab välja, pikendab, tunnistab kehtetuks või jätab taotluse rahuldamata Järva Teenuste vastav töötaja (edaspidi menetleja).
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam tähtajaga kuni kaks aastat.

  (3) Menetleja vaatab paigaldusloa taotluse läbi ning otsustab paigaldusloa andmise kümne tööpäeva jooksul vormikohase ja nõuetele vastava avalduse esitamisest arvates.

  (4) Paigaldusloaga (lisa 2) antakse nõusolek paigaldada reklaam (sh reklaamikandja, v.a püsireklaamikandja).

  (5) Reklaami avalikustajal on õigus taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse (lisa 1) vähemalt 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

  (6) Paigaldusloa pikendamisele kohaldatakse paigaldusloa väljaandmise menetlust.

  (7) Paigaldusloa taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) taotlus on vastuolus käesoleva määrusega;
  2) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) puuduvad nõutavad kooskõlastused ja nende mitteandmine on põhjendatud;
  4) samale kohale on taotlus reklaami paigaldamiseks juba esitatud;
  5) reklaamikavand on sobimatu proportsiooni, stiili või värvilahenduse poolest või takistab inimeste tavapärast tegevust;
  6) reklaamikavand ei vasta reklaami- või keeleseadusele või headele tavadele.

  (8) Paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmise kohta annab menetleja motiveeritud haldusakti kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates.

  (9) Paigaldusluba tunnistatakse kehtetuks juhul, kui:
  1) paigaldatud reklaam ei vasta taotluses esitatud andmetele;
  2) paigaldusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) reklaami ei ole avalikustatud ühe kuu jooksul pärast paigaldusloas märgitud paigaldamise aega;
  4) reklaami avalikustaja ei ole täitnud tähtajaks pädevate ametiisikute tehtud ettekirjutusi;
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.   Reklaami avalikustaja kohustused ja õigused

  (1) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) tagama paigaldatud reklaami ja reklaamikandja esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  4) tagama reklaami paigaldamisel jalakäijate ja liikluse ohutuse.

  (2) Reklaami avalikustajal on õigus igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest Järva Teenustele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb paigaldusloal märgitust lühemaks.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 7.   Järelevalve

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja avalikustamise üle teostab ametiasutuse järelevalvespetsialist.

§ 8.   Vastutus

  (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Omavoliliselt avalikustatud reklaam või reklaam, mille avalikustamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb järelevalvespetsialist reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse.

  (3) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi, millele reklaam on paigaldatud, omanikule.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise ametiasutus asendustäitmise korras.

§ 9.   Enne käesoleva määruse jõustumist avalikustatud reklaamid
[Kehtetu - RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021.

Lisa 1 Reklaami paigaldusloa taotlus
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

Lisa 2 Reklaami paigaldusluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json