Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 34

Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas

Vastu võetud 21.12.2017 nr 39
RT IV, 29.12.2017, 145
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2021RT IV, 30.06.2021, 1103.07.2021
23.02.2023RT IV, 04.03.2023, 1107.03.2023

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse spordiga tegelevate Paide linna laste ja noorte (edaspidi noorsportlane), treenerite ja Paide linna täiskasvanute esindusvõistkondade toetamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetuste liigid

  Toetuste liigid on:
  1) noorsportlase toetus;
  2) treeneri töötasu toetus;
  3) Paide linna täiskasvanute esindusvõistkondade toetus Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.

§ 3.   Noorsportlase toetus

  (1) Toetus antakse eraõiguslikule spordiklubile või -koolile (edaspidi spordikool), kelle põhitegevusalaks on sport ja kes tegeleb noorsportlastega oma põhikirjas sätestatud spordialal vähemalt üheksa kuud aastas.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse pearaha põhimõttest järgmiselt:
  1) I grupp - noorsportlane, kes osaleb Eesti Meistrivõistlustel;
  2) II grupp – noorsportlane, kes osaleb spordikooli treeningutel, meistrivõistlustel ei osale.

  (3) Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) esitab pearaha suuruse Paide Linnavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 30 päeva pärast linnaeelarve vastuvõtmist.
[RT IV, 04.03.2023, 11 - jõust. 07.03.2023]

  (4) Toetuse andmise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud spordikooli õpilaste arv ja käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 4 sätestatud treeneri kvalifikatsiooni olemasolu 10. jaanuari seisuga.

  (5) Toetatakse noorsportlase osalemist kuni kahes spordikoolis. Sel juhul jagatakse toetus võrdselt kahe spordikooli vahel.

  (6) Toetuse saamiseks esitab spordikool linnavalitsusele iga aasta 15. oktoobriks vormikohase taotluse.

  (7) Toetust saab taotleda spordikool noorsportlaste, kelle vanus on 1. jaanuari seisuga 5-21 aastat ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linn, eest.

  (71) Toetust saab taotleda spordikool noorsportlasele, kes osaleb treeningutel vähemalt 2 korda nädalas mitte vähem kui 1 akadeemiline tund päevas.
[RT IV, 30.06.2021, 11 - jõust. 03.07.2021]

  (8) Toetust saab taotleda spordikool:
  1) kes on esitanud õigeaegselt andmed Eesti spordiregistrile;
  2) kes on esitanud õigeaegselt majandusaasta aruande äriregistrile;
  3) kelle andmed on nõutud korras kantud ja uuendatud EHISes;
  4) kelle noorsportlaseid treenivad treenerid omavad treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses.

  (9) Pärast Paide Linnavolikogu poolt pearaha kinnitamist arvutab linnavalitsuse ametnik, kelle ülesandeks on spordiga seotud ülesannete lahendamine, spordikoolile makstava toetuse summa, võttes aluseks käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud andmed.

  (10) Spordikooli ja linnavalitsuse vahel sõlmitakse toetusleping, milles lepitakse kokku pooltevahelised õigused ja kohustused ning määratakse kindlaks spordikoolile makstav toetus.

  (11) Toetus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) spordikool ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) spordikoolil on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) spordikoolil on muu võlgnevus Paide linna või Paide linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  5) spordikool on varasemalt Paide linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

  (12) Spordikool kohustub esitama linnavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

  (13) Aruandes kajastatakse treeningrühmade ja treenerite arv; treeningtundide arv nädalas; spordikooli õpilaste arv, neist Paide linna noorsportlaste arv; osalustasu või õppemaksu suurus ühes kuus ning spordikooli tegevuse aruanne kalendriaasta kohta.

§ 4.   Treeneri töötasu toetus

  (1) Spordikoolidele, kes on täitnud Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse esitatavad nõuded ja kellele riik eraldab treeneri tasustamiseks töötasu toetust, maksab Paide linn lisaks pearahale treeneri töötasu toetust.

  (2) Treeneri töötasu toetuse suurus moodustab 50% riigi makstavast toetusest. Toetuse summa sätestatakse linnavalitsusega sõlmitavas lepingus.

  (3) Treeneri töötasu toetust makstakse ainult Paide linnas Paide linna noorsportlastega tegelevale treenerile.

§ 5.   Paide linna täiskasvanute esindusvõistkondade toetus Eesti meistrivõistlustel osalemiseks

  (1) Linnavalitsus kinnitab korraldusega linna täiskasvanute esindusvõistkondade toetuse suuruse pärast linnaeelarve vastuvõtmist. Toetuse määramisel lähtutakse taotlusest ja linnaeelarve võimalustest.

  (2) Esindusvõistkonna ja linna vahelised vastastikused õigused ja kohustused määratakse kindlas toetuslepinguga.

§ 6.   Taotluse, aruande ja lepingu vorm

  Taotluse, aruande ja lepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json