Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 35

Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2019 nr 20
RT IV, 03.12.2019, 5
jõustumine 06.12.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2022RT IV, 25.03.2022, 428.03.2022
23.02.2023RT IV, 04.03.2023, 1007.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ja etendusasutuse seaduse § 2 lõigete 1 ja 2, § 21 ja § 4 lõike 1 alusel.
[RT IV, 04.03.2023, 10 - jõust. 07.03.2023]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Asutuse nimi on Paide Muusika- ja Teatrimaja (edaspidi PaMT).

  (2) PaMTi asukoht on Paide linn, Järva maakond.

§ 2.   Õiguslik seisund

  (1) PaMT on Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, sh munitsipaaletendusasutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse registris.

  (2) PaMTi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) PaMT tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse, linnavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide ning teiste asutuse tegevusvaldkonda reguleerivate õigus- ja haldusaktide alusel.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) PaMTil on oma pitsat. Pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati keskel on Paide linna vapp, ringselt ümber vapi on tekst: PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA.

  (2) PaMT võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

  (3) Teater võib kasutada oma sümboolikat, mille kasutamine kooskõlastatakse PaMTi direktoriga.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) PaMTi asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) PaMTi asjaajamiskorra kinnitab direktor käskkirjaga, lähtudes õigus- ja haldusaktides sätestatust.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) PaMTi tegevuse eesmärk on pakkuda elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

  (2) PaMTi ülesanded on:
  1) Paide linna kultuurisündmuste ja -tegevuste korraldamine;
  2) vabatahtliku kultuuritegevuse arengule kaasa aitamine;
  3) professionaalse teatri arendamine, toetamine ja alalhoidmine;
  4) professionaalse kino vahendamine;
  5) huvitegevuse korraldamine, huviala- ja vabaharidusühendustele tegevuseks ruumide võimaldamine;
  6) konverentsiteenuste pakkumine;
  7) rahvuskultuuri alalhoidmine ja edendamine ning kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  8) PaMTi käsutuses olevate ruumide rendileandmine;
  9) koostööd tegemine teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega kultuuri- ja hariduselu korraldamisel ja edendamisel;
  10) oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  11) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (3) PaMTis tegutsevad huviringid moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele.

§ 6.   Teatri eesmärk ja ülesanded

  (1) Teatri tegevuse eesmärk on elanikkonna kultuuriliste vajaduste rahuldamine etenduse loomise ja esitamise kaudu ning lavakunsti edendamine ja propageerimine.

  (2) Teatri põhitegevuse aluseks on teatrijuhi poolt kinnitatud repertuaariplaan, mille valikul on teater iseseisev.

  (3) Teater korraldab teatrietendusi ja meelelahutusüritusi Paides, Eesti teistes piirkondades ja väljaspool Eestit. Teater algatab ja korraldab koostööprojekte ja osaleb neis.

  (4) Teater kirjastab ja levitab repertuaari ja teatrit tutvustavaid trükiseid, (näiteks kultuuri teabetoas, kavad, plakatid jne) esitab ja vahendab kultuuripärandit.

  (5) Teatril on õigus astuda rahvusvaheliste ja riigisiseste organisatsioonide liikmeks. Liikmeks astumise otsustab linnavolikogu.

  (6) Teatril on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sh kaubandus-, toitlustus-, transporditeenuseid, mille hinnad kehtestab linnavalitsus.

3. peatükk STRUKTUUR 

§ 7.   Struktuur

  (1) PaMTi struktuuri kuulub Paide teater (edaspidi teater).

  (2) PaMTi struktuuri kinnitab PaMTi direktor kooskõlastatult linnavalitsusega.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 8.   Direktor

  (1) PaMTi juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

§ 9.   Direktori ülesanded

  (1) PaMTi juhib direktor, kes:
  1) täidab talle seadustes ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires läbiviidavate tegevuste, PaMTi üldseisundi ja arengu eest;
  2) esindab PaMTi ning PaMTi kaudu õigusaktide ja asutuse põhimäärusega sätestatud pädevuse piires linna ning tegutseb PaMTi nimel;
  3) juhib PaMTi tegevust koostöös PaMTi nõukoguga ja Paide Linnavalitsusega ning tagab PaMTi ülesannete täitmise;
  4) teeb PaMTi eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud tema õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega;
  5) kindlustab PaMTi tulemusliku ja häireteta töö ning PaMTi tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
  6) kannab vastutust PaMTi seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning PaMTi valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.
  7) PaMTi direktor võib vajadusel PaMTi ülesannete täitmiseks anda PaMTi esindamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud pädevuse piires volitusi.
  8) PaMTi tegevuse korraldamiseks annab direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.
  9) tagab PaMTi ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes PaMTi töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
  10) kinnitab PaMTi töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  11) käsutab kooskõlas linna õigusaktidega PaMTi valduses olevat linnavara ja PaMT-i rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  12) rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  13) tagab PaMTi teabehaldamise ning isikuandmete töötlemise vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ning riiklike õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  14) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel PaMTi valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
  15) tagab PaMTi sündmuste kroonika koostamise ja säilimise ajaloo tarbeks;
  16) korraldab arengukava koostamise ja kooskõlastamise nõukoguga ning esitab selle Paide Linnavalitsusele kinnitamiseks;
  17) juhib PaMTi finantstegevust, esitab Paide Linnavalitsusele PaMTi eelarve eelnõu ning tagab eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  18) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  19) esitab kord aastas PaMTi nõukogule ülevaate PaMTi majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  20) kehtestab PaMTi sümboolika ja kinnitab selle kasutamise korra, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Paide Linnavalitsusega;
  21) teatab Paide Linnavalitsusele kirjalikult PaMTi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  22) vastutab arengukava koostamise ja ajakohasuse eest;
  23) täidab muid talle töölepingu või Paide linnapea käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (2) Direktori äraolekul asendab teda linnapea määratud isik.

§ 10.   Nõukogu

  (1) PaMTi nõukogu on PaMTi juures tegutsev organ, kelle ülesanne on asutuse tegevuse analüüsimine, suunamine ja tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine ning ettepanekute tegemine asutuse direktorile ja linnavalitsusele, asutuse arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) 5- kuni 10-liikmelise nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega. Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.

  (3) Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat.

  (4) Töö korraldamiseks valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (5) Nõukogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid.

  (6) Nõukogu:
  1) osaleb PaMTi arengukava väljatöötamisel;
  2) arutab läbi PaMTi eelarveprojekti;
  3) nõustab direktorit ja teeb ettepanekuid PaMTi töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks;
  4) osaleb vajadusel PaMTi finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
  5) määrab oma esindaja osalema PaMTi direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni töös.

  (7) Nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis.

  (8) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku PaMTi direktor, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (9) Nõukogu koosoleku võib kokku kutsuda PaMTi direktori või linnavalitsuse ettepanekul.

  (10) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmed. Nõukogu koosolekust võtavad osa PaMTi direktor ja Paide Teatri teatrijuht.

  (11) Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdsuse korral on otsustav nõukogu koosoleku juhataja hääl.

  (12) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 11.   Loomenõukogu

  (1) Loomingulise tegevuse kavandamiseks ja hindamiseks on teatril nõuandvaks koguks loomenõukogu. Loomenõukogu esimees on loominguline juht/lavastaja.

  (2) Loomenõukogu ettepanekud on soovitusliku iseloomuga. Lõpliku otsuse loomenõukogu ettepanekute rakendamise kohta teevad teatrijuht ja loominguline juht/lavastaja.

  (3) Loomenõukogu volituste aja ja loomenõukogu koosseisu kinnitab PAMT direktor teatrijuhi ettepanekul. Teatrijuhil on õigus teha ettepanek loomenõukogu laiali saata, kui viimane jätab oma ülesanded täitmata.

  (4) Loomenõukogusse kuuluvad kõik Paide teatri trupi liikmed. Teatrijuht võib loomenõukogu töösse kaasata liikmeid väljastpoolt truppi.
[RT IV, 04.03.2023, 10 - jõust. 07.03.2023]

  (5) Loomenõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees. Koosolekutel võivad osaleda kõik teatri loomingulised töötajad.

  (6) Loomenõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (7) Loomenõukogu koosolekud protokollitakse.

5. peatükk TÖÖTAJAD 

§ 12.   Töötajad

  (1) PaMTi töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga pärast kooskõlastamist linnavalitsusega.
[RT IV, 04.03.2023, 10 - jõust. 07.03.2023]

  (2) PaMTi töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks PaMTi töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 04.03.2023, 10 - jõust. 07.03.2023]

§ 13.   Teatrijuht

  (1) Teatrit juhib teatrijuht.

  (2) Teatrijuht:
  1) korraldab teatri tegevust ja tagab käesolevas põhimääruses nimetatud ülesannete täitmise;
  2) vastutab teatri üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
  3) koostab teatri arengu- ja tegevuskava;
  4) taotleb koos PaMT direktoriga riigieelarvest tegevustoetust vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud tingimustele;
  5) taotleb projektipõhiselt teatri tegevuseks lisavahendeid;
  6) kooskõlastab PaMT direktoriga teatri struktuuri ja koosseisu;
  7) teeb PaMT direktorile ettepaneku teatri loomenõukogu koosseisu kinnitamiseks;
  8) esindab teatrit ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
  9) sõlmib volituse alusel teatri nimel asutuse tegevuseks vajalikke lepinguid;
  10) koostab koos PaMT direktoriga teatri eelarve projekti ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;
  11) asendab loomingulist juhti/lavastajat tema äraolekul.

  (3) Teatrijuhi vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss kooskõlas etendusasutuse seadusega.

  (4) Teatrijuhiga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks.

§ 14.   Loominguline juht/lavastaja

  (1) Loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib loominguline juht/lavastaja, kes:
  1) korraldab repertuaarivalikut ning koostab repertuaariplaani ja esitab selle läbivaatamiseks loomenõukogule;
  2) korraldab koos teatrijuhiga loominguliste töötajate valikut ja rakendamist;
  3) tagab teatri loominguliste eesmärkide täitmise.

  (2) Loomingulise juhi/lavastaja vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss kooskõlas etendusasutuse seadusega.

  (3) Töölepingu loomingulise juhiga sõlmib PaMT direktor tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks, olles kandidaati eelnevalt kooskõlastanud teatri juhi ja loomenõukoguga.

  (4) Teatri loominguline juht/lavastaja asendab teatrijuhti tema äraolekul.

6. peatükk Arengukava 

§ 15.   Arengukava

  (1) PaMTil on arengukava, mis koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse asutuse, sh teatri, missioon, eesmärgid, arengu põhisuunad, üldine tegevuskava ja vahendid.

  (3) Arengukava parandus- ja muudatusettepanekud esitatakse olemasolul kirjalikult kord aastas linnavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (4) Arengukava kiidavad heaks nõukogu ja loomenõukogu ning kooskõlastab linnavalitsus.

  (5) Arengukava kinnitab käskkirjaga PaMTi direktor.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Vara

  (1) PaMTi kasutuses oleva vara omanik on Paide linn. Vara valdamise ja kasutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud PaMTi töötajate ametialase tegevuse läbi või on omandatud linna vara arvel, kuulub Paide linnale.

  (2) PaMT valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Paide linna õigusaktidele.

§ 17.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) PaMTi finantseeritakse linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadavad vahendid on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) laekumised osutatud tasulistest teenustest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetused;
  4) üür;
  5) laekumised sihtfondidest;
  6) muud seadusega lubatud vahendid.

  (3) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt Paide linna õigus- ja haldusaktides sätestatule.

  (4) Direktor korraldab PaMTi tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult linnavalitsuses.

  (6) Linnaeelarves arvestatakse teatri eelarvelised vahendid eraldi tegevusalas.

  (7) PaMT esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (8) Teenistuslikku järelevalvet PaMTi tegevuse üle teostab linnavalitsus.

  (9) PaMTi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Paide Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 18.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) PaMTi ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

  (2) Teatri korraldab ümber ning selle tegevuse lõpetab linnavalitsus linnavolikogu otsuse alusel etendusasutuse seaduses sätestatud korras.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json