EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 2

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Are valla haldusterritooriumil paigaldatud kuulutus ja reklaam.

  (2) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus järgmise täisruutmeetrini iga pinna osas eraldi;
  3) alla ühe kuu eksponeeritava reklaami tasu arvestatakse ühe kuu eest.

  (3) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 2.   Maksumäär

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus on 3 eurot.

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  1) omavoliliselt paigaldatud reklaami eest või reklaami eest, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud;
  2) alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  3) mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami (treileritele, põhupallidele jne) maksustamisel.

§ 3.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1) üks kord aastas 15. jaanuariks.

  (2) Deklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides.

  (3) Deklaratsioonile lisatakse maksustatava reklaami mõistlikus formaadis foto, kujutise arvutiväljatrükk vms, millele on märgitud maksustatava reklaami mõõdud ja deklaratsiooni koostaja nimi ning allkiri.

  (4) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (5) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (6) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 4.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on Are Vallavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teeb Are Vallavalitsuse pearaamatupidaja.

  (2) Pearaamatupidaja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 5.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel Are valla eelarvesse igakuuliselt reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 6.   Maksuvabastused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kaubanduslik teave kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres;
  4) reklaam kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed);
  5) ehitise või sõiduki sees ja sõiduki väliskülgedele paigaldatud reklaam;
  6) ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduv teave, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
  7) füüsilise või juriidilise isiku poolt tema valduses olevale hoonele või territooriumile paigaldatud oma ärinimi või logo;
  8) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete reklaamimine jäätmekogumisvahendil;
  9) kuulutused ja teated valla reklaamstendidel.

§ 7.   Vastutamine

  (1) Kehtestatud tähtajast hiljem või vähem tasutud maksu summalt arvestatakse intressi 0,06 % päevas alates maksukohustuse tekkimise päevast.

  (2) Määrusega vastuolus paigaldatud reklaamid, samuti rohkem kui kahe kuu eest tasumata jätnud maksumaksja reklaami võib vallavalitsus maha monteerida, kusjuures kulud kannab omanik.

§ 8.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 26.11.2004 määrus nr 10, Are Vallavolikogu 27.06.2008 määrus nr 9, Are Vallavolikogu 29.08.2008 määrus nr 11, Are Vallavolikogu 28.01.2011 määrus nr 2.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

Lisa 1 Deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json