Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku valla ametiasutuste palgajuhend

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2018, 31

Harku valla ametiasutuste palgajuhend
[RT IV, 03.03.2017, 44 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

Vastu võetud 28.03.2013 nr 7
RT IV, 04.04.2013, 9
jõustumine 07.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.2017RT IV, 03.03.2017, 4406.03.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017
28.12.2017RT IV, 05.01.2018, 708.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.
[RT IV, 03.03.2017, 44 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 1.   Rakendusala

  (1) Määrusega sätestatakse Harku valla ametiasutuste (edaspidi asutuse) ametnike ja töötajate töö tasustamise põhimõtted, tingimused ja korraldus.
[RT IV, 03.03.2017, 44 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  (2) Määruse eesmärk on tagada töö õiglane ning läbipaistev tasustamine ning kindlustada valla asutused ametnikega ja töötajatega, kellel on tööks vajalikud oskused, teadmised ja motivatsioon.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ametnik on isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning nimetatud ametikohale, kus teostatakse avalikku võimu;
  2) töötaja on isik, kes võetakse asutuses töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd ja kes töötab töölepingu alusel;
  3) teenistuja on asutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud teenistuskohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  4) teenistuskoht on asutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  5) palk on ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasudest;
  6) töötasu on töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasudest.

§ 3.   Töötasustamise üldpõhimõtted

  (1) Ametnike ja töötajate töö tasustamisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Asutus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu samadel alustel, arvestades seadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil ametnik või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (4) Palgad ja töötasud määratakse ning makstakse valla eelarves teenistujate palgakuludeks ettenähtud vahenditest.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  (1) Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstavast lisatasust (asendustasust).

  (2) Eritingimustes töötamise ja puuduva ametniku või töötaja asendamise eest lisatasu maksmise alused on sätestatud seaduses.

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Asutuste teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad volikogu kantselei juhataja, vallasekretäri, siseaudiitori ja asutuse struktuuriüksuste juhtide teenistuskohad;
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad ülejäänud teenistuskohad.

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab sellesse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
  1) teenistujate I palgagrupil kuni 1800 - 2900 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupil kuni 2300 eurot.
[RT IV, 05.01.2018, 7 - jõust. 08.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

§ 6.   Põhipalga määramise põhimõtted

  (1) Põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse teenistuskohale vastavast põhipalga vahemikust, võttes arvesse ametniku või töötaja:
  1) haridust ja töökogemust;
  2) tööalaseid oskusi ja pädevust;
  3) töötulemusi, sealhulgas teenistuskohustuste täitmise korrektsust ja kvaliteeti;
  4) panust oma struktuuriüksuse ja kogu asutuse eesmärkide saavutamisse ning arengusse;
  5) olulisust asutuse jaoks, sealhulgas seda, kas teenistuja teadmised, oskused ja kogemused on asutuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kriitilise tähtsusega ja missugused on võimalused tööturul sama kvalifikatsiooniga töötaja leidmiseks;
  6) teenistuskoha eripära, sealhulgas töö intensiivsust ja vastutusastet, alluvate arvu, vajadust asendada juhti või teist teenistujat, vajadust töötada väljaspool ametlikku tööaega, võrdlust teiste asutuste samadel teenistuskohtadel olevate teenistujate palkadega;
  7) teisi asjaolusid, mis on palga määramisel olulised.

  (2) Katseajal võib ametnikule määrata või töötajaga kokku leppida 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalama põhipalga.

  (3) Põhipalk vaadatakse läbi üks kord aastas enne järgmise aasta eelarve eelnõu esitamist volikogule.

§ 7.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul maksta kuni 20 protsenti ametniku või töötaja aastasest põhipalgast.

  (3) Samade tööülesannete täitmise eest võib samaaegselt maksta ainult ühte muutuvpalga liiki.

§ 8.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka võib maksta asutuse juhi poolt eelnevalt määratud asjaoludel konkreetse ülesande täitmise või tulemuse saavutamise eest.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise kriteeriumiks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal tulemuspalka ei maksta.

§ 9.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse tasuna:
  1) olulises mahus erakorraliste ülesannete, mis ei tulene teenistuskoha eesmärgist ja ametijuhendist, täitmise eest;
  2) oma teenistusülesannete pikema perioodi jooksul tavapärasest olulisest suuremas mahus täitmise eest.

  (2) Ühes kalendrikuus võib maksta lisatasu kuni 30 % tema põhipalgast, arvestades määruse § 7 lõikes 2 sätestatud piiranguga.

§ 10.   Preemia

  (1) Preemiat võib maksta järgmiste teenistusalaste saavutuste eest:
  1) oluline panus asutuse tegevusse või arengusse;
  2) teenistusülesannete väga edukas täitmine;
  3) tulemuste saavutamine valla või asutuse jaoks olulistes arendustegevustes;
  4) eriti heade ideede või lahenduste leidmine;
  5) töögrupi või projekti edukas juhtimine;
  6) kauaaegne laitmatu teenistus või töötamine;
  7) mõni muu märkimisväärne tööalane saavutus.

  (2) Asutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele ametnikele ja töötajatele võrdsetel alustel.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

§ 11.   Palga või töötasu määramine ja maksmine

  (1) Ettepaneku ametniku palga määramiseks ja töötaja töötasu, muutuvpalga või lisatasude osas teeb vahetu juht. Ettepanek peab olema põhjendatud.

  (2) Ametniku palk määratakse asutuse juhi käskkirjaga, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (3) Vallavolikogu Kantselei juhataja palk määratakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (4) Töötaja töötasu lepitakse kokku asutuse juhi ja töötaja poolt sõlmitava töölepinguga. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata asutuse juhi käskkirjaga.

  (5) Muutuvpalga või lisatasu maksmise käskkiri peab olema põhjendatud.

  (6) Palk või töötasu kantakse hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval üle ametniku või töötaja poolt nimetatud pangakontole.

§ 12.   Haigushüvitise maksmine
[RT IV, 03.03.2017, 44 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

  Teenistujale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 100% teenistuja kuupalgast.
[RT IV, 03.03.2017, 44 - jõust. 06.03.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 13.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json