Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kadrioru Pargi põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 15

Kadrioru Pargi põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kadrioru Park (edaspidi asutus) on Tallinna Kommunaalameti (edaspidi kommunaalamet) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Kadrioru Park;
  2) inglise keeles Kadriorg Park;
  3) vene keeles Парк Кадриорг.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse aadress on A. Weizenbergi tn 26, 10127 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat, dokumendiplangid ja oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kommunaalameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kommunaalameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult kommunaalametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on Kadrioru pargi haldamine ja arendamine ning teiste asutuse haldusesse antud parkide ja haljasalade ning purskkaevude hooldamine.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) Kadrioru pargi rekonstrueerimine ja arendamine;
  2) Kadrioru pargi territooriumi korrashoid;
  3) Kadrioru pargis kultuuri-, meelelahutus- ja spordiürituste organiseerimine;
  4) Kadrioru pargi ajalugu tutvustava muuseumi töö korraldamine, näituste, ekskursioonide, loengute ja muude keskkonnahariduslike tegevuste korraldamine;
  5) Kalamaja kalmistupargi haldamine ja korrashoid;
  6) Harju tänava haljasala haldamine ja korrashoid;
  7) Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite korrashoid ja kujundamine vastavalt aastaajale;
  8) Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldamine;
  9) teemaa haljasaladel kasvava kõrghaljastuse hooldus kinnitatud mahu alusel;
  10) erialaraamatukogu töö korraldamine ja kogude täiendamine;
  11) ajalooliste parkide kohta teabe kogumine, töötlemine ja säilitamine;
  12) Tallinna linna talvise ehisvalgustuse kavandamine, teostamine ja paigaldamine;
  13) haljastusteenuste osutamine ning selleks vajalike taimede ost ja müük;
  14) osalemine rahvusvahelistes ajalooliste parkide projektides, programmides ja koostöös;
  15) info ja konsultatsioonide andmine oma tegevusvaldkonnas.

  (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on kommunaalamet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid teha üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama kommunaalametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Kommunaalameti juhataja kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt vastu võetud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi kommunaalameti juhataja.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise kommunaalametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt. Jälgib asutuse eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral kommunaalameti juhatajale eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult kommunaalametiga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töötajate töötasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) tagab ameti juhataja antud haldusaktide ja ülesannete täitmise;
  15) täidab muid ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab kommunaalameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib kommunaalamet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel kommunaalametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 määrus nr 62 „Kadrioru Pargi põhimääruse kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json