KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 27

Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.05.2009 nr 14
jõustumine 01.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2013RT IV, 04.04.2013, 107.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2, § 7 lg 1, § 22 lg 1 p 362, § 663 ja § 664, haldusmenetluse seadus § 64 lg 1, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.aprilli 2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 11 ning 12 lg 1 ja 2, Põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusega nr 76 „Lemmiklooma pidamise nõuded“ ning Kuusalu Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekute alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi: eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Kuusalu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer ja/või kass. Käesoleva eeskirja nõudeid tuleb täita ka teiste lemmikloomade pidamisel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi.

  (2) Loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (lemmikloom) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi-või muu selletaolise õigussuhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones (ka korteris) või rajatises loom asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist.
[RT IV, 04.04.2013, 1 - jõust. 07.04.2013]

  (3) Hulkuv loom on omaniku järelevalveta või omanikuta loom.

  (4) Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.

  (5) Ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervise ohtu asetav tegevus.

  (6) Avalik koht on üldiseks liikumiseks ja kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum (nt teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, parklad, ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned, üldsaunad, ühissõidukid jms).

  (7) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;

2. peatükk LOOMADE PIDAMISE NÕUDED 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Loomade pidamine toimub piiratud, omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et oleks välistatud looma väljapääsemine. Kui looma peetakse ketis, ei ole territooriumi piiramine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmine ja kallaletungi võimalus. Paljukorterilises elamus lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale korteriühistu või korteriomanike ühisuse kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust ja muudest elamu ühist haldamist reguleerivatest dokumentidest.

  (2) Looma pidamisel õues või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumil sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid looma olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (3) Loomapidaja kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (4) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud kassi.

  (5) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

  (6) Kui marutaudi vastu vaktsineerimata või vastava kahtlusega loom või metsloom on hammustanud looma või inimest, peab hammustanud looma viivitamata inimestest ning teistest loomadest eraldama ja teavitama veterinaararsti.

  (7) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (8) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (9) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja –linde välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

  (10) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt Põllumajandusministri 24. juuli 2008. määruses nr 76 „Lemmiklooma pidamise nõuded“ sätestatule.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkumisohtliku ning haige loomaga.

  (2) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama järelevalve oma looma üle vältimaks lahtipääsemist.

  (3) Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi. Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või –puuris.

  (4) Looma ujutamine avaliku supelranna ujumistsoonis on keelatud 15. maist kuni 15. septembrini.

  (5) Loomapidajal on keelatud lasta oma loomal reostada koridori, trepikoda, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud looma poolt tekitatud reostuse koheselt koristama.

  (6) Ühissõidukis ja muudes avalikes kohtades peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või –kotis.

  (7) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (8) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kus sellega ei ohusta koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (9) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

  (10) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (11) Looma võib jätta väljapääsemist välistataval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohusta looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otse päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs. Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises kohas 20 soojakraadi, on looma autosse jätmine keelatud.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma poolt tekitatud reostuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  4) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist;
  5) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule looma olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama teenistuskohustuste täitmisel oleva ametniku ohutu sissepääsu oma territooriumile;
  6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  7) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) teatama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
  8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida hiljemalt kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  9) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Kuusalu Vallavalitsus korraldab hulkuvate loomade püüdmist Kuusalu valla haldusterritooriumil.

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse
avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

  (4) Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast lemmikloomast.
[RT IV, 04.04.2013, 1 - jõust. 07.04.2013]

  (5) Hulkuvate loomade tuvastatud omanikest teavitatakse Kuusalu Vallavalitsust.

  (6) Loomapidaja on kohustatud looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise ning teatama looma kadumisest Kuusalu Vallavalitsusele.

3. peatükk ANDMEKOGU 

§ 7.   Koerte märgistamine ja registreerimine

  (1) Koera peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi või kaelarihmale kinnitatud märgistust (nt registreerimisnumber, mikrokiibi olemasolu, omaniku telefoninumber).

  (2) Kuusalu valla haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud Kuusalu valla loomade registris (edaspidi: register). Koera registreerimisel väljastatakse omanikule registreerimistunnistus. Kassi registreerimine on soovituslik. Teised lemmikloomad võib loomapidaja soovi korral kanda lemmikloomaregistrisse. Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima veterinaararsti poolt kümne päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

  (3) Omandatud täiskasvanud koer, mis on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri volitatud töötlejat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmed kümne päeva jooksul omandamise päevast.

  (4) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera
vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararsti kohustus vaktsineerida loom kohapeal.

  (5) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, telefoninumber ja elukoht;
  2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (6) Koera kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama Kuusalu Vallavalitsuse lemmikloomaregistri volitatud töötlejale.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Üleminekusätted

  Käesoleva määruse § 7 lõiget 1 ei kohaldata koerte suhtes, kes on registreeritud enne käesoleva määruse jõustumist ning kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

§ 11.   Jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01.juunil 2009. a.

§ 12.   Avaldamine

  Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Sõnumitooja ja valla veebilehel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json