EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 27.09.2011 nr 12
RT IV, 02.04.2013, 64
jõustumine 01.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2013RT IV, 04.04.2013, 507.04.2013

Määrus kehtestatakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

 (1) Välireklaami (edaspidi reklaami) paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reklaamikandjate ja reklaami paigaldamist Räpina valla haldusterritooriumil.

 (2) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine ehitusseaduses, Räpina valla ehitusmääruses ning käesolevas määruses sätestatud korras.

 (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja asub Räpina valla valduses oleval rajatisel või selle osal (edaspidi vallarajatis) või Räpina valla omandis oleval kinnistul või selle osal (edaspidi vallakinnistu), lähtutakse vallarajatise või vallakinnistu kasutusse andmisel reklaamikandja paigaldamiseks Räpina Vallavolikogu määrusest „Räpina vallavara valitsemise kord”.
[RT IV, 04.04.2013, 5 - jõust. 07.04.2013]

§ 2.  Mõisted

  Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaam – reklaam reklaamiseaduse tähenduses ning liiklusväline teabevahend teeseaduse § 34 lõike 1 mõistes, mõistet kasutatakse eeskirjas üldjuhul tähenduses reklaam koos reklaamikandjaga;
 2) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon, elektroonilised reklaamialused (reklaampost, tahvel, haagis jms) või ühistranspordivahend;
 3) mittestatsionaarne reklaam – maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
 4) valla infoalus – Räpina vallale kuuluvad reklaamikandjad, mis on tervikuna või osaliselt ette nähtud muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja heategevusürituste ning valla kodanike reklaami ja kuulutuste väljapanekuks.

2. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMISE PÕHINÕUDED 

§ 3.  Reklaami paigaldamine27

 (1) Välireklaami paigaldamine on lubatud Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) väljastatud reklaamiloa alusel.

 (2) Reklaami paigaldusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) vormikohane avaldus;
 2) reklaami mõõtude ja värvilahendustega eskiis või mõõtudega värvifoto;
 3) maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul – asendiplaan mõõtkavas 1:500 koos maapealsete ja -aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht;
 4) reklaami paigaldamisel hoonetele või rajatistele – reklaamikandja fotomontaaž või joonis paigaldatavast reklaamist ja reklaami asukohast.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktis 1 nimetatud avalduse vormi kehtestab vallavalitsus.

 (4) Vallavalitsuse majandusspetsialist (edaspidi majandusspetsialist) kontrollib kõigi esitatud dokumentide vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud nõuetele. Vajalike dokumentide või andmete puudumisel määrab valla majandusspetsialist avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Avaldused, millele määratud tähtajaks ei lisata puuduvaid andmeid või dokumente, jäetakse läbi vaatamata.

 (5) Majandusspetsialist kooskõlastab reklaami ja/või reklaamikandjate paigaldamise. Vajadusel on majandusspetsialistil õigus nõuda reklaamikandjate paigaldamiseks ehitusluba või vallavalitsuse kirjalikku nõusolekut ja vastavate ametkondade kooskõlastust.

 (6) Reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal reklaami vahetumisel tuleb uus reklaam eelnevalt kooskõlastada majandusspetsialistiga.

§ 4.  Paigaldusloa väljaandmine või sellest keeldumine

 (1) Reklaami paigaldusloa andmise või keeldumise otsuse teeb vallavalitsus hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.

 (2) Reklaami paigaldusloa andmise korralduses märgitakse ära alljärgnevad andmed:
 1) reklaami tellija (registri- või isikukood, aadress, telefon, e-post);
 2) reklaamikandja asukoht;
 3) reklaami mõõdud;
 4) reklaami paigaldusloa tähtaeg;
 5) likvideerimise tähtaeg.

 (3) Reklaami paigaldusluba antakse tähtajaga kuni kolm aastat, v.a mittestatsionaarse reklaami puhul.

 (4) Mittestatsionaarse reklaami paigaldusluba antakse tähtajaga kuni üks aasta.

 (5) Reklaami paigaldusloa andmisest võib keelduda, kui:
 1) avalduses nimetatud reklaamikandja paigaldamise asukoht on vastuolus lepinguliste kohustustega, mille Räpina vald on varem enda kanda võtnud;
 2) on menetluses või rahuldatud teise isiku varem esitatud avaldus reklaami paigaldamiseks samale kohale;
 3) avalduses nimetatud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust;
 4) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides ette nähtud nõuetele;
 5) avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
 6) avalduse esitajal on Räpina valla ees täitmata kohustusi;
 7) reklaami tellijale on tehtud varem korduvalt, vähemalt kaks korda ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
 8) vallavalitsus ei pea ehitise või maa-ala omaniku või valdajana reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist antud asukohta sobilikuks.

 (6) Reklaami paigaldusloa kehtivuse lõppemisel kohustub reklaami tellija reklaami likvideerima paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või esitama uue taotluse vähemalt 15 kalendripäeva enne loa kehtivusaja lõppu.

§ 5.  Reklaami paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Reklaami paigaldusloa võib vallavalitsus kehtetuks tunnistada järgmistel juhtudel:
 1) reklaam ei ole paigaldatud ühe kuu jooksul arvates reklaami paigaldusloal näidatud reklaami paigaldamise kuupäevast;
 2) märgitud tähtajaks pole täidetud või on nõuetekohaselt täitmata ettekirjutuses esitatud nõuded;
 3) reklaami tellija avalduse alusel;
 4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (2) Reklaami tellija on kohustatud eemaldama reklaami 5 päeva jooksul arvates paigaldusloa kehtetuks tunnistamise teatavaks tegemisest.

 (3) Käesolevas eeskirjas ettenähtud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus eemaldada reklaami tellija kulul.

3. peatükk REKLAAMI PAIGALDAMISE ERITINGIMUSED 

§ 6.  Reklaami paigaldamine teele ja tee kaitsevööndi alale

  Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel on vastavalt teeseaduse § 13 lõikele 5 järgmised erisused:
 1) reklaami paigaldamise tänavatel kooskõlastab vallavalitsuse majandusspetsialist;
 2) reklaam peab vastama lisaks käesolevas eeskirjas kehtestatud nõuetele ka teeseaduse § 34 sätestatud nõuetele;
 3) reklaam ei tohi vähendada liiklusohutust, sarnaneda liiklusmärkide ega liikluskorraldusega seotud infovahenditega ega halvendada nende nähtavust.

§ 7.  Reklaami paigaldamine muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele

  Reklaami paigaldamisel muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele järgitakse lisaks käesolevale eeskirjale muinsuskaitseseadust.

§ 8.  Reklaami paigaldamine valla infoalustele

 (1) Infoalustele reklaami paigaldamiseks ei ole vajalik reklaamipaigaldusloa taotlemine.

 (2) Infoalusele reklaami paigaldamisel tuleb järgida infoalusete kasutamise juhendeid.

4. peatükk REKLAAMI TELLIJA KOHUSTUSED, JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 9.  Reklaami tellija kohustused

 (1) Reklaamikandjate ohutu paigaldamise eest Räpina valla haldusterritooriumil kannab vastutust reklaami tellija.

 (2) Reklaami tellija on kohustatud:
 1) korrektselt paigaldama reklaami vastavuses paigaldusloale ja esitatud dokumentidele.
 2) tagama reklaami korrektse väljanägemise kogu eksponeerimise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
 3) tagama, et mittestatsionaarne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
 4) tagama võimaluse teehoiu- ja kaevetöödeks ning vajadusel antud tööde ajaks reklaami kõrvaldama;
 5) teatama vallavalitsusele vähemalt 5 tööpäeva varem kavatsusest eemaldada reklaam reklaami paigaldamisloas näidatud tähtajast varem;
 6) teatama vallavalitsusele reklaamikandja võõrandamisest 5 tööpäeva jooksul pärast võõrandamist;

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Käesoleva eeskirja ja reklaamiseaduse järgimist Räpina valla haldusterritooriumil teostab vallavalitsus.

 (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha käesoleva eeskirja rikkujale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus, nõudega rikkumine lõpetada. Nõude täitmata jätmisel võib ametiisik teha vallavalitsusele ettepaneku reklaami paigaldamisloa tühistamiseks.

 (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam kuulub järelevalvet teostava ametniku ettekirjutusel kõrvaldamisele. Juhul, kui reklaami tellijat ei ole võimalik tuvastada, kohustub reklaami kõrvaldamise korraldama hoonete, rajatise või maa-alade omanik omal kulul.

 (4) Käesoleva eeskirja rikkujate suhtes kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Eeskiri ei kuulu rakendamisele enne 1. oktoobrit 2011 sõlmitud lepingu alusel paigaldatud reklaami puhul kuni lepingu kehtivuse lõppemiseni. Olemasolevad reklaamid viia kooskõlla käesoleva eeskirjaga hiljemalt 1. jaanuariks 2012.

 (4) Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json