Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 42

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 28.03.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Erisused:
  1) vallasekretär peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
  2) sotsiaalvaldkonna ametnikel peab olema sotsiaalhoolekande seaduses nõutud kõrgharidus.

§ 2.   Nõuded töökogemusele

  Kõrghariduse puudumisel peab ametnikul olema vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl.

§ 3.   Nõuded teadmistele

  Ametnik peab tundma:
  1) Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid (riigi põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus), omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte;
  2) põhjalikult oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  3) asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma.

§ 4.   Nõuded oskustele

  (1) Ametnik peab oskama:
  1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
  2) koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) eesti keelt kõrgtasemel.

  (2) Ametniku teadmised ja oskused peavad olema kaasaegsed, võimaldamaks töötada kaasaegses keskkonnas.

  (3) Ametnik peab omama kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Ametnikul peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json