EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 44

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Tänavakaubanduse müügipileti hinnad

 (1) Kehtestada Are valla territooriumil tänavakaubanduse korral järgmised müügipileti hinnad:
 1) ühe päeva müügipileti hind vastavalt müüdavale kaubagrupile on alljärgnev:
tööstuskaup 2 eurot
toidukaup 2 eurot
käsitöö 1 euro
istikud, seemned, taimed 2 eurot
 2) ühe kuu müügipileti hinnad on järgmised:
tööstuskaup 10 eurot
toidukaup 10 eurot
käsitöö 3 eurot
istikud, seemned, taimed 10 eurot

 (2) Müügipileti hind kuni üheks aastaks saadakse kui ühe kuu hind korrutatakse kümnega.

§ 2.  Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel, kui kaubanduse korraldaja on vallavalitsus:
toidukaup, toitlustamine 4 eurot
tööstuskaup 4 eurot

§ 3.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on dokument, mis trükitakse vallavalitsuse üldplangile. Müügipilet on dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimusel kaupa müüa.

 (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
 1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
 2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
 3) müügipileti number;
 4) müügikoha asukoht;
 5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
 6) kauplemisaeg;
 7) müügipileti kehtivusaeg;
 8) müügipileti hind

 (3) Müügipileti numbrite järjekord on kordumatu ja järjekorra arvestust peab vallavalitsus.

 (4) Vallavalitsus registreerib vastavas registris käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 2-7 nimetatud andmed.

§ 4.  Rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 14. mai 2004 määrus nr 7 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json