KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2016, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.03.2013 nr 6
RT IV, 04.04.2013, 46
jõustumine 01.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2016RT IV, 12.05.2016, 415.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise korra Väike-Maarja valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Väike-Maarja vallas elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

 (3) Lemmikloomade pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

 (4) Põllumajandusloomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) lemmiklooma omanik – isik, kellele koer, kass või muu lemmikloom kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva lemmiklooma eest;
 2) lemmikloom – inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või vara valvamiseks peetav või neil eesmärkidel pidamiseks mõeldud loom;
 3) omanikuta lemmikloom – loom, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
 4) hulkuv lemmikloom – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud lemmikloom;
 5) põllumajandusloom (sh linnud) – loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom (veis, lammas, kits, siga, küülik, nutria, hobune jt) ja lind (kana, kalkun, hani, part, faasan, jaanalind jt);
 6) avalik koht – territoorium, rajatis, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav.

2. peatükk Lemmikloomade pidamine 

§ 3.  Lemmikloomade pidamise üldnõuded

 (1) Loomale tuleb tagada võimalus rahuldada oma liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

 (2) Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises, korteris, individuaalelamus, kinnisel, piiratud või tähistatud territooriumil (tarastatud hoovid, aiad jne; välja arvatud rõdud ja lodžad) nii, et oleks välditud inimestele või loomadele kallaletungi võimalus ning kaaselanike rahu rikkumine.

 (3) Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on lemmikloomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi. Looma omanik peab tagama operatiivtalituste ja postiljonide ohutu tööülesannete täitmise loomapidaja valduses või omanduses oleval territooriumil.

 (4) Korterelamus ja selle territooriumil lähtutakse lemmikloomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast, korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Kui korterelamus puudub ühistu ning kaasomandit reguleeriv kodukord, on korteriomanikul kohustuslik võtta lemmiklooma soetamiseks lähinaabrite nõusolekud.

 (5) Lemmiklooma omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ja ei ole seotud olukorraga, kus koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

§ 4.  Lemmiklooma omaniku kohustused

 (1) Koera või kassi omanik on kohustatud varustama oma looma kaelarihmaga, millel on omaniku kontaktandmed või looma muul viisil identifitseerima (kiibistama, tätoveerima vms). Mikrokiipi võib paigaldada vaid tegevusluba omav veterinaararst.

 (2) Lemmiklooma omanik kohustub jälgima lemmiklooma tervislikku seisundit ning vaktsineerima oma hoolealuse marutaudi vastu looma kolmandaks elukuuks ning hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti määratud tähtajal. Lemmikloomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi, millel on fikseeritud vaktsiini toimeaeg ja järgmise vaktsineerimise aeg.

 (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korterelamu kehtestatud sisekorra ja valla avalikku korra eeskirjasid.

 (4) Omanik peab oma lemmiklooma pidama kas ketis, koeraaias, kinnises ruumis või kinnisel territooriumil, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks ning oleks välistatud kaaskodanike ja teiste loomade häirimine ning kallaletungimise võimalus.

 (5) Avalikus kohas (tänavad, pargid jms) tuleb koera pidada rihma otsas ja vajadusel suukorvistatult. Ühistranspordis loomade vedamisel peab koeral olema suukorv, kassid ja sülekoerad peavad olema kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (6) Lemmiklooma võib viia üldkasutatava asutuse ruumi või üldkasutatavale territooriumile ainult ruumi või territooriumi valdaja loal, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistus-ülesannete täitmisel.

 (7) Lemmiklooma omanik on kohustatud avalikes kohtades järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma lemmiklooma tekitatud reostuse.

§ 5.  Keelatud tegevused

  Keelatud on:
 1) hoida koera aiaga piiramata alal lähemal kui 1 m üldkasutatavast teest või kõnniteest;
 2) loomade vigastamine, piinamine ja järelevalveta või abitusse seisundisse jätmine;
 3) viibimine lemmikloomaga (v.a pimeda juhtkoer või ülesannet täitev teenistuskoer) kauplustes, toitlustusasutustes, avalikus supelrannas, spordi- või mänguväljakul, lasteaedade ja koolide territooriumil, kalmistutel või avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad ja üritused (koerte ja kasside näitus jm);
 4) avalikus kohas nakkusohtlikult haige loomaga viibimine.

§ 6.  Järelevalveta, hulkuvad või omanikuta lemmikloomad ning nende suhtes rakendatavad meetmed

 (1) Väike-Maarja valla territooriumil ilma omanikuta või hulkuvatest lemmikloomadest tuleb teatada vallavalitsusele.

 (2) Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Kui omaniku juurest lahti pääsenud lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab nimetatud lemmiklooma püüdmise ja pidamisega seotud kulud lemmiklooma omanik.

 (4) Omanik, kes soovib oma lemmikloomast vabaneda, peab tagama looma omal kulul lemmikloomade varjupaika viimise, otsima ise lemmikloomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase hukkamise.

 (5) Looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

 (6) Hulkuva looma pikemaajalist söötmist ja jootmist ning samaaegselt igasuguste võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või kõrvalruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena, seega laienevad nimetatud isikule looma-kaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustust ei teki kui isik on hulkuvast lemmikloomast koheselt teavitanud Väike-Maarja vallavalitsust.

3. peatükk Vastutus ja lõppsätted 

§ 7.  Vastutus

 (1)
[Kehtetu RT IV, 12.05.2016, 4 - jõust. 15.05.2016]

 (2)
[Kehtetu RT IV, 12.05.2016, 4 - jõust. 15.05.2016]

 (3) Vastutus eeskirja nõuete rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663.
[RT IV, 12.05.2016, 4 - jõust. 15.05.2016]

§ 8. [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2013.a.