Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saue valla konkursi „Kaunis kodu“ tingimuste kinnitamine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 55

Saue valla konkursi „Kaunis kodu“ tingimuste kinnitamine

Vastu võetud 28.03.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ja Saue valla arengukava peatükis 7.2 toodud eesmärkide saavutamiseks.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Konkursi „Kaunis kodu“ (edaspidi konkurss) korraldaja on Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Konkursi eesmärgiks on soodustada ühtse ning tervikliku kogukonna teket ning kodanikulähedase valla kontseptsiooni, samuti kaasata elanikud valla heakorrastamisse.

§ 2.  Konkursi läbiviimine

 (1) Konkursi viib läbi vallavalitsus koostöös volikogu heakorra- ja keskkonnakomisjoniga (edaspidi komisjon).

 (2) Konkursi kategooriad on:
 1) maakodud ja eramud;
 2) kortermajad;
 3) ühiskondlikud hooned ja ettevõtted;
 4) külad.

 (3) Kandidaate konkursile võib esitada 1. aprillist kuni 31. maini.

 (4) Konkursi kandidaat tuleb esitada vallavalitsusele koos põhjendusega, miks just nimetatud objekt väärib äramärkimist.

 (5) Maakodude ja eramute, kortermajade ja ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategooriates võib kandidaate esitada iga kodanik, kodanike ühendus, vallas tegutsev ettevõte või volikogu heakorra- ja keskkonnakomisjon.

 (6) Külade kategoorias võib kandidaate esitada komisjon või külavanem või juhul kui külavanem puudub, siis külakogu või külas tegutsev selts.

 (7) Vallavalitsus korraldab kandideerimiseks nõusoleku saamise objekti omanikult või haldajalt.

 (8) Komisjon kinnitab kandidaatide nimekirja ning korraldab nende hindamise juunikuu jooksul.

 (9) Kandidaadiks ei saa esitada konkursi korraldamisele eelneval kolmel aastal esikoha saanud objekte välja arvatud külade kategoorias.

§ 3.  Hindamiskriteeriumid

 (1) Hindamiskriteeriumid maakodude ja eramute, kortermajade ja ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias on järgmised:
 1) objekti välishooldus, sobivus maastikku;
 2) haljastus (lilled, hekid, puud jne);
 3) dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
 4) üldmulje.

 (2) Hindasmiskriteeriumid küla kategoorias on järgmised:
 1) siltide ja viitade olemasolu teedel, taluviidad;
 2) teadete ja info saamise võimalus küla kohta;
 3) teeäärte ja haljasalade heakord;
 4) majavalduste heakord;
 5) küla kooskäimiskoha olemasolu, selle kujundus (sh spordi- ja mänguväljakud, kiigeplatsid jne);
 6) ühisürituste korraldamine, neis osalemine, küla sümboolika olemasolu.

§ 4.  Konkursi tulemuste kinnitamine

 (1) Komisjon selgitab hindamistulemuste alusel maakodude ja eramute kategoorias välja kolm parimat ning kortermajade, ühiskondlike hoonete, ettevõtete ning külade kategoorias ainult parimad.

 (2) Komisjonile jääb õigus väärikate kandidaatide puudumisel vähendada autasustamiseks esitatavate arvu.

 (3) Vallavalitsus kinnitab konkursi tulemused korraldusega ning avalikustab need oma kodulehel ja ajalehes Koduvald.

 (4) Konkursi võitjaid autasustatakse Saue valla suvelõpupeol vallavalitsuse tänukirja ning meenega.

 (5) Vastavalt maakondlike konkursside tingimustele esitatab vallavalitsus konkursi võitjad nende nõusolekul maakondlikele konkurssidele.

Mati Tartu
Saue Vallavolikogu esimees