HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Türi Toimetulekukooli põhimäärus

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2016, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi Toimetulekukooli põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 9
RT IV, 04.04.2014, 11
jõustumine 07.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2016RT IV, 12.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimi

  Kooli nimi on Türi Toimetulekukool (edaspidi kool). Kooli ametlik lühend on Türi TTK.

§ 2.  Kooli asukoht

  Kool asub Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas. Kooli lähiaadress on Vabriku puiestee 12.

§ 3.  Kooli õiguslik seisund
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tegutsev üldhariduskool intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja seadusliku esindaja nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes, I-III kooliastmes põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 (2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

 (3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda.

 (4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

 (5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

 (7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja kooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 4.  Kooli sümboolika

 (1) Koolil on sõõrikukujuline 35 mm läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Toimetulekukool“.

 (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele, Türi valla asutuste asjaajamiskorrale ning kooli asjaajamiskorrale. Kooli asjaajamiskorra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatakse andmed ning dokumente täidetakse ja peetakse haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.  Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.  Õppe ja kasvatuse korralduse alused

 (1) Kooli õppetöö toimub kõigil kolmel põhikooli astmel statsionaarses vormis.

 (2) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest.

 (3) Koolivaheajad on haridus- ja teadusministri kehtestatud aegadel.

 (4) Toimetulekuõppe õpilaste suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
 1) 1. klassis 20;
 2) 2. klassis 23;
 3) 3. ja 4. klassis 25;
 4) 5. klassis 28;
 5) 6. ja 7. klassis 30;
 6) 8. ja 9. klassis 32;
 7) täiendava õppeaja esimesel ja teisel aastal 32;
 8) lisaõppeaastal 30.

 (5) Hooldusõppe klassi õpilaste suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
 1) kõigil kolmel arengutasandil 20;
 2) lisaõppeaastal 30.

 (6) Toimetulekuklassi täitumuse ülemine piirnorm on 6 õpilast.

 (7) Hooldusõppe klassi täitumuse ülemine piirnorm on 4 õpilast.

 (8) Õpilast hinnatakse põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lisades 2 (toimetulekuõpe) ja 3 (hooldusõpe) toodud hinnangute alusel.

 (9) Klassi ja kooli lõpetamine ning koolist välja arvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

§ 8.  Elukohajärgne kool

 (1) Kool võtab vastu kõik Eesti rahvastikuregistri andmete alusel Järva maakonnas elavad mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega õpilased.

 (2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta intellektipuudega õpilasi väljastpoolt Järva maakonda.

§ 9.  Kooli ülesanded

  Kooli ülesanne on:
 1) luua tingimused ning võimalused mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega õpilastele koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks;
 2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
 3) luua võimalused mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lastele võimetekohaseks individuaalseks õpetuseks, eesmärgiga saavutada nende maksimaalne iseseisvus;
 4) luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks tegevuseks;
 5) korraldada õpilaste toitlustamist, arvestades laste tervislikke iseärasusi ja päevakava;
 6) tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitsenõuetele;
 7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, lapsevanemate, vallavalitsuse ja Türi Vallavolikoguga (edaspidi vallavolikogu), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
 8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
 9) toimida võimalusel praktikabaasina eripedagoogika ja sotsiaaltöö üliõpilastele;
 10) võimaldada lastevanematele eripedagoogilist ühiskonda integreerumise alast nõustamist.

§ 10.  Õppekava

 (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on kooli õppekava, mis koostatakse lähtudes lihtsustatud riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, arvestades hooldusõppele ja toimetulekuõppele kehtestatud erisusi ning pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

 (2) Kooli õppekava kehtestab direktor, kes vastutab nii selle koostamise kui ka arendamise demokraatliku korraldamise eest.

 (3) Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 11.  Individuaalne õppekava

 (1) Kõigile toimetulekuõppes ja hooldusõppes õppijatele koostatakse individuaalne õppekava.

 (2) Toimetuleku- ja hooldusõppel olevale õpilasele koostatakse igaks aastaks individuaalne õppekava, kus esitatakse:
 1) üldised andmed õpilase kohta;
 2) õpilase pedagoogilis-psühholoogiline kirjeldus ja õpilase tervisliku seisundi kirjeldus;
 3) erisused õppesisus ja õpitulemustes;
 4) õpilasele rakendatavad meetmed või õppe korraldamise eritingimused, sealhulgas eritingimused õppevara kohta;
 5) õpitulemuste ja arengu hindamise kord, sealhulgas hindamisviisid ja vahendid, õpilase arengule tagasiside andmise viisid ja vahendid;
 6) individuaalse õppekava rakendamise aeg;
 7) individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused.

 (3) Individuaalse õppekava koostamisse kaasatakse lapsevanem ning vastavalt vajadusele õpetajad ja tugispetsialistid.

§ 12.  Täiendavad õppeaastad ja lisaõpe

 (1) Lapsevanema hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal esitatud põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kahe täiendava õppeaasta võrra õppekoormusega kuni 32 nädalatunni ulatuses igal õppeaastal.

 (2) Lapsevanema hiljemalt teise täiendava õppeaasta esimesel poolaastal esitatud põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pakkuda õpilasele lisaõpet ühe õppeaasta võrra, õppekoormusega kuni 30 nädalatunni ulatuses.

 (3) Täiendavate õppeaastate ja lisaõppeaasta kohustuslike ja valikainete kohta koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 13.  Koolieelikute ettevalmistusrühm

  Direktor võib vastavalt vajadusele moodustada koolieelikutele ettevalmistusrühmi.

§ 14.  Õpilaskodu

 (1) Koolil on õpilaskodu, mis on kooli struktuuriüksus.

 (2) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

 (3) Õpilaskodu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimusel ja korras.

 (4) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule.

 (5) Õpilaskodu rühma täitumuse ülemine piirnorm on 6 õpilast. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema või väiksema rühma täitumuse ülemise piirnormi.

§ 15.  Raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu, mis tegutseb lähtuvalt haridus- ja teadusministri kehtestatud kooliraamatukogu töökorra alusel.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

 (3) Raamatukogu:
 1) soetab õppe- ja erialakirjandust;
 2) kujundab õpilastes huvi lugemise vastu;
 3) varustab õpetajaid õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse ja muude infokandjatega.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.  Õpilaste õigused

 (1) Õpilasel on õigus:
 1) kvaliteetsele üldharidusele;
 2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
 3) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
 4) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
 5) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 6) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 7) saada sõidu- ja muid soodustusi riiklike õigusaktide ja vallavolikogu kehtestatud korras ja ulatuses;
 8) saada eripedagoogi (sh logopeedi) ja füsioterapeudi teenust;
 9) saada koolitervishoiuteenust;
 10) saada tasuta õpilaspilet.

 (2) Arvestades asjaolu, et koolis õpivad mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega õpilased, ei ole koolil õpilasesindust.

§ 17.  Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
 2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
 3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
 4) täitma kooli kodukorda;
 5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
 6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 18.  Vanemate õigused

 (1) Vanema õigused on kõigil õpilase seaduslikel esindajatel, v.a juhul, kui erieestkostega on määratud teisiti.

 (2) Vanemal on õigus:
 1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisse;
 2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
 3) esitada taotlus õpilase õpilaskodusse vastuvõtmiseks;
 4) saada teavet ja selgitusi kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
 5) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse või õpilase kohta koolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
 6) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
 7) olla teavitatud õpilase hinnetest;
 8) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
 9) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
 10) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
 11) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 19.  Vanemate kohustused

 (1) Vanema kohustused on kõigil õpilase seaduslikele esindajatel, v.a juhul, kui erieestkostega on määratud teisiti.

 (2) Vanemal on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt kohustus:
 1) arvestada õpilase võimeid ja kalduvusi, vajaduse korral küsida nõu spetsialistidelt;
 2) luua koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 3) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
 4) tutvuda koolielu reguleerivate dokumentidega;
 5) teha õpilase õpetamisel ja kasvatamisel koostööd kooliga;
 6) pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 7) taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 8) osaleda õpilase arenguvestlusel;
 9) teatada hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta.

§ 20.  Vanema vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on direktor, õpetajad, kasvatajad, kasvataja abid, tugispetsialistid ning kooli majandustöötajad.

 (2) Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktor vallavolikogu kehtestatud korras.

 (3) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor.

 (4) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppe- ja kasvatustöö ning teiste, töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud ülesannete vahel.

 (5) Direktori, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

 (6) Õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

 (7) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus, tähtajalise töölepingu. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

§ 22.  Õpetajate õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Õpetaja ülesanne on õpilase õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl õpilaste vanematega.

 (2) Ülesande täitmiseks õpetaja:
 1) on eeskujuks õpilasele;
 2) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
 3) teeb koostööd teiste õpetajatega õppe lõimimiseks;
 4) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
 5) hindab õpilast objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
 6) arvestab õpilase isikupära ning kohtleb õpilast taktitundeliselt;
 7) teeb koostööd laste vanematega;
 8) valmistub kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
 9) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
 10) arvestab õpetamisel õpilase hariduslikku erivajadust ning iseärasusi;
 11) lahendab õpilastega õppetunnis tekkinud probleemid;
 12) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
 13) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
 14) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
 15) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
 16) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja õpetajaskonna mainet.

 (3) Õpetajate, kasvatajate ja kasvatajate abide õigused ning vastutus sätestatakse kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

§ 23.  Teiste koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Teiste koolitöötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

 (2) Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:
 1) on eeskujuks õpilastele;
 2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
 3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö korraldusega.

 (3) Teiste koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 24.  Struktuur

 (1) Koolis on järgmised struktuuriüksused:
 1) õppeosakond;
 2) majandusosakond;
 3) õpilaskodu.

 (2) Struktuuriüksused alluvad direktorile.

 (3) Õppeosakonna moodustavad õpetajad ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

 (4) Õppeosakonna peamisteks ülesanneteks on kooli õppe- ja kasvatustöö ning õpilaste arengu toetamine õppe- ja kasvatustööd täiendavate tegevuste kaudu.

 (5) Majandusosakonna moodustab kooli majandustegevusega seotud personal.

 (6) Majandusosakonna peamisteks ülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks vajalike tingimuste tagamine ning kooli majandusasjade korraldamine.

 (7) Õpilaskodu moodustavad kasvatajad, kasvataja abid ja öökasvataja.

 (8) Õpilaskodu peamiseks ülesandeks on tagada õpilastele nende vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

§ 25.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor, kes
 1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
 2) juhib koostöös kooli õppenõukogu ja hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
 3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
 4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

 (2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

 (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

 (4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

 (5) Direktor
 1) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
 2) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi; tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
 3) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
 4) kehtestab töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
 5) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
 6) tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 7) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 8) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
 9) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
 10) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
 11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
 12) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
 13) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
 14) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
 15) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
 16) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
 17) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
 18) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
 19) kehtestab õpilaskodu kodukorra, sh õpilaskodusse vastuvõtmise ning õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja korra, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
 20) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
 21) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
 22) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
 23) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
 24) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
 25) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 26) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 27) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
 28) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
 29) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

 (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 251.  Direktori tööle võtmine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi korraldab vallavolikogu kehtestatud korras vallavalitsus.

 (2) Direktori kinnitab Türi vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

 (3) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktoriga Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 26.  Direktori asendamine
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.

 (2) Direktorit võib asendada pedagoogiline töötaja, kellel on kõrgharidus.

 (3) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

 (4) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

 (5) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

 (6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja või kui kooli koosseisus ei ole õppealajuhataja ametikohta, kõige vanem kõrgharidusega pedagoog.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud isikule makstakse lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

 (8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud isik ei saa direktorit asendada, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli kõige pikema tööstaažiga pedagoog, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.

 (9) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 27.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

 (3) Õppenõukogu täidab ülesandeid ja tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 28.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kuhu kuuluvad vallavolikogu, õppenõukogu, vanemate ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kooli hoolekogu tegevusse ei kaasata kooli õpilaskonna eripärast lähtuvalt kooli vilistlasi.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja see tegutseb vallavalitsuse kehtestatud korras.

 (3) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, õpetajate, vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuse ning vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (4) Hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse arenguvestluse tingimuste ja korra kohta;
 3) annab arvamuse kooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ning õpilaskodu kodukorra ja nende muudatuste kohta;
 4) annab arvamuse sisehindamise korra kohta;
 5) annab arvamuse kooli eelarve kava kohta;
 6) kehtestab avaliku konkursi korra õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks;
 7) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra kohta;
 8) annab arvamuse kooli töötasustamise põhimõtete kohta;
 9) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 10) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 281.  Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

7. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 29.  Kooli vara

 (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi vallavara valitsemise korra alusel vallavolikogu, vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kooli kasutuses olev vara on Türi valla omand.

 (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 30.  Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Koolil on Türi valla eelarves iseseisev eelarve. Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

 (2) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

 (3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.

 (4) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.
[RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 31.  Aruandlus

 (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (2) Kool esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 32.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

 (3) Õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 33.  Kooli põhimääruse muutmine
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json