Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 35

Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 26.03.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde korra Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja –rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetööd on süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast või töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate ja nii edasi) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes või puude istutamine või väljajuurimine ja ehitusgeoloogilised puurimistööd;
  2) kaevetööde teostaja - isik, kes teostab kaevetöid;
  3) kaevetööde tellija – isik, kes ehitustööde teostamisel, tehnovõrkude rajamisel või mõnel muul põhjusel vajab kaevetööde teostamist;
  4) avariikaevetööde on kaevetööd, mis on vajalikud tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui
kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele, tehnovõrgu avarii ohustab liiklejaid või tehnovõrgu avarii ohustab ehitisi, keskkonda või elanikkonda;
  5) majandusteenistuse vastutav spetsialist – Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) teenistuja, kes annab loa kaevetööde teostamiseks ja võib teha ettepanekuid kaevetööde tingimuste kohta ning kelle ametijuhendis on sätestatud vastav pädevus;
  6) kaeveloa taotlus – vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetööde teostaja poolt linnavalitsusele;
  7) kaeveluba - luba, mis annab õiguse kaevetööde tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja;
  8) omanikujärelevalve – tegevus projekti või teetööde kirjeldusele vastavate ehitus- ja remonditööde nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks, samuti tehniliste dokumentide vormistamise tagamiseks ja kontrollimiseks;
  9) omanikujärelevalvet teostav isik – isik, kes võib teostada teehoiutööde järelevalvet teeseaduse ja ehitusseaduse mõistes;
  10) järelevalvet teostav ametiisik – linnavalitsuse teenistuja kelle ametijuhendis on sätestatud vastav pädevus;
  11) teehoiukulude hüvitis – raha mida on linnavalitsusel õigus nõuda kaevetöö tellijalt teede ja tänavate kaevamisega ja sulgemisega seotud kulude katteks.

§ 3.   Kaevetööde teostamise üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud teostada eeskirjaga kehtestatud kaeveloa (Lisa 2) alusel. Kui kaevetöödega kaasneb ehitamine ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Teeseaduse sätteid rakendatakse kui kaevetöid teostatakse teel või tänaval.

  (2) Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Tööde alustamisest teel peab töö teostaja kirjalikult (e-mail, faks või avaldus) informeerima tee omanikku kaks päeva enne tööde alustamist, teatades ka omanikujärelevalvet teostava isiku andmed.

  (3) Omanikujärelevalve kaevetöödele tellib ja rahastab kaevetööde tellija.

  (4) Kaevetööde teostamisel juhinduda majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest mis reguleerivad teehoiutööde tehnoloogianõuded ning teistest teehoiutöid reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Teel või tänaval liikluse korraldamisel tuleb lähtuda EVS 613-2001, EVS 613-2001/A1:2008 standarditest ja majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustest, mis reguleerivad nõuded Liikluskorraldusele teetöödel.

  (6) Ehitusgeoloogilisi töid teostatakse kooskõlas ehitusseadusega. Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude võišahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel linnavalitsusele.

  (7) Kaevetöid tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.

  (8) Kolme aasta jooksul pärast linna omandis olevatele avalikult kasutatavatele teedele uute asfaltbetoonkatete ehitamist on kaevetööde nendel reeglina keelatud. Erandid on lubatud tehnovõrkude avarii puhul või linnavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

§ 4.   Kaeveloa taotlemine

  (1) Kaeveloa taotleja esitab mitte hiljem kui 10 päeva enne tööde algust eeskirjaga kehtestatud vormikohase kaeveloa taotluse (Lisa 1), mis sisaldab:
  1) andmeid kaevetööde teostaja kohta;
  2) andmeid kaevetööde tellija kohta;
  3) andmeid kaevetööde omanikujärelevalvet teostava isiku kohta;
  4) kaevetööde ala aadressi või asukohakirjeldust;
  5) kaevetööde alguse ja lõpu kuupäeva;
  6) andmeid projektdokumentatsioonidest;
  7) hüvitisraha arvestamiseks vajalikke andmeid;
  8) andmeid tee või tänava sulgemise vajaduse kohta.

  (2) Majandusteenistuse vastutaval spetsialistil on õigus mõjuval põhjusel nõuda lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele määrab majandusteenistuse vastutav spetsialist kaevetööde teostajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja vastavalt haldusmenetluse seadusele.

§ 5.   Kaeveloa vormistamine ja väljastamine

  (1) Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab majandusteenistuse vastutav spetsialist kaeveloa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Majandusteenistuse vastutaval spetsialistil on õigusteha ettepanekuid kaevetööde tegemise aja, võimalike eritingimuste ja täiendavate kooskõlastuste suhtes.

  (3) Kaeveluba ei väljastata kaevetööde teostajale, kellel on:
  1) eelnevalt tähtajaliselt lõpetamata kaks või enam kaeveluba;
  2) tähtajaliselt on täitmata järelevalvet teostava ametiisiku poolt tehtud ettekirjutus;
  3) teede- ja tänavate sulgemise maksu võlgnevus;
  4) teehoiukulude hüvitise võlgnevus.

  (4) Kaevetööde teostaja, tellija ja majandusteenistuse vastutav spetsialist koostavad enne kaevetööde alustamist kolmepoolse akti teekatte, äärekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta ja tehakse digitaalfotode ülesvõtted.

§ 6.   Kaevetööde teostamine

  (1) Kaevetööde tegemise ajal peavad ehitusprojekt ja kaeveluba olema töö teostamise kohas. Kaevetööde töökohale tuleb üles panna infotahvel lähtuvalt eeskirja paragrahvi 3 lõike 5 nõuetest.

  (2) Kaevetööde puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi või puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetööde teostaja taotlema tänava sulgemise loa ja tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu ja/või teehoiukulude hüvitist Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud korras.

  (3) Lõhkekeha(de) leidmisest tuleb viivitamatult informeerida Päästeametit.

  (4) Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada Kohtla-Järve linna vastavas linnaosas linnavolikogu poolt määratud veeettevõtjaga ja/või maa-ala omanikuga/valdajaga.

  (5) Kaevetööde teostaja tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevetööde tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine.

  (6) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetööde teostaja tagama paigaldatud tehnorajatise digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt ja vastavalt mõõdistustöödele esitatud nõuetele.

§ 7.   Tee katendi taastamine

  (1) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 0,5 meetri võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (2) Tänava, väljaku, parkla või selle osa pikisuunalise kaevetööde korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune teekate eemaldada ning paigaldada sinna uus teekate koos vajaliku aluskihiga.
Kuni 5 aastat vanade teekatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemalt poolt kaevet vähemalt 2 meetrit laiemalt. Jalg- ja jalgrattatee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus teekate kogu tee laiuselt. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid.

  (3) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
  1) asfaltkatte pealiskiht taastatakse kaevu servast vähemalt 0,5meetri ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
  2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 meetrit kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt.

  (4) Taastamistööde eritingimuste kohta, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodust, koostatakse akt. Akti allkirjastavad järelevalvet teostav ametiisik, tee või tänava omanikuga/valdajaga. ja omanikujärelevalvet teostav isik.

  (5) Kaevetööde tellija vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest vähemalt 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetööde teostaja. Juhul kui töid teostatakse avaliku huvi projekti raames eraõiguslike isikute omandis olevatel maa-aladel ja antud maa-ala ei ole antud avalikku kasutusse võivad maaomanik ja kaevetööde teostaja kaevekoha taastamise või korrashoiu osas kokku leppida ka teisiti.

§ 8.   Haljasalade taastamine

  Haljasalal peale kaevetöödetrassi tagasitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav muru-ala vähemalt 15 sentimeetri paksuse sõelutud uue huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse. Võib kasutada ka mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademetevee äravoolu katetelt.

§ 9.   Avariitöö teostamine

  (1) Tehnovõrkude avarii korral võib kaevetööd alustada ilma kaeveloata järgmistel tingimustel:
  1) saadetud on teade linnavalitsusele avarii põhjuste, kaevetööde teostaja ja töö algusaja äranäitamisega;
  2) avariikohale on kutsutud või avariikoha skeem on kooskõlastatud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatega;
  3) kaevetööde tellija on vormistanud avariikaevetööde akti. Avariikaevetööde akti vorm kehtestatakse eeskirjaga (Lisa 3).

  (2) Avariitöö teostamisel tuleb alates avarii algusest 2 tööpäeva jooksul esitada linnavalitsusele avariikaevetööde akt, mille alusel vormistatakse kaeveluba ning vajadusel taotleda tee ja tänava sulgemise luba.

  (3) Avariikaevetööde akti koostamisega võtab kaevetööde tellija täieliku vastutuse liikluskorralduse, vajalike isikute teavitamise ja kaasamise, heakorra, ning avariijärgse kaeve taastamise eest.

  (4) Avariitöö lõpetamine toimub vastavalt käesoleva eeskirja paragrahvi 11 nõuetele.

§ 10.   Tehnovõrkude kaitsmine kaevetöödel

  (1) Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöid teha neid valdavate võrguettevõtetega kooskõlastatult.

  (2) Olemasoleva tehnovõrgu vigastamisest tuleb viivitamatult selle valdajale teatada. Vigastusega tekitatud kahju hüvitamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (3) Tehnovõrgu, mida ei ole märgitud projektdokumentatsioonis, avastamisel tuleb töö katkestada kuni olukorra selgitamiseni tehnovõrgu valdajaga. Olemasolevat tehnovõrku võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kooskõlastatud projekti alusel.

  (4) Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada piirimärke, liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevetööde tellija kulul. Märgi ümberpaigutamise vajadusel tuleb uus asukoht kooskõlastada projektdokumentatsioonis.

§ 11.   Kaevetööde lõpetamine ja lõpetamise vormistamine

  Kaevetööde on lõpetatud, kui:
  1) kaevetöödega rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud maa-ala omanikule/valdajale;
  2) tee kohta on linnavalitsusele esitatud õiend kaevetööde käigus välja veetud pinnase ja/või asfaldi koguse ladustamise kohta, täitepinnase tihendamise kontrollakt, täitematerjali vastavussertifikaat ja asfaltbetooni vastavussertifikaat;
  3) tehnorajatiste teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel andmekandjal on üle antud linnavalitsusele;
  4) koostatud ja allkirjastatud on akt maa-ala omaniku/valdaja poolt taastamistööde vastuvõtmise kohta.

§ 12.   Vastutus

  (1) Teostatud töö tehnoloogia, ohutustehnika, tähtpäevade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde käivate kooskõlastuste nõuete täitmise eest vastutab kaevetööde teostaja.

  (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja muude seadustega ettenähtud korras. Eeskirja rikkumisel on järelevalvet teostaval ametiisikul õigustööd peatada ja/või teha ettekirjutusi, rakendada sunnivahendeid.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab majandusteenistuse vastutav spetsialist.

  (4) Kaevetöödega tekitatud kahju hüvitab kaevetööde tellija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. märtsi 2006. a määrus nr 32 "Kohtla-Järve linna kaevetööde eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json