Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Simuna osavalla põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 37

Simuna osavalla põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Simuna osavald

  (1) Simuna osavald (edaspidi osavald) on Väike-Maarja valla maa-alal ja koosseisus Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt moodustatud ja osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus.

  (2) Osavalla piiridesse kuuluvad Simuna alevik, Avanduse küla, Hirla küla, Imukvere küla, Käru küla, Kärsa küla, Kurtna küla, Määri küla, Nadalama küla, Orguse küla ja Võivere küla.

  (3) Osavald tegutseb talle valla eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (4) Osavalla raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

  (5) Osavald kasutab Väike-Maarja valla sümboolikat.

§ 2.   Osavalla pädevus

  Osavalla pädevusse kuulub osavalla arengu edendamine lähtudes Väike-Maarja valla arengukavast.

2. peatükk Osavalla valitsus ja vanem 

§ 3.   Osavalla valitsus

  Osavalla valitsus on osavalda puudutavates küsimustes nõuandev organ osavalla vanemale. Osavalla valitsus moodustatakse volikogu volituste ajaks.

§ 4.   Osavalla valitsuse moodustamise kord

  Osavalla valitsuse koosseisu kinnitab osavalla vanema ettepanekul vallavalitsus.

§ 5.   Osavalla valitsuse töökord

  (1) Osavalla valitsuse töövorm on koosolek. Osavalla valitsuse koosoleku päevakorra projekti valmistab ette osavalla vanem. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab osavalla vanem. Osavalla valitsuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  (2) Osavalla valitsuse koosolekud on avalikud. Osavalla valitsus võib kuulutada koosoleku või mõne selle päevakorra punkti arutelu kinniseks.

  (3) Osavalla valitsus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole valitsuse liikmetest. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Osavalla valitsuse otsused on protokollilised otsused, millel on soovituslik iseloom. Valitsuse koosoleku protokollimise korraldab osavalla vanem.

  (4) Osavalla valitsuse koosolekute protokollid avalikustatakse valla veebilehel hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

§ 6.   Osavalla vanem

  (1) Osavalla vanem on osavalla esindaja ja vallavalitsuse koostööpartner osavallas. Osavalla vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Osavalla vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada vallavolikogu volituste tähtaega.

  (2) Osavalla vanema ametikoht ei ole palgaline. Osavalla vanemale võib vallavanema käskkirjaga maksta hüvitust.

  (3) Osavalla vanem:
  1) esindab osavalda ja osavalla valitsust;
  2) tõstatab osavalla probleeme vallavanema ees;
  3) osaleb vallaeelarve projekti koostamisel osavalda puudutavas osas;
  4) täidab teisi vallavanema poolt antud ülesandeid.

  (4) Osavalla vanemat asendab vallavanema poolt määratud isik.

  (5) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse osavalla vanem teenistusest vallavanema põhjendatud ettepanekul.

3. peatükk Järelevalve 

§ 7.   Järelevalve

  Osavalla valitsuse ja vanema tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

4. peatükk Osavalla tegevuse lõpetamine 

§ 8.   Osavalla tegevuse lõpetamine

  (1) Osavalla lõpetamise võivad algatada:
  1) üks neljandik vallavolikogu liikmetest;
  2) taotluse korras vähemalt üks protsent valla hääleõiguslikest elanikest;
  3) vallavalitsus.

  (2) Osavalla tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 28.09.2005 määrus nr 18 „Simuna osavalla põhimääruse kinnitamine“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json