Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.07.2017, 19

Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.12.2010 nr 31
jõustumine 04.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.201105.04.2011
27.03.2014RT IV, 04.04.2014, 2407.04.2014
18.12.2014RT IV, 30.12.2014, 702.01.2015
27.04.2017RT IV, 17.05.2017, 220.05.2017
29.06.2017RT IV, 14.07.2017, 817.07.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri- spordi- noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord (edaspidi kord ) reguleerib Saue valla eelarvest kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja tegevuseks toetuse taotlemise, eraldamise ja maksmise korraldamist ning järelevalve teostamist.

 (2) Korra kehtestamise eesmärk on regionaalarengu teostamine läbi omaalgatusliku tegevuse toetamise, et:
 1) säilitada kohalikke traditsioone ning parandada elukvaliteeti;
 2) tõsta projektide väljatöötamise ja elluviimise võimekust;
 3) arendada kohalikku külaelu ja külade ühistegevust;
 4) tagada vallale kuuluva kultuuri, spordi, noorsootöö ja vabaaja veetmise otstarbega hoonete ja rajatiste järjepidev kasutus, majandamine ning heakord.

 (3) Käesoleva korra alusel ei maksta toetust vallas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse tegevuseks vajalike hoonete või rajatiste projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks suunatud investeeringu tegemiseks. Toetust investeeringuteks saab taotleda vastavalt Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu ) poolt eraldi kehtestatavale korrale.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) toetus – eelarveline eraldis valla arengukavaga kooskõlas oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks;
 2) taotleja – mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või eraisik, kes taotleb käesoleva korra alusel toetust;
 3) tõmbekeskus – Saue valla arengukavas sätastatud esimese, teise või kolmanda tasandi piirkondlik tegevuskeskus;
 31) vallaülese tähtsusega keskus – Vanamõisa Vabaõhukeskus;
 4) majanduskulu – kulutused ehitise küttele, elektrile, vee- ja kanalisatsiooniteenusele, sideteenusele, kindlustusele, prügiveole, jooksvale hooldusele ja remondile;
 5) vallaülene avalik üritus – üritus, mis on kajastatud valla arengukavas ning toimub vähemalt teist korda.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

§ 3.  Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
 1) tegevustoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus, mille tegevused on suunatud avalikkusele ning Saue Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus ) kokku lepitud;
 2) projektitoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatav projektipõhine toetus sihtotstarbelise tegevuse ellu viimiseks;
[RT IV, 30.12.2014, 7 - jõust. 02.01.2015]
 3) ühekordne toetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks, mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus sihtotstarbelise tegevuse elluviimiseks.
[RT IV, 30.12.2014, 7 - jõust. 02.01.2015]

§ 4.  Finantseerimise üldpõhimõtted

 (1) Saue valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, seltsingule ja eraisikule toetust kogusummas kuni 5% valla eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumisest.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast finantseeritakse:
 1) vallale kuuluvate ehitistega seonduvate tegelike majandus- ja personalikulude maksmine vastavalt korrale;
 2) vallaülese tähtsusega keskuste toetuste maksmine vastavalt korra § 8 lõikele 1;
 3) projektitoetuste maksmine vastavalt korrale;
 4) toetuste maksmine vastavalt korra § 8 lõige 1 punkile 4 ja lõikele 4;
 5) reserveraldise moodustamine, mille suurus igal eelarveaastal on vähemalt 1% lõikes 1 nimetatud summast, kuid mitte vähem kui 6400 eurot. Reserveraldise arvelt finantseeritakse käesoleva korra alusel ühekordse toetuse maksmist.

[RT IV, 04.04.2014, 24 - jõust. 07.04.2014]

 (3) Käeoleva paragrahvi lõike 1 alusel moodustatud summa, millest on maha arvestatud käesoleva paragrahvi lõige 2 nimetatud kulud, jaotatakse tõmbekeskuse põhiselt eraldatavateks tegevustoetusteks järgmiselt: 50% iga esimese ja teise tasandi tõmbekeskuse vahel võrdselt ja 50% vastavalt piirkonna poolt teenindatavale elanike arvule lähtuvalt Eesti rahvastikuregistri andmetest eelarve koostamise hetkel.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirmäära järgmiseks eelarveaastaks kinnitab vallavalitsuse ettepanekul volikogu eelarve vastuvõtmisega.

 (5) Igas tõmbekeskuses finantseeritakse samaaegselt ühte tegevustoetuse saajat. Esmatasandi tõmbekeskuses Laagris ei eraldata tegevustoetust mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, kui Laagris tegutseb kooskõlas arengukavaga tegevustoetuse eesmärkide täitmiseks Saue Vallavalitsuse hallatav asutus.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (51) tegevustoetuse saajale finantseeritakse ainult ühe kultuuritöötaja töötasu sõltumata tegevustoetuse saaja poolt erinevas vormis hallatavate erinevate aadressidega hoonete ja rajatiste arvust.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (6) Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni kolmeks aastaks.

 (7) Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust kolmandate isikute käest (Euroopa Struktuurfondid, PRIA, Leader meetmed jne), mille eeltingimuseks on investeeringu avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud tähtaeg vastavalt, välja arvatud juhul, kui toetusega finantseeritud objektiga seotud tegevust on võimalik selgelt eristada avaliku teenuse pakkuja muudest tegevustest, ilma et teenuse pakkuja vahetumisega kaasneks osapooltele otsene rahaline kahju.

 (8) Tõmbekeskuste toetamisel ning toetuse suuruse määramisel lähtutakse täiendavalt korra § 8 sätestatust.

§ 41.  Tegevustoetus ja vallavara kasutamine

 (1) Kui taotleja taotleb tegevustoetust esmakordselt ning ühtlasi taotleb valla omanduses oleva kinnisasja kasutusse andmist, siis kinnisasja kasutusse andmisel lähtutakse § 4 lõigetes 6 ja 7 sätestatud tähtaegadest. Kasutusse andmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Taotlejal on õigus taotleda tema poolt kasutatava valla omanduses oleva kinnistu kasutusse andmist tasuta kasutamise lepingu alusel tähtajaga kuni 30.12.2028 või kuni kümneks aastaks või valla kinnistule tema kasuks hoonestusõiguse seadmist tähtajaga kuni 25 aastat, kui taotleja on:
 1) tegutsenud rohkem kui 6 aastat järjest samas tõmbekeskuses;
 2) olnud püsivalt tegevustoetuse saaja;
 3) heaperemehelikult kasutanud, hallanud ja vallanud vallale kuuluvat tema kasutusse antud kinnisvara;
 4) kaasanud lisaks valla eelarvele investeeringuid tema kasutuses oleva vallavara oluliseks parendamiseks.

 (3) Lõikes 2 nimetatud tasuta kasutusse andmise või hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, lähtudes Saue vallavara valitsemise korrast osas, mida käesoleva määrusega ei ole reguleeritud teisiti.

 (4) Kinnistu tasuta kasutusse andmise või hoonestusõiguse seadmise korralduses määrab vallavalitsus kindlaks tasuta kasutusse andmise või hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimused.

 (5) Hoonestusõigus seatakse vähemalt järgmistel tingimustel:
 1) hoonestusõigus seatakse tasuta;
 2) hoonestusõigus seatakse maksimaalselt kuni 25 aastaks;
 3) hoonestusõiguse saaja tasub kõik kinnistul lasuvad maksud ja avalik-õiguslikud koormatised;
 4) hoonestusõigusest saadavad viljad kuuluvad hoonestusõiguse taotlejale;
 5) hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik valla nõusolek. Nõusoleku andmise tingimuseks on kõikide hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevat õiguste ja kohustuste täielik ja tingimusteta ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt, sh hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistu kasutamine jätkuvalt avalikes huvides;
 6) hoonestusõiguse taotlejal on hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigustega vajalik valla nõusolekut;
 7) hoonestusõigus koormatakse ostueesõigusega valla kasuks;
 8) hoonestusõiguse tähtaja mittepikendamisel muutuvad hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitised ja rajatised maa olulisteks osadeks, hoonestusõiguse taotlejal ei ole õigust hoonestusõiguse tähtaja saabumisel ehitist ära vedada ega nõuda hoonestusõiguse möödumisel hüvitist;
 9) hoonestusõiguse taotleja poolt hoonestusõiguse lepingu olulisel rikkumisel langeb hoonestusõigus vallale ning see annab vallale ühtlasi õiguse nõuda hoonestusõiguse taotlejalt hoonestusõiguse kandmist valla nimele, lõpetada hoonestusõigus ennetähtaegselt ning nõuda hoonestusõiguse taotlejal hüvitist;
 10) hoonestusõiguse leping lõpetatakse ennetähtaegselt, kui hoonestusõiguse taotlejal tuvastatakse püsiv maksejõuetus, toimub tema tegevuse lõpetamine või ühingu likvideerimine või hoonestusõiguse taotleja lõpetab tegutsemise avalikes huvides.

 (6) Kui taotleja taotleb hoonestusõiguse seadmist, siis kohustub taotleja üle võtma vallalt kõik kinnistu ning sellel asuvate ehitiste parendamisega seotud jooksvad kulud, hoolduskulud (heakord, haljastus) ning hoone igapäevase majandamisega seotud kulud.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

§ 5.  Tingimused toetuse taotlejale

 (1) Korra alusel on õigus tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust taotleda mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kes vastab järgmistele tingimustele:
 1) taotleja asukoht on Saue vald ning taotleja põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Saue valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
 2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
 3) taotleja põhitegevus tegevustoetuse taotlemisel toimub vähemalt 9 kuud aastas;
 4) taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Saue valla ees;
 5) taotleja juhatuse liikmetel on kogukonna enamuse toetus.
[Paragrahv 5 lõike 1 sõnastus muudetud alates 5.04.2011 Saue Vallavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 4]

 (2) Korra alusel on õigus projektitoetust ja ühekordset toetust taotleda ka mittetulundusühingul, sihtasutusel ja seltsingul, kelle asukoht ei ole Saue vald, kuid toetust taotletakse Saue vallas toimuva ja/või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks ning taotleja vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2- 4 sätestatud tingimustele.
[Paragrahv 5 lõike 2 sõnastus muudetud alates 5.04.2011 Saue Vallavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 4]

 (3) Füüsilisel isikul on korra alusel õigus taotleda projektitoetust ja ühekordset toetust Saue vallas toimuva ja/või Saue valla elanikele suunatud ürituse või tegevuse läbiviimiseks.
[Paragrahv 5 lõike 3 sõnastus muudetud alates 5.04.2011 Saue Vallavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 4]

 (4) Hoone või rajatise majanduskulude katteks toetuse taotlemisel peab hoone või rajatis olema munitsipaalomandis või toetuse taotleja omandis või lepinguga antud taotleja kasutada. Kui ehitis ei ole munitsipaalomandis, siis on õigus toetust taotleda, kui ehitise omanikul on vallaga sõlmitud ehitise suhtes avaliku kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu.

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatuna tuleb esitada:
 1) vormikohane eelarve ja andmed finantseerijate kohta;
 2) vabas vormis tegevuskava;
 3) andmed taotleja kohta (väljavõte põhikirjast, mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia, füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia) ning varasema tegevuse kirjeldus;
 4) andmed vajaliku kaas- ja omafinantseeringu olemasolu või nende saamise allika kohta.

 (2) Tegevustoetuse taotlemisel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka:
 1) järgneva eelarvperioodi sihtfinantseeringu kasutamise kava;
 2) eelneva eelarveperioodi tulemuslikkuse näitajad;
 3) juhul kui korra § 4 lõige 6 või 7 kohaselt lõppeb taotleja toetusperiood, tuleb eelnimetatud andmed esitada kogu toetusperioodi kohta.

 (3) Projektitoetuse ning ühekordse toetuse taotlemisel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka:
 1) projekti seos valla või piirkonna arengukavaga;
 2) koostööpartnerid ja teiste toetajate olemasolu.

 (4) Kui külas (külades) on volikogu poolt kehtestatud korras valitud külavanem, siis peab taotluse allkirjastama ka külavanem.

 (5) Taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmiseks tähtajaks:
 1) tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 31. augustiks;
 2) projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 31. augustiks;
 3) ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva või hiljemalt kaks nädalat enne kaasfinantseeritava projekti esitamise tähtaega.

 (6) Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris.

 (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

 (8) Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus teha erandi ning rahuldada projektitoetuse taotluse, mis on esitatud peale käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 sätestatud tähtaega.
[Paragrahv 6 lõige 8 lisatud alates 5.04.2011 Saue Vallavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 4]

§ 7.  Toetuse taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluse vastavust korrale, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest vallakantseleis.

 (2) Kui taotluse kontrollimise käigus selgub, et taotlus ei vasta korra nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis lõpetatab vallavalitsus taotluse menetlemine.

 (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlus osaliselt. Taotluse (sh osalisest) rahuldamisest ja vallavolikogule esitamisest või esitamata jätmisest teavitatakse taotlejat 10 päeva jooksul vastavasisulise otsuse tegemisest.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (4) Projektitoetuse taotluse vaatab vallavalitsus läbi ning esitab vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjonile kinnitamiseks enne vallaeelarve vastuvõtmist.

 (5) Tegevustoetuse, projektitoetuse ja reserveraldise kogusumma otsustab vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisega.

 (6) Ühekordse toetuse eraldamise otsustab ning taotlust menetleb vallavalitsus kuu aja jooksul alates taotluse laekumisest vallakantseleisse.

 (7) Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus volikogu poolt vastu võetud eelarvest hinnates sealjuures:
 1) taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 2) eelarve kulude põhjendatust;
 3) taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 4) taotleja oma- või kaasfinantseeringu olemasolu, projektitoetuse puhul vähemalt 10% projekti eelarvest ja kui toetust küsitakse millegi soetamiseks, siis soovitatavalt vähemalt 30% projekti eelarvest.
[RT IV, 30.12.2014, 7 - jõust. 02.01.2015]

 (8) Vallavalitsus teatab tegevustoetuse ja projektitoetuse taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

§ 8.  Toetuse suuruse arvestamine

 (1) Vallaülese tähtsusega keskuse toetuse ja uue vallaülese tähtsusega ürituse toetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
 1) valla omanduses oleva hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse vastavalt tegelikele kuludele;
 11) hoonestusõiguse lepingu alusel taotlejale avalikku kasutusse antud valla omanduses oleva hoone või rajatise või taotlejale kuuluva hoone või rajatise pikaajalise avaliku kasutuse lepingu alusel avalikku kasutusse antud hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse 50% ulatuses tegelikest kuludest, aga mitte rohkem kui 6400 eurot aastas. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
 2) taotlejal on õigus taotleda täiendavat toetust personalikuludeks kuni 1,5 töökoha (kultuuritöötaja ja abitööjõud) ulatuses, arvestades töötasude maksimaalseks suuruseks täiskoormusel ametikoha kohta 920 eurot kuus, mida korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt Saue valla eelarve lähteseisukohtadele ning kinnitatakse eelarve vastuvõtmisega volikogu poolt;
 21) abitööjõu personalikulusid ei eraldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 märgitud hoonet või rajatist kasutatakse hoonestusõiguse lepingu alusel. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
 3) regulaarset vallaülest avalikku üritust finantseeritakse vastavalt iseseisvale eelarvetaotlusele, mille esitab ürituse korraldaja ning kooskõlastab vallaülese või tõmbekeskuse haldaja;
 4) igal korras sätestatud tingimusele vastaval taotlejal on võimalik esitada järgmisel aastal läbiviidava uue vallaülese ürituse korraldamiseks taotlus jooksva aasta 31. augustiks. Uue vallaülese ürituse korraldamiseks eraldatava projektitoetuse ülempiir on 3200 eurot.

 (2) Esmatasandi tõmbekeskuses tegutseva taotleja tegevustoetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
 1) valla omanduses oleva hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse vastavalt tegelikele kuludele;
 11) hoonestusõiguse lepingu alusel taotlejale avalikku kasutusse antud valla omanduses oleva hoone või rajatise või taotlejale kuuluva hoone või rajatise pikaajalise avaliku kasutuse lepingu alusel avalikku kasutusse antud hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse 50% ulatuses tegelikest kuludest, aga mitte rohkem kui 6400 eurot aastas. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
 2) taotlejal on õigus taotleda täiendavalt toetust personalikuludeks kuni 1,5 töökoha (kultuuritöötaja ja abitööjõud) ulatuses, arvestades töötasu maksimaalseks suuruseks täiskoormusel ametikoha kohta 920 eurot kuus, mida korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt Saue valla eelarve lähteseisukohtadele ning kinnitatakse eelarve vastuvõtmisega volikogu poolt;
 21) abitööjõu personalikulusid ei eraldata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktis 1 märgitud hoonet või rajatist kasutatakse hoonestusõiguse lepingu alusel. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
 3) muu toetuse maksmine, sh kohalike ürituste ja üldise huvitegevuse korraldamise toetamine toimub vastavalt korra § 4 lõigetes 1-3 sätestatud finantseerimise üldpõhimõtetele.

 (3) Teise tasandi tõmbekeskuses tegutseva taotleja tegevustoetuse suuruse arvestamisel lähtutakse järgnevast:
 1) vastavalt valla arengukavale ei omanda vald teise tasandi tõmbekeskuste piirkond uusi hooneid ega sõlmi avaliku kasutuse jaoks uusi pikaajalisi lepinguid;
 2) hoone või rajatis, millele taotletakse tegevustoetust peab kuuluma vallale või olema lepingu alusel pikaajaliselt avalikus kasutuses. Tegevustoetuse saamise hetkest peab avaliku kasutuse leping kehtima minimaalselt 10 aastat;
 3) valla omanduses oleva hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse vastavalt tegelikele kuludele;
 4) hoonestusõiguse lepingu alusel taotlejale avalikku kasutusse antud valla omanduses oleva hoone või rajatise või taotlejale kuuluva hoone või rajatise pikaajalise avaliku kasutuse lepingu alusel avalikku kasutusse antud hoone või rajatise majanduskulu finantseeritakse 50% ulatuses tegelikest kuludest, aga mitte rohkem kui 6400 eurot aastas. Piirangut ei rakendata, kui hoonestusõiguse seadmise nõue tuleneb Euroopa Liidu struktuurifondidest investeeringu kaasfinantseerimise saamiseks esitatavatest tingimustest ja mitte taotleja eelistusest seada hoonestusõigus;
 5) muu toetuse maksmine, sh kohalike ürituste ja üldise huvitegevuse korraldamine toimub vastavalt korra § 4 lõigetes 1–3 sätestatud finantseerimise üldpõhimõtetele.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (4) Kolmanda tasandi tõmbekeskuses tegutsevat taotlejat toetatakse tegevustoetusega kuni 960 eurot aastas.
[RT IV, 14.07.2017, 8 - jõust. 17.07.2017]

 (5) Igal esimese, teise ja kolmanda tasandi tõmbekeskuses tegutseval taotlejal on võimalik esitada ühekordse toetuse taotlus uue ürituse korraldamiseks.
[RT IV, 14.07.2017, 8 - jõust. 17.07.2017]

 (6) Ühekordse toetuse ülempiir on 1600 eurot.
[RT IV, 14.07.2017, 8 - jõust. 17.07.2017]

 (7) Projektitoetuse ülempiir ühele taotlejale kokku on 3200 eurot aastas.
[RT IV, 14.07.2017, 8 - jõust. 17.07.2017]

§ 9.  Lepingu sõlmimine ja toetuse maksmine

 (1) Korra alusel toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus tegevus- või projektitoetuse eraldamise korral ühe kuu jooksul taotlejaga lepingu, milles sätestatakse järgmised tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtajad;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) lepingu osapoolte õigused ja kohustused;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumisel ja korraldusest mittekinnipidamise korral.

 (3) Toetuse taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest näidates ära põhjuse.

§ 10.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

 (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse saamiseks esitatud andmete õigsust, toetuse kasutamise sihipärasust ja aruannete õigsust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm tööpäeva ette.

 (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
 3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh toetus on jäänud kasutamata või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

 (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

 (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab toetuse taotlus- ja aruandevormid.

 (2) Korra § 8 lõige 3 punkti 1 ei rakendata avalike teenuste pakkumiseks mõeldud hoonete ja rajatiste puhul, mille projekteerimist on alustatud enne 1. jaanuari 2011.

 (3) Tegevus- ja projektitoetuse taotlusi Saue valla 2011 aasta eelarvest toetuse saamiseks käesoleva korra alusel on õigus esitada 30. juunini 2011. Esitatud taotluste rahuldamise otsustab vallavalitsus. Kui toetuse taotlejale on Saue valla 2011 aasta eelarves arvestatud toetuse eraldamine enne käesoleva korra kehtestamist esitatud taotluste alusel, siis otsutab vallavalitsus toetuse eraldamise arvestades, et 2011 aasta eelarvest taotlejale eraldatav toetus summaarselt (enne korra kehtestamist eelarves ettnähtud toetus ja pärast korra kehtestamist taotletav toetus) ei ületaks käesoleva korra alusel ettenähtud toetuse suurust.

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (5) Määrus jõustub 4. jaanuaril 2011.