HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 78

Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord

Vastu võetud 26.09.2012 nr 15
RT IV, 12.10.2012, 75
jõustumine 26.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2014RT IV, 04.04.2014, 507.04.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Vastseliina Vallavolikogu 30.05.2012 määruse nr 1-1.1/11 „Vastseliina valla põhimäärus“ § 19 lg 1 alusel, arvestades Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 12.09.2012.a, 18.03.2014.a protokollilisi ettepanekuid.
[RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab väljaspool Vastseliina valda huvikoolis või huviringis õppivate laste ja noorte huvihariduse teenuse toetamise korra Vastseliina valla eelarvest.
[RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

§ 2.   Mõisted

  Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis.
Huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omanda süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
Õppekoha maksumus – on huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile lastele ja noortele, kelle Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi järgne ja tegelik elukoht on Vastseliina vald.
[RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord

  (1) Huviharidus kompenseeritakse käesoleva määruse § 3 lõikes 1 ja lõikes 2 sätestatud õpilastele 90 % ulatuses õppekoha maksumusest.

  (2) Huviharidust kompenseeritakse õppeperioodi (9 kuud) eest.

  (3) Huvihariduse kompenseerimine suvekuudel otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

  (4) Huvihariduse kompenseerimiseks tuleb lapsevanemal või hooldajal esitada iga aasta 30.oktoobriks avaldus (käesoleva määruse Lisa) Vastseliina Vallavalitsusele, kus on välja toodud huviringi/huvikooli nimetus, õppeaja kestvus kuudes ja õppekoha maksumus ühes kuus.
[RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

  (5) Laekunud avaldused huvihariduse kompenseerimise kohta vaatab üle Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ja teeb oma ettepanekud kompenseerimise kohta ühe kuu jooksul peale avalduste laekumise tähtaja lõppemist.

  (6) Käeoleva korraga seonduvad ja reguleerimata erandjuhud lahendab vallavalitsus, võttes aluseks vanema/hooldaja põhjendatud taotluse.

  (7) Erandjuhtude lahendamisel lähtub vallavalitsus lapsevanema/hooldaja toodud põhjendustest ning täiendavate rahaliste vahendite vajaduse korral Vastseliina valla eelarvest.

  (8) [Kehtetu - RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

§ 5.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida laste/noorte osalemist huvikoolides.

  (2) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada huvihariduse kompenseerimine, nõuda toetuse tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi huvihariduse kompenseerimisest.

  (3) Lapsevanemal/hooldajal on kohustus teavitada Vastseliina Vallavalitsust, kui laps ei osale huvikoolis või huviringis.
[RT IV, 04.04.2014, 5 - jõust. 07.04.2014]

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolevat määrust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik määrusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Määruse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

  (3) Määrus jõustub 30. septembril 2012.a, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. septembrist 2012a.

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json