Tervishoid

Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2015, 33

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ning arvestades tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 punkti 2 ja § 53.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse integreeritud päevase õendusabiga ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi teenus) ning ravikindlustuseta isiku ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord Narva linnas.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulusid hüvitatakse Narva linna eelarvest jooksvaks eelarveaastaks Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud summa ulatuses.

  (3) Hüvitise määramist ja maksmist korraldab ning maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

  (4) Teenuse ning ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulud hüvitatakse isiku eest, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

§ 2.   Teenuse osutamisega seotud kulude hüvitamine

  (1) Teenuse osutamisega seotud kulude hüvitamine toimub SA Narva Haigla (edaspidi Haigla) ja Sotsiaalabiameti sõlmitud lepingu alusel. Leping sõlmitakse üheks eelarveaastaks hiljemalt 1 kuu jooksul peale linna eelarve kinnitamisest Narva Linnavolikogu poolt.

  (2) Teenust osutatakse õendusabist ja ööpäevaringsest hooldusabist koosneva kompleksteenusena püsiva funktsioonifäirega, kroonilist haigust põdevad inimestele, kelle toimetuleku tagamine koduses keskkonnas ei ole võimalik või otstarbekas, kuid kelle seisund ei nõua ööpäevaringset õendusabi.

  (3) Teenuse osutamine ja järjekorda pidamine toimub Haigla õendusabi osakonnas.

  (4) Teenust vajavaid isikuid suunatakse teenusele perearsti või eriarsti poolt Sotsiaalabiameti linnaarsti garantiikirja alusel.

  (5) Kliendi omaosalus moodustab 15 % teenuse üldisest arvestuslikust maksumusest.

  (6) Sotsiaalabiamet hüvitab teenuse osutamisega seotud kulusid pärast isiku elukoha andmete kontrollimist Haigla arve alusel vastavalt Haiglas kehtivale hinnakirjale.

§ 3.   Ravikindlustuseta isiku ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulude hüvitamine

  (1) Ravikindlustuseta isiku ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulud hüvitatakse tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa ja Eesti Haigekassaga tervishoiuteenuse osutamise lepingu omavale raviasutusele.

  (2) Ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulud hüvitatakse isiku eest, kellel puudub ravikindlustus.

  (3) Ambulatoorset üldarstiabi korraldab haigla ravikindlusteta haigete kabineti arst. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatava raviteenuse (uuringud, eriarsti konsultatsioon) mahu kooskõlastab ravikindluseta haigete kabineti arst eelnevalt Sotsiaalabiameti linnaarstiga.

  (4) Haiglas ambulatoorset eriarstiabi saavad ravikindlustusega hõlmamata isikud ainult ravikindluseta haigete kabineti arsti saatekirja alusel ja teistes raviasutustes –Sotsiaalabiameti linnaarsti garantiikirja alusel. Eriarsti konsultatsiooni käigus selguvate täiendavate uuringute jaoks on vajalik eelnev kokkulepe Sotsiaalabiameti linnaarstiga.

  (5) Statsionaarset eriarstiabi saavad ravikindlustusega hõlmamata isikud Sotsiaalabiameti linnaarsti garantiikirja alusel. Eriarsti konsultatsiooni käigus selguvate täiendavate uuringute jaoks on vajalik eelnev kokkulepe Sotsiaalabiameti linnaarstiga.

  (6) Sotsiaalabiamet hüvitab ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamisega seotud kulud pärast ravikindlustuseta isiku elukoha kontrollimist tervishoiuteenuse osutaja arve alusel vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhinnale.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json