SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamise kord

Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2017, 5

Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 29.03.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 451, § 452, § 156 lõigete 31 - 33 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse riigieelarvest Puhja vallale eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamine.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamine

 (1) Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendeid kasutab Puhja Vallavalitsus korralduse alusel raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks.

 (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) sotsiaaltransporditeenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) rehabilitatsiooniteenus;
 5) eluruumide kohandamine;
 6) muud sotsiaalteenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 (3) 18-aastaseks saanud raske ja sügava puudega isiku puhul võib Puhja Vallavalitsus riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetust kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

 (2) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 18.12.2013 määrus nr 16 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vahur Jaakma
volikogu esimees