Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2017, 9

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2015 nr 44
RT IV, 29.12.2015, 156
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2016RT IV, 10.02.2016, 1313.02.2016
28.03.2017RT IV, 04.04.2017, 207.04.2017

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1−3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktiga 1.

§ 1.  Asutamine

  Maardu Linnavolikogu juurde moodustatakse Maardu linna noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu on Maardu linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev Maardu noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Maardu noorte huve.

 (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

 (3) Noortevolikogu ettepanekud on Maardu linnavolikogule ja Maardu linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku iseloomuga

 (4) Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

 (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

 (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Maardu linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Eesmärk ja põhitegevus

 (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas.

 (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna võimupädevusse, ning teeb linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
 3) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
 4) esindab Maardu noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.  Noortevolikogu

 (1) Noortevolikogul on 7 liiget, kes on valitud Maardus elavate noorte ja Maardu linna üldhariduskoolide õpilaste hulgast.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (2) Liikmete mandaadid jagunevad järgmiselt: Maardu Gümnaasium – 1 mandaat, Maardu Põhikool – 1 mandaat, Kallavere Keskkool – 1 mandaat ja Maardus elavad noored – 4 mandaati.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (3)
[Kehtetu - RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (4) Noortevolikogu liikmed valitakse demokraatlikult. Hääletamine on salajane.

 (5) Noortevolikogu liikmed valitakse üheks aastaks.

§ 5.  Valimiskord

 (1) Valimised toimuvad kahes voorus: valimised Maardu koolides ja valimised valimiskomisjonis. Iga kool valib ühe noortevolikogu liikme. Valimiskomisjon valib neli noortevolikogu liiget Maardus elavate noorte hulgast, kes ei osutunud valituks koolides.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (2) Maardu Gümnaasiumis saavad hääletada ja kandideerida Maardu Gümnaasiumi õpilased, Maardu Põhikoolis – Maardu Põhikooli õpilased ja Kallavere Keskkoolis – Kallavere Keskkooli õpilased. Valimiskomisjonis saavad kandideerida kõik Maardus elavad noored, kes ei osutunud valituks koolides toimunud valimisvoorus.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (3) Noortevolikogu valimised koolides korraldavad koolid. Noortevolikogu liikmed Maardus elavate noorte hulgast valitakse valimiskomisjoni poolt kandideerimisavalduse, motivatsioonikirja ja vestluse alusel.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (4) Valimiskomisjoni kuuluvad:
 1) linnavalituse esindaja;
 2) volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esindaja;
 3) noortevolikogu esindaja. Noortevolikogu esimeste valimiste puhul noortevolikogu algatusrühma esindaja.

 (5) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjon koostab ja kinnitab valimisjuhendi.

 (6) Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Valimiskomisjoni koosolek protokollitakse ja allkirjastatakse valimiskomisjoni esimehe ja protokollija poolt. Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt poolt komisjoni koosseisust. Valimiskomisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega.

 (7) Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda isikud, kes kandideerivad noortevolikogu liikmeks.

 (8) Valimiskomisjoni liige ei või teha agitatsiooni noortevolikogu kandidaadi poolt ega vastu.

 (9) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn või kes õpib EHISe andmetel Maardu üldhariduskoolis.

 (10) Valimisõiguslik isik on 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn või kes õpib EHISe andmetel Maardu üldhariduskoolis.

 (11) Noortevolikogu kandidaadil tuleb valimiskomisjonile või linnavalitsusele esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri. Kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja esitamise kuupäeva määrab valimiskomisjon.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (12) Kandidaadid seatakse üles Maardu linna kodulehel enne valimiskoosolekuid.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (13) Valimiskoosolekud kuulutatakse Maardu linna kodulehel välja. Valimiskoosolekute toimumise kuupäeva määrab valimiskomisjon.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (14) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt, need avaldatakse Maardu linna kodulehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

 (15) Noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal aprillikuus.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

 (16) Noortevolikogu liikmete volitused hakkavad kehtima järgmisel päeval pärast valimistulemuste avaldamist.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valmiskomisjoni määratud valmiskomisjoni liige.

 (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

 (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 7.  Liikme väljaarvamine

  Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
 1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
 2) juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
 3) isikliku avalduse alusel.

§ 8.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

 (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

 (4) Noortevolikogu istungid toimuvad reeglina linnavolikogu ruumides.

 (5) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

 (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

 (7) Noortevolikogu istungid on avalikud.

 (8) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule.

 (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

 (10) Noortevolikogu esitab istungite protokollid linnavolikogule.

§ 9.  Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
 1) arutada Maardu noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele;
 2) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
 3) teha ettepanek linnavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja linnavolikogu komisjoni liikmeks;
 4) kasutada linnavolikogu ruume istungite pidamiseks;
 5) kaasata oma tegevusse eksperte;
 6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
 7) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 10.  Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab linnavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.  Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu, kuulates ära noortevolikogu arvamuse.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.