SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 2

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 17 ja § 18 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse koduteenuse kirjeldus, osutamise tingimused ja kord Rõuge vallas.

  (2) Koduteenuse taotlemise ja osutamisega seonduvate dokumentide vormid ja koduteenuse osutamise hinnad kehtestab Rõuge Vallavalitsus kollegiaalse täitevorganina (edaspidi: vallavalitsus).

  (3) Erandjuhtudel võib vallavalitsuse korralduse alusel koduteenuse määramise otsustada käesolevast korrast erinevalt.

§ 2.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades või parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat (edaspidi klient) toimingutes, mida klient terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud tema igapäevase eluga toimetulekul ning kodustes tingimustes elamiseks.

§ 3.   Koduteenuse saamiseks õigustatud isikud

  (1) Koduteenust on õigus saada kõrvalist abi vajavatel täisealistel isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rõuge vald.

  (2) Isikule, kes rahvastiku registri andmetel ei ela Rõuge vallas, kuid kelle tegelik elukoht asub Rõuge valla territooriumil, osutatakse koduteenust vajadusel kooskõlastatult abivajaja registrijärgse valla- või linnavalitsusega.

§ 4.   Teenuse osutaja

  Koduteenuse osutajaks on üldjuhul Rõuge Vallavalitsus (edaspidi: ametiasutus), kuid teenust võib osutada ka ametiasutuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või muu isik vastavalt kokkulepitud tingimustele.

§ 5.   Koduteenuse toimingud

  Koduteenuse toimingud võivad olla järgmised (loetelu ei ole ammendav):
  1) abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel või ostmise korraldamine;
  2) toitlustamise korraldamine;
  3) esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamine;
  4) abistamine ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamistel;
  5) pesu pesemise korraldamine;
  6) eluruumi esmase korrastamise korraldamine;
  7) küttepuudega varustamise korraldamine;
  8) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine;
  9) vajadusel transporditeenuse korraldamine väljaspool kodu asjaajamisteks;
  10) muud toetavad tegevused (sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevaelu toimingute sooritamiseks jms).

§ 6.   Koduteenuse taotlemine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab teenust vajav isik taotluse ametiasutusele. Taotluse võib abivajajaga kooskõlastatult esitada ka muu isik.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) arstliku ekspertiisi või Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta selle olemasolul;
  2) puudega inimese rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

  (3) Ametiasutusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.   Koduteenuse vajaduse hindamine

  (1) Sotsiaalosakonna teenistuja selgitab mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates taotluse saamisest, vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud abivajaduse hindamise vormile välja koduteenuse osutamise vajaduse ja vajalike toimingute loetelu.

  (2) Abivajaduse hindamisel võib aluseks võtta lisaks isiku rehabilitatsiooniplaani, arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude määramise kohta ning võib konsulteerida hinnangu saamiseks teiste erialaspetsialistidega.

  (3) Sotsiaalosakonna teenistuja koostab arvamuse abivajaduse ja kliendile vajalike koduteenuse toimingute ning nende mahu kohta. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitatakse teenust taotlenud isikule toimetuleku või kõrvalabi osutamiseks teisi meetmeid.

§ 8.   Koduteenuse osutamise otsustamine

  (1) Arvestades esitatud taotlust ja teenuse vajaduse hindamise tulemust, otsustab kliendile koduteenuse osutamise või sellest keeldumise sotsiaalosakonna juhataja oma haldusaktiga 10 päeva jooksul pärast vajalike dokumentide laekumist ja abivajaduse hindamist. Haldusaktis määratakse muu hulgas kindlaks vajalikud koduteenuse toimingud, nende maht ja osutamise sagedus ning koduteenuse osutamise eest tasumise kohustus, kui teenus on tasuline.

  (2) Vajadusel viib sotsiaalosakonna teenistuja läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse kindlakstegemiseks. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel uus haldusakt. Korduvhindamise tulemusel võib sotsiaalosakonna teenistuja teha sotsiaalosakonna juhatajale ettepaneku teenuse osutamise lõpetamiseks või teenuse osutamise jätkamiseks.

§ 9.   Koduteenuse osutamisest keeldumine

  Koduteenuse osutamisest võib keelduda juhtudel, kui:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada abivajava isiku toimetulek, vajalik teenus ning abi;
  4) abivajaduse hindamise tulemusel ei selgunud koduteenuse vajadus;
  5) abivajadust on võimalik või otstarbekas katta muu teenuse andmise või abiga.

§ 10.   Koduteenuse osutamise peatumine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuse osutamine peatub ning teenust ei osutata ja tasu ei küsita, kui teenuse vajadus on ajutiselt ära langenud (klient viibib haiglaravil, viibib ajutiselt omaste juures või muud ajutised põhjused).

  (2) Koduteenuse osutamise tingimuste muutmise korral vormistatakse muudatused sotsiaalosakonna juhataja otsusega kliendi avalduse või korduvhindamise tulemuste alusel.

  (3) Koduteenuse osutamine lõpetatakse sotsiaalosakonna juhataja otsusega kliendi avalduse alusel või teenuse lõpetamise põhjuse ilmnemisel, milleks on:
  1) kliendi elama asumine teise omavalitsusse;
  2) kliendi hoolduse korraldamine väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse või erihoolekandeteenuste või teiste teenustega;
  3) teenuse vajaduse vähenemine või lõppemine;
  4) teenust ei ole võimalik kliendile osutada;
  5) klient kuritarvitab alkoholi või teisi meelemürke, mistõttu käitub teenuse osutajaga ebaviisakalt või teeb takistusi koduteenuse osutamisel;
  6) muud võimalikud juhud.

  (4) Kliendi surma korral lõpeb teenuse osutamine ning eraldi haldusakti teenuse osutamise lõpetamiseks ei koostata.

§ 11.   Koduteenuse eest tasumine

  (1) Koduteenused on kliendile tasuta või tasulised. Tasulise koduteenuse eest tasub klient ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

  (2) Koduteenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kui kliendi või tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda, on kliendil või seadusjärgsetel ülalpidajatel võimalus taotleda teenuse osutamise eest makstava tasu vähendamist. Sellisel juhul on sotsiaalosakonna teenistujal õigus kontrollida ja nõuda andmeid isiku ja vajadusel ka ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekute ja toimetuleku kohta. Sotsiaalosakonna juhataja otsustab sotsiaalosakonna teenistuja ettepaneku alusel teenuse osutamise eest makstava tasu suuruse, arvestades teenuse mahtu ja kliendi ning tema ülalpidajate majanduslikku olukorda.

  (4) Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate lisateenuste eest tasub klient ise.

§ 12.   Nõuded koduteenuse osutamisele

  (1) Koduteenuse otsene osutaja järgib oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit ning seadustest tulenevaid teisi nõudeid.

  (2) Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada kliendi elu, tervise ja vara.

§ 13.   Teavitamiskohustus

  Kliendil on kohustus teavitada ametiasutust koheselt kõigist põhjustest, mis võivad kaasa tuua teenuse osutamise sisu ja mahu muutumise, peatamise või teenuse osutamise lõpetamise.

§ 14.   Kaebuste esitamine

  Koduteenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kaebus sotsiaalosakonna juhatajale.

§ 15.   Vaide esitamine

  Koduteenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsusega mittenõustumise korral võib ametiasutusele esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Koduteenuse osutamise üle teostab järelevalvet sotsiaalosakonna juhataja.

  (2) Järelevalvet teenuse määramise osas teostavad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Haanja Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 9 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Misso Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 7 “Koduteenuse osutamise tingimused ja kord" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Rõuge Vallavolikogu 30.11.2011 määrus nr 20 “Koduteenuste osutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Varstu Vallavolikogu 14.02.2017 määrus nr 1 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist koduteenuse andmise kohta vastu võetud vallavalitsuse korraldused ja sõlmitud lepingud jäävad kehtima kuni korralduses või lepingus märgitud tähtaja lõpptähtpäeva või teenuse saamise õiguse lõpetamist tingiva juriidilise asjaolu saabumiseni või kuni korralduse kehtetuks tunnistamiseni.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json